Moät tu vieän Coâng Giaùo
maát huùt giöõa sa maïc
coù theå lieân laïc ñöôïc
vôùi haèng trieäu ngöôøi treân theá giôùi
qua "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhôø "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet), moät tu vieän Coâng Giaùo maát huùt giöõa sa maïc coù theå lieân laïc ñöôïc vôùi haèng trieäu ngöôøi treân theá giôùi.

Moät tu vieän Coâng Giaùo maát huùt giöõa sa maïc trong tieåu bang New Mexico, Hoa Kyø, ñaõ quyeát ñònh xöû duïng caùc kyû thuaät cuûa "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) ñeåõ thieát laäp moät coäng ñoàng quoác teá treân maïng löôùi.

Caùch ñaây naêm naêm, tu vieän Chuùa Kitoâ taïi Abiquiu, caùch thaønh phoá Santa Fe cuûa tieåu bang New Mexico 2 giôø laùi xe, khoâng coù ñöôøng giaây ñieän thoaïi cuõng chaúng coù ñieän. Do ñoù, caùc tu só trong Doøng ñaõ quyeát ñònh thieát keá moät heä thoáng phaùt ñieän baèng aùnh saùng maët trôøi vaø nhôø ñoù ñaët moät maùy phaùt soùng duøng cho ñieän thoaïi caàm tay. Sau khi ñaõ vuôït qua ñöôïc caùc trôû ngaïi treân ñaây, thaùng Tö naêm 1995, tu vieän ñaõ trôû thaønh coäng ñoàng tu ñaàu tieân treân theá giôùi ñöôïc ñöa leân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet).

Ngaøy nay, moãi ngaøy treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet), tu vieän ñoùn nhaän haøng ngaøn ngöôøi vieáng thaêm vaø cuõng coáng hieán cho caû theá giôùi caùc baøi thaùnh ca, caùc baøi thuyeát giaûng, caùc kinh nguyeän vaø nhöõng chæ daãn veà tu vieän, ñoàng thôøi cuõng höôùng daãn caû veà vieäc taùi sinh nguoàn naêng löôïng vaø coâng taùc xaây döïng.

Ñaëc traùch veà "Maïng Löôùi" (Internet) cuûa tu vieän, hieän nay coù hai tu só tuùc tröïc ñeå traû lôøi cho nhöõng ngöôøi xin caàu nguyeän, moät tu só khaùc chuyeån taûi leân maøn aûnh nhöõng hình aûnh ñöôïc gôïi höùng töø caùc truyeàn thoáng ngheä thuaät cuûa New Mexico vaø caùc tieåu bang khaùc cuûa mieàn Ñoâng Nam Hoa Kyø. Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo vieáng thaêm "Maïng Löôùi" cuûa tu vieän chæ laø moät soá nhoû. Phaàn lôùn laø nhöõng ngöôøi khoâng coù toân giaùo.

Neáu "Maïng Löôùi" ñöôïc thieát laäp laø bôûi vì , tröôùc con soá ôn goïi ngaøy caøng gia taêng keå töø ñaàu thaäp nieân 90, tu vieän ñaõ quyeát ñònh tung ra nhöõng kinh doanh môùi nhaèm gaây quæ vaø trang traûi nhöõng phí toån do vieäc ñoùn tieáp caùc taäp sinh môùi.

Tu só Aquinas Woodworth, töøng laø moät chuyeân vieân thaûo chöông ñieän toaùn tröôùc khi trôû laïi vôùi Coâng Giaùo, laø ngöôøi ñaõ nhaän ra ích lôïi thöïc tieån cuûa vieäc thoâng tin qua "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet).

Trong moät cuoäc phoûng vaán hoài tuaàn qua taïi Wittenberg, Ñöùc, nhaân dòp tham döï moät cuoäc hoäi thaûo baøn troøn veà choã ñöùng cuûa thaàn hoïc vaø cuûa Giaùo Hoäi trong heä thoáng thoâng tin theá giôùi do Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi toå chöùc, tu só Aquinas ñaõ tuyeân boá raèng thaøy khoâng heà thaáy coù söï maâu thuaãn naøo giöõa ñôøi soáng tu vieän vaø caùc kyû thuaät hieän ñaïi trong ngaønh truyeàn thoâng.

Thaøy Aquinas noùi nhö sau: "Neáu coù vaán ñeà laø bôûi vì daân chuùng töôûng raèng caùc tu vieän phaûi trôû thaønh nhöõng moùn ñoà coå. Chuùng ta khoâng neân queân raèng trong quaù khöù caùc tu só ñaõ laø nhöõng ngöôøi ñi tieân phong trong y khoa, kyû thuaät vaø khoc hoïc. Chæ môùi gaàn ñaây caùc tu vieän môùi ngöng nhöõng coâng taùc ñoù."

Theo thaøy Aquinas, gia nhaäp "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) coøn mang laïi nhöõng lôïi ích khaùc cho moät tu vieän ñöôïc thieát laäp giöõa sa maïc. Khoaûng caùch ñaõ khoâng coøn laø vaán ñeà nöõa. Vieäc tieáp khaùch treân Internet chæ maát moãi giôø moät ngaøy vaø nhö vaäy caùc tu só vaãn coøn nhieàu thì giôø cho vieäc caàu nguyeän.

Sau khi ñöôïc giôùi thieäu treân maøn aûnh truyeàn hình CNN cuõng nhö qua moät baøi baùo treân tôø New York Times, "Maïng Löôùi" cuûa tu vieän ñaõ ñoùn tieáp moãi ngaøy caû trieäu ngöôøi vieáng thaêm.

Toøa Thaùnh Vatican cuõng ñaõ lieân laïc vôùi tu vieän ñeå nhôø thieát laäp moät "Maïng Löôùi" rieâng.

Noùi veà lôïi ích cuûa vieäc xöû duïng caùc kyû thuaät hieän ñaïi vaø laøm vieäc vôùi caùc coâng ty ñieän toaùn taàm côû nhö IBM ñeå thoâng truyeàn ñöùc tin treân "Maïng Löôùi", thaøy Aquinas khaúng ñònh nhö sau: "Muoán trôû thaønh haáp daãn, ñöùc tin phaûi ñöôïc dieãn taû moät caùch toát ñeïp. Vaø ñeå thu huùt söï chuù yù vaø thôøi giôø cuûa con ngöôøi thôøi ñaïi, chuùng ta phaûi caïnh tranh vôùi caùc cô quan truyeàn thoâng lôùn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page