Taäp Saùch Thoáng Keâ Haèng Naêm
cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo toaøn caàu
aán baûn naêm 1996

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi con soá thoáng keâ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo toaøn caàu.

Tin Vatican (Apic 2/07/98; toång hôïp vôùi caùc nguoàn tin khaùc CWN, RG cuøng ngaøy 2/07/98) Saùng hoâm thöù Saùu, muøng 2/07/98, nhaø Xuaát Baûn Vatican (Libreria Editrice Vaticana), coâng boá ñaõ xuaát baûn Taäp Saùch Thoáng Keâ Haèng Naêm cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo toaøn caàu, aán baûn naêm 1996.

So saùnh vôùi baûn thoáng keâ cuûa naêm 1978, caùch ñaây hai möôi naêm, thì Baûn Thoáng Keâ cuûa naêm 1996 (1996) cho thaáy coù söï gia taêng con soá thuï phong linh muïc vaø caùc ôn goïi tu trì taïi caùc ñaïi luïc nhö Phi Chaâu, Chaâu Myõ LaTinh, Ñoâng AÂu, Ñoâng Nam AÙ Chaâu, nhöng ngöôïc laïi coù söï giaûm suùt veà phöông dieän naày taïi Baéc Myõ vaø Taây AÂu.

Xeùt veà con soá cuûa ngöôøi Coâng Giaùo taïi caùc vuøng ñòa dö, thì baûng thoáng keâ cuûa naêm 1996 cho ta caùc chi tieát sau ñaây:

Con soá caùc giaùm muïc taïi caùc Ñaïi Luïc khoâng coù thay ñoåi ñaùng keå. Nhöng coù nhöõng thay ñoåi veà con soá caùc linh muïc taïi caùc vuøng.

Ñoù laø vaøi con soá , chuùng toâi seõ coù dòp trôû laïi ñeà taøi naày, trong laàn phaùt thanh khaùc. Ñoïc qua caùc con soá treân, chuùng ta caàn nhôù laïi nhöõng lôøi ÑTC ñaõ vieát trong söù ñieäp cho Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo nhö sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page