ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi veà
"nhöõng maàm gioáng söï thaät"
trong caùc toân giaùo khaùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi veà "nhöõng maàm gioáng söï thaät" trong caùc toân giaùo khaùc.

Tin Vatican (VIS 9/09/98; Apic 9/09/98): Saùng hoâm thöù Tö 9/09/98, trong buoåi tieáp kieán chung taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ÑTC ñaõ noùi veà ñeà taøi: "Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nhöõng "maàm gioáng söï thaät" trong nhöõng toân giaùo ngoaøi Kitoâ". ÑTC xaùc nhaän raèng "nhöõng maàm gioáng söï thaät" trong caùc toân giaùo ngoaøi Kitoâ laø haäu quaû cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn taùc ñoäng beân ngoaøi nhöõng giôùi haïn höõu hình cuûa Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ." Trong taát caû nhöõng kinh nghieäm toân giaùo ñích thöïc, thì kinh nghieäm ñaëc bieät nhaát laø vieäc caàu nguyeän. Vaø moïi haønh ñoäng caàu nguyeän ñích thöïc ñeàu ñöôïc soi saùng do bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng hieän dieän moät caùch huyeàn nhieäm trong taâm hoàn cuûa moïi ngöôøi.

ÑTC giaûi thích theâm raèng: "Nhôø qua vieäc thöïc haønh nhöõng gì laø toát trong truyeàn thoáng toân giaùo rieâng, vaø soáng theo nhöõng meänh leänh cuûa löông taâm, caùc tín ñoà cuûa nhöõng toân giaùo khaùc, ñaùp traû moät caùch tích cöïc cho lôøi môøi goïi cuûa Thieân Chuùa vaø laõnh nhaän ôn cöùu roãi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, caû maëc duø hoï coù theå khoâng nhìn nhaän Ngaøi nhö laø Ñaáng Cöùu Roãi hoï."

Töø nhöõng giaûi thích treân, ÑTC ruùt ra keát luaän thöïc haønh cho ñôøi soáng ngöôøi Kitoâ nhö sau:

"Thaùi ñoä cuûa Giaùo Hoäi vaø cuûa töøng ngöôøi Kitoâ ñoái vôùi nhöõng toân giaùo khaùc laø thaùi ñoä ñöôïc ghi daáu bôûi söï kính troïng chaân thaønh, loøng nhaân aùi saâu xa, vaø söï coäng taùc thaân tình, ôû ñaâu coù theå. Ñieàu naày khoâng coù nghóa laø boû queân raèng Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng trung gian duy nhaát vaø laø Ñaáng Cöùu Roãi cuûa nhaân loaïi. Noù cuõng khoâng coù nghóa laø giaõm bôùt coá gaéng truyeàn giaùo. Chuùng ta coù boån phaän laøm vieäc truyeàn giaùo, trong söï vaâng phuïc meänh leänh cuûa Chuùa Phuïc Sinh raèng: Chuùng con haõy ra ñi vaø thu thaäp caùc ñoà ñeä."


Back to Radio Veritas Asia Home Page