ÑTC nhaán maïnh
vai troø cuûa ñôøi soáng chieâm nieäm
cuûa caùc nöõ tu Bieån Ñöùc
ñoái vôùi xaõ hoäi ngaøy nay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC nhaán maïnh vai troø cuûa ñôøi soáng chieâm nieäm cuûa caùc nöõ tu Bieån Ñöùc ñoái vôùi xaõ hoäi ngaøy nay.

Tin Vatican (VIS 11/09/98): Saùng thöù Saùu 11/09/98, taïi Castelgandolfo, ÑTC ñaõ tieáp caùc tham döï vieân Hoäi Nghò Quoác Teá laàn thöù ba cuûa caùc Beà Treân Doøng Nöõ Bieån Ñöùc, veà ñeà taøi: Kinh nghieäm veà Thieân Chuùa vaø con ñöôøng caàu nguyeän theo tinh thaàn Bieån Ñöùc.

Nhaéc laïi maãu göông cuûa Thaùnh Bieån Ñöùc quyø caàu nguyeän tröôùc Thaäp Giaù Chuùa trong nhöõng luùc ñen toái theo sau cuoäc suïp ñoå ñeá quoác Roma, ÑTC ñaõ quaû quyeát raèng chính thaùnh nhaân ñaõ thöïc haønh lôøi ñaàu tieân cuûa Quy Luaät Soáng cuûa chính ngaøi; ñoù laø lôøi: Haõy Laéng Nghe! Thay vì coù thaùi ñoä thaát voïng vaø troán chaïy, thaùnh Bieån Ñöùc höôùng taâm hoàn veà cuøng Thieân Chuùa. Thaùnh Nhaân vaøo soáng trong hang nuùi, ñi tìm Thieân Chuùa, laéng nghe vaø tin töôûng vaøo Chuùa. Thaùnh Nhaân ñaõ hoïc ñöôïc baøi hoïc naày laø caû trong söï toái taêm vaø troáng vaéng, con ngöôøi coù theå gaëp ñöôïc aùnh saùng vaø söï soáng moät caùch sung maõn. Bí quyeát soáng cuûa Thaùnh Bieån Ñöùc laø:Laéng Nghe.

Ngoû lôøi moät caùch ñaëc bieät vôùi caùc Nöõ Tu Bieån Ñöùc, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Xaõ hoäi chuùng ta ñang soáng ñaây cuõng coù nhieàu boùng toái, vaøo cuoái theá kyû 20 naày. Chuùng toâi nhìn veà caùc nöõ tu chuùng con, ñang laéng nghe Thieân Chuùa trong söï thinh laëng chieâm nieäm; chuùng con laéng nghe Lôøi Chuùa vaø goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi thaät söï vaên minh, trong ñoù söï lo aâu vaø thaát voïng khoâng coøn quyeàn löïc gì nöõa. Chuùng toâi nhìn veà chuùng con, khi baét ñaàu coâng cuoäc taùi rao giaûng Phuùc AÂm. Seõ khoâng theå coù coâng vieäc rao giaûng Phuùc AÂm, neáu khoâng coù ñôøi soáng chieâm nieäm, con tim cuûa neáp soáng tu ñöùc theo thaùnh Bieån Ñöùc. Nhaéc ñeán quy luaät bieån ñöùc: "Caàu nguyeän vaø laøm vieäc" (Ora et labora), ÑTC quaû quyeát raèng: Theá giôùi khao khaùt höôùng veà söï thaät maø Thaùnh Bieån Ñöùc ñaõ bieát roõ vaø giaûng daïy heát söùc haáp daãn; ngaøy nay cuõng nhö thôøi tröôùc, caùc daân toäc nhìn veà nhöõng chöùng taù cuûa ñôøi soáng caàu nguyeän vaø laøm vieäc maø caùc coäng ñoàng tu trì cuûa chuùng con ñang theå hieän moät caùch vui töôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page