ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi
Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria Voâ Nhieãm
(Oblats de Marie Immaculeùe: O.M.I)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria Voâ Nhieãm (Oblats de Marie Immaculeùe: O.M.I.).

Castelgandolfo - 24.09.98 - Saùng thöù Naêm 24/09/98, taïi Castelgandolfo, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria Voâ Nhieãm (Oblats de Marie Immaculeùe: O.M.I). Toång Coâng Hoäi ñöôïc khai maïc ñaàu thaùng Chín vaø seõ keát thuùc trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây. Ñaây laø Toång Coâng Hoäi ngoaïi leä, ñeå baàu Beà Treân Toång Quyeàn môùi, thay theá Cha Beà Treân Marcello Zago, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc daân toäc.

Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria Voâ Nhieãm do Thaùnh Eugeøne Marzenod, ngöôøi Phaùp, saùng laäp vaøo naêm 1816. Thaùnh Eugeøne Marzenod ñaõ ñöôïc chính ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong leân baäc Hieån Thaùnh ngaøy moàng 3 thaùng 12 naêm 1995. Toång soá Tu Só (Linh Muïc vaø Tu Huynh) hieän nay khoaûng 5 ngaøn, hoaït ñoäng taïi 68 quoác gia treân theá giôùi. Trong dieãn vaên ñoïc tröôùc vò Beà Treân Toång Quyeàn môùi, Cha Wilhelm Steckling, vaø caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi, ÑTC öôùc mong cuûng coá söï hieäp nhaát giöõa caùc tu só trong Doøng, phaùt trieån luoân maõi tính caùch muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa doøng vaø coù tham döï moãi ngaøy moãi höõu hieäu hôn vaøo söù vuï cuûa Giaùo Hoäi.

Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria ñang coù chöông trình laäp theâm caùc coäng ñoàng môùi taïi Chaâu AÙ, Chaâu Myõ Latinh, Chaâu Phi vaø mieàn Baéc Canada. ÑTC raát haøi loøng veà vieäc tìm kieám môû roäng coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa Doøng, caùch rieâng qua nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi vaø vieäc ñoái thoaïi ñaày tín nhieäm vôùi moïi ngöôøi. ÑTC khoâng queân nhaéc laïi raèng: vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa khoâng ñöôïc laøm toån thöông ñeán söï toaøn veïn Ñöùc Tin Coâng Giaùo.

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán ñôøi soáng caàu nguyeän, nhö nguoàn maïch cuûa söùc maïnh, cuûa can ñaûm vaø cuûa hy voïng toâng ñoà. ÑTC noùi: "Vieäc caàu nguyeän khoâng laøm chuùng ta soáng xa caùch con ngöôøi, nhöng traùi laïi giuùp chuùng ta caûm thaáy caùch saâu xa hôn nhöõng nhu caàu chính yeáu cuûa hoï: nhöõng nhö caàu naøy chæ mình Chuùa Kitoâ coù theå tieát loä cho chuùng ta maø thoâi. Sau cuøng, ÑTC khuyeán khích caùc Tu Só trong Doøng ñöøng giaûm bôùt loøng nhieät thaønh truyeàn giaùo, vì lyù do ôn goïi bò giaûm suùt phaàn naøo trong luùc naøy, nhöng traùi laïi haõy thöøa cô hoäi maø gia taêng hôn nöõa caùc noã löïc toâng ñoà.


Back to Radio Veritas Asia Home Page