ÑTC göûi söù ñieäp
cho caùc Giaùm Muïc vaø caùc tín höõu
Coâng Giaùo Venezuela

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc Giaùm Muïc vaø caùc tín höõu Coâng Giaùo Venezuela.

Vatican - 03.08.98 - Nhaân dòp kyû nieäm 500 naêm truyeàn giaùo taïi Venezuela, thaùng 8 naêm 1498-1998, ÑTC göûi söù ñieäp cho toaøn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Venezuela. Trong söù ñieäp Ngaøi môøi goïi cuûng coá caùc giaù trò luaân lyù vaø trôû neân nhöõng ngöôøi thôï xaây döïng moät neàn vaên hoùa Kitoâ môùi, trong boái caûnh lòch söû hieän nay.

ÑTC nhaéc laïi lòch söû truyeàn giaùo taïi Venezuela. Theo oâng Bartololmeo de las Casas vieát, thì ngaøy moàng 1 thaùng 8 naêm 1498 OÂng Christophoro Colombo ñaõ thaáy ñaát lieàn ôû ven bieån maïn baéc Chaâu Myõ Latinh, vaø ngaøy moàng ba oâng ñoå boä leân ñaát naøy maø oâng töôûng laø moät ñaûo lôùn vaø oâng ñaõ ñaët teân cho laø "Ñaûo Ñöùc Maria raát thaùnh". Coâng vieäc truyeàn giaùo ñöôïc khôûi söï ngay taïi Venezuela. Trong dòp kyû nieäm 500 naêm ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng, Giaùo Hoäi Venezuela tuï hoïp nhau laïi thaønh phoá Cumanaø, nôi maø coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng ñaõ ñöôïc baét ñaàu, ñeå cuøng nhau cöû haønh moät Hoäi Nghò khoaùng ñaïi, vôùi muïc ñích xaùc nhaän laïi daán thaân trong vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng.

ÑTC goïi vieäc rao giaûng Tin Möøng buoåi ñaàu taïi Venezuela laø moät coâng vieäc vó ñaïi, vì luùc ñoù thieáu phöông tieän vaø nhaân söï, nhöng thaønh quaû ñaõ thaám nhaäp saâu roäng vaøo ñôøi soáng quoác gia, ñeán ñoä ñaõ laøm cho ñöùc tin Coâng Giaùo trôû thaønh moät neùt chính yeáu cuûa caên cöôùc Venezuela: moät quoác gia Coâng Giaùo.

ÑTC vieát trong söù ñieäp nhö sau: "Ngaøy nay, boån phaän cuûa anh chò em, cuûa caùc giaùm muïc vaø cuûa caùc tín höõu Ñaát Nöôùc Naøy, laø tieáp tuïc coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng trong boái caûnh lòch söû môùi vaø trôû neân ngoïn ñeøn chieáu saùng tröôùc caùc vaán ñeà vaø caùc lo laéng cuûa tha nhaân".

Vôùi lôøi môøi goïi baûo toàn vaø laøm cho soáng ñoäng luoân luoân gia taøi thieâng lieâng ñaõ laõnh nhaän ñöôïc nôi caùc nhaø truyeàn giaùo tieân khôûi nhö "moät ôn quí giaù", ÑTC nhaán maïnh raèng caùc coäng ñoàng giaùo hoäi cuûa Venezuela giôø ñaây ñöôïc môøi goïi khaùm phaù ôn lôùn lao cuûa giôø phuùt naøy". ÑTC vieát tieáp trong söù ñieäp nhö sau:

"Anh chò em haõy tìm caùi thieát yeáu vaø haõy daønh cho caùi thieát yeáu naøy nhöõng nghò löïc toát nhaát, trong söï hieäp nhaát saâu xa vôùi nhau, ñeå theá gian tin: hieäp nhaát giöõa caùc vò chuû chaên vaø caùc tín höõu; hieäp nhaát giöõa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông; hieäp nhaát trong hieäp thoâng cuûa Haøng Giaùo Phaåm. Nhö vaäy Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng maø chuùng ta daønh ra naêm thöù hai (1998) cuûa vieäc chuaån bò NaêmÑaïi Toaøn xaù 2000 ñeå kính Ngöôøi vaø hoïc hoûi veà Ngöôøi, (Chuùa Thaùnh Thaàn) seõ linh hoaït vaø höôùng daãn taát caû trong giai ñoaïn môùi cuûa vieäc canh taân ñôøi soáng Kitoâ".

Keát thuùc söù ñieäp baèng vieäc nhaéc laïi hai chuyeán vieáng thaêm muïc naêm 1985 vaø 1996 taïi Venezuela, ÑTC vieát tieáp nhö sau: " Trong hai cô hoäi naøy, toâi ñaõ coù theå xaùc nhaän söï hieän dieän cuûa Tin Möøng nôi daân toäc yeâu quí naøy; toâi khaån xin cho moãi moät ngöôøi trong anh chò em ôn che chôû lieân læ cuûa Ñöùc Baø ôû Coromoto vaø söï baàu cöû cuûa Chaân Phöôùc Maria de San Joseù, ngöôøi Venezuela ñaàu tieân döôïc caát nhaéc leân danh döï baøn thôø, ñeå caùc ngaøi giuùp ñôõ anh chò em trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø ñeå anh chò em luoân luoân hieäp nhaát vôùi nhau trong ñöùc aùi. Vôùi tình yeâu meán, toâi ban pheùp laønh Toøa Thaùnh cho anh chò em heát thaåy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page