Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 6/09/1998
Toå chöùc ñôøi soáng mình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 6/09/1998, taïi Cactelgandolfo.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Baét ñaàu thaùng 9, cuoäc soáng laáy laïi möùc ñoä bình thöôøng cuûa nhöõng coâng vieäc laøm aên: nhöõng coâng xöôûng, nhöõng vaên phoøng, caùc tröôøng hoïc, baét ñaàu trôû laïi vôùi sinh hoaït bình thöôøng. Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, ñaây laø thôøi gian "xeáp ñaët caùc coâng vieäc": ngöôøi ta phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà, xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu, thieát laäp nhöõng phöông tieän vaø nhöõng chieán löôïc ñeå ñaït cho ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñoù.

Toâi muoán nhaéc laïi cho taát caû moät nguyeân taéc caên baûn cuûa ñöùc tin: tröôùc heát vaø beân kia nhöõng chöông trình haønh ñoäng cuûa chuùng ta, coù hieän dieän moät maàu nhieäm cuûa tình yeâu thöông; maàu nhieäm yeâu thöông naày bao boïc laáy chuùng ta vaø höôùng daãn chuùng ta; ñaây laø maàu nhieäm cuûa tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta. Neáu chuùng ta muoán toå chöùc toát ñeïp ñôøi soáng mình, thì chuùng ta caàn phaûi hoïc laáy caùch thöùc khaùm phaù ra yù ñònh cuûa Thieân Chuùa, vöøa bieát ñoïc nhöõng daáu chæ nhieäm maàu maø Thieân Chuùa ñaët vaøo trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta. Ñeå laøm ñieàu vöøa noùi, thì nhöõng soá töû vi vaø nhöõng tieân ñoaùn huyeàn nhieäm khoâng giuùp ích gì. Ñuùng hôn, caàn caàu nguyeän; lôøi caàu nguyeän ñích thöïc caàn luoân ñi ñoâi vôùi choïn löïa trong ñôøi soáng moät caùch phuø hôïp vôùi luaät Chuùa.

Trong naêm nay, naêm daønh rieâng cho Chuùa Thaùnh Thaàn trong giai ñoaïn chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh, öôùc chi lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta höôùng veà Ngaøi. Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng ñöôïc khaån caàu vôùi töôùc hieäu Thaùnh Thaàn Tö Vaán vaø Khoân Ngoan. Khoâng ai bieát roõ töông lai cuûa chuùng ta hôn Ngaøi vaø Ngaøi coù khaû naêng ñònh höôùng nhöõng böôùc ñöôøng chuùng ta theo höôùng ñuùng.

2. Ñeå ñònh chöông trình moät caùch toát ñeïp, thì caàn phaûi coù nhöõng tieâu chuaån. Coù vaøi tieâu chuaån do chính thöïc taïi ñaët ra, nhö nhöõng tieâu chuaån cuûa söï caàn thieát, cuûa dòp may, cuûa söï höõu hieäu. Nhöng chuùng ta caàn phaûi chuù yù ñeå khoâng ruùt goïn taát caû veà nhöõng vaán ñeà vaät chaát. Chuùng ta ñöøng giôùi haïn mình vaøo kyû thuaät vaø vieäc baøn giaáy. Neáu chuùng ta muoán thöïc hieän nhöõng döï aùn thaät söï nhaân baûn, thì chuùng ta caàn phaûi ñöa vaøo trong nhöõng chöông trình cuûa chuùng ta nhöõng giaù trò cao caû veà luaân lyù vaø thieâng lieâng. Chuùng ta caàn coá gaéng nhìn ñeán taát caû nhöõng ai soáng beân caïnh, coù theå laø nhöõng keû soáng tuøy thuoäc vaøo chuùng ta, hoaëc bò aûnh höôûng cuûa nhöõng choïn löïa cuûa chuùng ta, vaø nhìn veà hoï, luoân luoân nhö laø nhöõng ngoâi vò, vaø khoâng bao giôø nhö laø con soá hay nhö nhöõng moùn ñoà vaät.

Taét moät lôøi, chuùng ta haõy toå chöùc ñôøi soáng, caù nhaân cuõng nhö coäng ñoaøn, maø khoâng laáy höùng töø söï ích kyû, nhöng töø tình yeâu thöông. Chuùng ta haõy môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän anh chò em, nhaát laø nhöõng ai maø vì hoaøn caûnh cuûa hoï, --- toâi nghó ñeán caùc treû nhoû, nhöõng beänh nhaân, nhöõng ngöôøi giaø caû, nhöõng keû khoâng coù vieäc laøm --- (chuùng ta haõy ñoùn nhaän nhöõng keû vì hoaøn caûnh cuûa hoï) maø bò buoäc phaûi nhôø ñeán söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng keû khaùc, trong nhieàu vieäc caàn ñöôïc giuùp hay trong taát caû moïi söï. Luùc ñoù, öôùc chi vieäc xeáp ñaët chöông trình haønh ñoäng cuõng laø moät cöû chæ thöïc hieän tình lieân ñôùi.

3. Chuùng ta haõy xin Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh raát thaùnh caàu cuøng Chuùa ban cho chuùng ta "moät söï khoân ngoan ñích thaät cuûa con tim", ñeå hoaïch ñònh toát cuoäc soáng mình vaø baét ñaàu laïi nhöõng sinh hoaït cuûa chuùng ta. Trong kinh caàu , Ñöùc Meï ñöôïc goïi laø "Ñöùc Baø chæ baûo ñaøng laønh"; xin Meï gôïi leân trong chuùng ta nhöõng tö töôûng toát, vaø giuùp chuùng ta ñònh höôùng cuoäc ñôøi cuûa mình, ñuùng theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page