Cuoäc hoïp baùo
trình baøy Thoâng Ñieäp môùi cuûa ÑTC:
Fides et Ratio

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Thoâng Ñieäp môùi cuûa ÑTC: Fides et Ratio.

Vatican - 15.10.98 - "Ñöùc tin vaø lyù trí laø nhö hai caùnh, nhôø ñoù taâm trí con ngöôøi coù theå töï bay leân höôùng veà vieäc chieâm ngöôõng chaân lyù".

Thoâng ñieäp thöù 13 cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, noùi veà töông quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí, Fides et Ratio, ñöôïc môû ñaàu baèng nhöõng lôøi treân ñaây. Thoâng ñieäp ñöôïc kyù hoâm ngaøy 14.09.98, leã Kính Thaùnh Giaù vaø ñöôïc coâng boá hoâm thöù Naêm 15.10.98, tröôùc ngaøy kyû nieäm ÑTC ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng caùch ñaây ñuùng 20 naêm, ngaøy 16 thaùng 10 naêm 1978 - 16/10/1998.

Trong cuoâïïc hoïp baùo raát ñoâng ñaûo, Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, noùi nhö sau: "Ñeà taøi cuûa Thoâng Ñieäp Fides et Ratio, veà nhöõng moái töông quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí, khi ñoïc qua, coù theå ñöôïc coi nhö coù tính caùch trí thöùc, nhö ñeà taøi daønh cho caùc vò chuyeân veà Thaàn Hoïc, Trieát Hoïc, caùc hoïc giaû. Dó nhieân, nhöõng ngöôøi nhaän tröïc tieáp Thoâng Ñieäp, ngoaøi caùc giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, laø caùc nhaø chuyeân veà thaàn hoïc, trieát hoïc, caùc ngöôøi thuoäc giôùi vaên hoùa. Nhöng nhìn vaøo caùc ñieàu vieát ra trong chieàu saâu, thì Thoâng Ñieäp baøn veà ñeà taøi thaùch thöùc moïi ngöôøi, bôûi vì trong moãi moät con ngöôøi ñeàu coù öôùc muoán bieát chaân lyù vaø tìm ra caâu giaûi ñaùp cho caùc vaán naïn neàn taûng cuûa cuoäc soáng. Ñoù laø nhöõng vaán naïn: toâi laø ai? töø ñaâu ñeán vaø toâi ñi veà ñaâu? yù nghóa cuûa söï hieän dieän söï döõ, söï ñau khoå, söï cheát laø gì? Caùi gì seõ xaåy ra sau ñôøi soáng traàn gian naøy?

Sau ñaây, chuùng ta haõy theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tarcisio Bertone, Thö Kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, traû lôøi moät soá caâu hoûi cuûa phoùng vieân Ñaøi Vatican (15.10.98). Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho bieát nhö sau veà Thoâng Ñieäp môùi cuûa ÑTC:

"Thoâng ñieäp Ñöùc Tin vaø Lyù Trí cuûa ÑTC, khai trieån troïn caû vieäc suy tö veà nhöõng khaû naêng cuûa lyù trí con ngöôøi, tröôùc vieäc tìm kieám chaân lyù, bieát chaân lyù vaø môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän Ñaáng Sieâu Vieät. ÑTC cuõng trình baøy hoïc thuyeát cuûa taát caû caùc Vò Thaày cuûa Thôøi Trung Coå vaø cuûa thôøi ñaàu Giaùo Hoäi. Moäât trong caùc vò thaày loãi laïc, ñöôïc keå laïi vaø ñöôïc ñeà nghò laø: Thaùnh Tomasoâ Aquinoâ Tieán Só . Roài ngaøi trình baøy nhöõng can thieäp cuûa Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi trong vaán ñeà Trieát Hoïc. Sau ñoù, ÑTC noùi veà vaán ñeà lieân quan giöõa Thaàn Hoïc vaø Trieát Hoïc, giöõa lyù trí vaø ñöùc tin, cuõng nhö giöõa ñöùc tin vaø lyù trí. Sau cuøng, ÑTC ñöa ra nhöõng trình baøy saâu xa veà boån phaän hieän nay cuûa Thaàn Hoïc vaø Trieát Hoïc. Ñöôïc hoûi veà lyù do neàn taûng cuûa Vaên Kieän, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ traû lôøi nhö sau: Thoâng Ñieäp naøy, caùch naøo ñoù, laø toång hôïp Giaùo Huaán vaø suy tö cuûa chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Ñaây laø moät ôn ban cho nhaân loaïi vaø Giaùo Hoäi nhaân dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Ngaøi thi haønh chöùc vuï Chuû Chaên toái cao cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Noäi Dung chính yeáu, toâi nghó, laø suy tö cuûa ÑTC veà tình traïng cuûa lyù trí con ngöôøi vaø cuûa söï hieåu bieát cuûa hoï, veà nhöõng khuynh höôùng, nhöõng luoàng tö töôûng moät ñaøng nhaèm ñeà cao lyù trí con ngöôøi vaø haàu nhö muoán ñoùng kín lyù trí laïi nôi mình, nhöng ñaøng khaùc, caùc luoàng tö töôûng naøy bieåu loâï moät thöù Thuyeát Thieân Caûm Môùi, (neo-illuminisme), tuy ñeà cao lyù trí con ngöôøi, nhöng khoâng ñöa ñeán nhöõng thaønh quaû vöõng chaéc, ñaày ñuû cho lyù trí, cho con ngöôøi vaø cho soá phaän nhaân loaïi. Nhaát laø khi chuû thuyeát naày phuû nhaän tính caùch tuyeät ñoái cuûa chaân lyù, cuûa nhöõng chaân lyù chung ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän vaø caàn thieát cho con ngöôøi vaø ñöa ñeán nhöõng thaønh quaû raát tieâu cöïc; ÑTC ñaõ phaân tích nhöõng thaønh quaû tieâu cöïc naøy trong xaõ hoäi tuïc hoùa ngaøy nay... Thoâng ñieäp noùi leân söï tín nhieäm nôi lyù trí con ngöôøi raèng: lyù trí coù theå ñaït tôùi chaân lyù vaø, hôn nöõa, coù theå ñaït tôùi chaân lyù veà con ngöôøi; vaø cuoái cuøng, chaân lyù naøy ñoàng hoùa vôùi moät Con Ngöôøi, laø Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng maïc khaûi Thieân Chuùa Cha: "Ta laø Ñöôøng Ñi, laø Chaân Lyù vaø laø Söï Soáng".

Ñöùc Toång Thö Kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin noùi tieáp nhö sau: Söù ñieäp chính cuûa Thoâng Ñieäp laø söù ñieäp cuûa söï toân troïng ñoái vôùi lyù trí con ngöôøi, ñoái vôùi vai troø cuûa lyù trí con ngöôøi. Ñaây laø moät haønh ñoäng cuûa tín nhieäm, nhöng cuõng laø moät khuyeán khích ñeå tieáp tuïc suy tö vaø côûi môû taâm hoàn ñoùn nhaän maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa vaø ñoùn nhaän Ñaáng Sieâu Vieät. Nhö Chesterton (1874-1936 - vaên haøo ngöôøi Anh, sinh taïi London, ñaõ noùi: "Khi con ngöôøi khoâng tin Thieân Chuùa nöõa, thì seõñi ñeán choã tin moïi söï; nhö vaäy, ñaây laø söï sa ñoïa cuûa con ngöôøi, khoâng phaûi laø söï ñeà cao cuûa con ngöôøi". Khi con ngöôøi tin Thieân Chuùa vaø soáng phuù thaùc cho Ngaøi, con ngöôøi ñöôïc bieán ñoåi vaø, nhö Coâng Ñoàng Vatican II daïy, con ngöôøi "trôû neân ngöôøi hôn trong söï sung maõn cuûa baûn tính nhaân loaïi", ñuùng vôùi chöông trình cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Thaønh trôøi ñaát, muoân vaät.

Ñöôïc hoûi: Trong Thoâng ñieäp naøy ÑTC pheâ phaùn theá naøo veà tình hình tö töôûng hieän ñaïi? thì Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bertone traû lôøi laø: vöøa ñoïc thoaùng qua, xem ra ÑTC bi quan. Nhöng thöïc söï, ÑTC ñang phaân tích thöïc teá veà tö töôûng thôøi ñaïi, nhaát laø trong phaàn nhaát cuûa Thoâng Ñieäp vaø phaûi coâng nhaän raèng tö töôûng hieän ñaïi, trong nhieàu theå hieän cuûa noù, ñaõ ñöa ñeán haàu nhö moät söï choái boû haún khaû naêng cuûa lyù trí ñaït tôùi chaân lyù trong söï tuyeät ñoái cuûa noù vaø khoâng côûi môû cho ñöùc tin. Nhöng ÑTC coâng nhaän söùc maïnh cuûa lyù trí con ngöôøi vaø ngaøi giuùp mang ñeán moät söï khuyeán khích cho lyù trí con ngöôøi trong con ñöôøng ñi tìm chaân lyù naøy. Vì theá ñaây laø moät söï taêng cöôøng yù chí cuûa taát caû nhöõng ai, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Thieân Chuùa vaø vôùi ôn cuûa trí tueä, saün saøng tìm kieám chaân lyù. Nhö Aristotele ñaõ noùi: "Moïi ngöôøi öôùc muoán hoïc bieát". Öôùc muoán hoïc bieát naøy, khuynh höôùng naøy ñoái vôùi chaân lyù laø moät khuynh höôùng baåm sinh nôi moãi moät con ngöôøi vaø caàn phaûi coù moät ñaùp laïi, ñöøng boû maát ñi. ÑTC ñöa ra lôøi ñaùp laïi, lôøi ñaùp laïi naøy ñöa ñeán Maïc khaûi cuûa Chuùa Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page