ÑTC tieáp
caùc ñoaøn theå khaùc nhau
taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn theå khaùc nhau taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 24.10.98 - Saùng thöù Baåy, luùc 11:30, ÑTC tieáp chung nhieàu ñoaøn theå khaùc nhau tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ nhö : ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Ravenna (baéc YÙ ), Hoäi caùc ngöôøi giaø, ñoaøn theå caùc ngöôøi töï nguyeän daán thaân giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät, caùc thaønh vieân coá vaán gia ñình theo tinh thaàn Coâng Giaùo vaø caùc tröôøng Coâng Giaùo.

ÑTC noùi: "Thaáy anh chò em tuï hoïp nhau ñoâng ñaûo taïi ñaây, toâi nghó ñeán söï phong phuù vaø söï khaùc nhau veà caùc ôn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn". Caùc coá vaán gia ñình , ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau nöôùc YÙ, tham döï moät cuoäc hoäp hoïp trong nhöõng ngaøy naøy taïi Roma veà vieäc nhaän nuoâi con coù tính caùch quoác teá. Ñaây laø moät ñeà taøi ñöôïc ÑTC quan taâm caùch rieâng. Ngaøi khuyeán khích hoï tieáp tuïc trong phuïc vuï naøy. ÑTC noùi: "Veà vaán ñeà naøy, toâi öôùc mong raèng moãi moät treû em, nhaát laø neáu treû em ñoù laø naïn nhaân cuûa nhöõng tình hình khoù khaên, thì (treû ñoù) coù theå tìm ñöôïc moäât gia ñình, trong ñoù caùc em ñöôïc lôùn leân trong tình yeâu thöông vaø chuaån bò cho mình moät ñôøi soáng bình thaûn".

Ngoaøi quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà giaùo duïc cuûa gia ñình, ÑTC nhaán maïnh ñeán caû quyeàn thieâng lieâng cuûa tröôøng Coâng Giaùo. Taïi quaûng tröôøng coù raát ñoâng hoïc sinh vaø giaùo vieân cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo Roma, do Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän thuû ñoâ, höôùng daãn, nhaân dòp "Ngaøy Giaùo Phaän cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo", ñöôïc cöû haønh ngaøy Chuùa Nhaät 25.10.98.

Tröôùc maët hoïc sinh, giaùo vieân caùc tröôøng Coâng Giaùo, moät laàn nöõa ÑTC keâu goïi Nhaø Caàm Quyeàn, ñeå caùc tröôøng Coâng Giaùo coù theå soáng vaø lôùn maïnh; ñoàng thôøi ñöôïc coâng nhaän ngang haøng vôùi tröôøng nhaø nöôùc. Ngaøi noùi: "Sao laïi khoâng buoàn phieàn khi thaáy caùc tröôøng uy tín, ñöôïc ñaùnh giaù cao bôûi caùc gia ñình, bò baét buoäc ñoùng cöûa? Toâi öôùc mong raèng ngöôøi ta chaám döùt sôùm heát söùc hieän töôïng naøy, moät hieän töôïng taïo neân söï ngheøo naøn traàm troïng cuûa taát caû thöïc taïi hoïc ñöôøng cuûa nöôùc YÙ".

Taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, coøn coù caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø Ravenna, mang theo aûnh Ñöùc Baø Greca (Madonna Greca) do Ñöùc Hoàng Y Tonini höôùng daãn, (tröôùc ñaây ngaøi laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän naøy) . Toång giaùo phaän Ravenna naêm nay möøng kyû nieäm 900 naêm tìm thaáy aûnh thaùnh Ñöùc Meï. Ngoaøi caùc ñoaøn theå treân ñaây, coøn coù caùc Tu Só Nam, Nöõ vaø giaùo daân thuoäc Hoäi "La nostra famiglia" töùc "gia ñình chuùng ta": ñaây laø moät Hoäi cuûa nhöõng ngöôøi soáng ñôøi phuïc vuï cho caùc ngöôøi taøn taät. ÑTC noùi: "Ñaây laø moät göông saùng minh chöùng caùch cuï theå hôn caùc baøi dieãn vaên, ñeå moïi ngöôøi thaáy Phuùc AÂm coù söùc maïnh taïo neân tình huynh ñeä caû trong xaõ hoäi thôøi nay, moät xaõ bò ñaùnh ñaáu taïi nhieàu nôi bôûi thuyeát voâ ñaïo môùi".

Sau cuøng, ÑTC chaøo thaêm vôùi tình yeâu meán Hoäi caùc ngöôøi giaø, chuaån bò cöû haønh Naêm Quoác Teá do Lieân Hieäp Quoác daønh cho lôùp ngöôøi cao tuoåi . ÑTC noùi: "Anh chò em taïo neân moät söùc maïnh soáng soäng cuûa Giaùo Hoäi vaø anh chò em ñoùng goùp phaàn caàn thieát cho xaõ hoäi, trong ñoù tuoåi giaø chieám phaàn moãi ngaøy moãi lôùn hôn trong daân soá ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page