Giaùo Hoäi caàn ñöôïc canh taân
trong cô cheá cuõng nhö veà maët tinh thaàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi caàn ñöôïc canh taân trong cô cheá cuõng nhö veà maët tinh thaàn.

(UCAN AS0889.0992 7/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caàn ñöôïc canh taân veà maët cô cheá cuõng nhö tinh thaàn ñeå coù theå trôû neân moät vaø uûng hoä nhöõng ngöôøi ñang chòu aûnh höôûng bôûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá AÙ Chaâu.

Treân ñaây laø nhaän ñònh chung keát cuûa moät dieãn ñaøn quoác teá toå chöùc taïi thuû ñoâ Seoul beân Nam Haøn töø ngaøy 24-29/08/98 vöøa qua. Dieãn ñaøn coù chuû ñeà "Cuoäc Khuûng Hoaûng Kinh Teá AÙ Chaâu vaø Vai Troø cuûa Giaùo Hoäi", do Phong Traøo Coâng Giaùo Quoác Teá veà Trí Thöùc vaø Vaên Hoùa Pax-Romana, cuøng vôùi vieän thaàn hoïc Woori vaø caùc cô quan Coâng Giaùo Nam Haøn, cuøng ñöùng ra toå chöùc. Khoaûng 100 vò ñaïi dieän giaùo hoäi, caùc toå chöùc phi chính phuû, chuû yeáu ñeán töø caùc nöôùc vuøng Ñoâng Nam AÙ, ñaõ tham döï dieãn ñaøn naøy. Dieãn ñaøn ñaõ cho coâng boá moät tuyeân ngoân chung keát mang töïa ñeà: "Coâng Lyù vaø Caûm Thoâng: Moät lôøi keâu goïi cho söï bình ñaúng kinh teá töø ngöôøi daân cuûa giaùo hoäi AÙ Chaâu". Tuyeân ngoân cho raèng, giaùo hoäi taïi AÙ Chaâu, trong tình ñoaøn keát vôùi giaùo hoäi hoaøn vuõ, phaûi ñaùp öùng tröôùc nhöõng haäu quaû cuûa khuynh höôùng trao ñoåi maäu dòch töï do, naèm trong caùi goïi laø hoaøn caàu hoùa kinh teá mang laïi. Ñaây laø nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc khuûng hoaûng ôû AÙ Chaâu hieän nay. Tuyeân ngoân keâu goïi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu göûi moät phaùi ñoaøn tôùi Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø Quó Tieàn Teä Quoác Teá, ñeå baøn thaûo veà taùc ñoäng do chính saùch cuûa hai cô quan taøi chaùnh naøy mang laïi treân ngöôøi daân AÙ Chaâu, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo. Ngoaøi ra, Toøa Thaùnh vaø caùc cô quan quoác teá cuûa giaùo hoäi neân tröïc tieáp can thieäp treân möùc ñoä quoác teá, nhaát laø vôùi Quó Tieàn Teä Quoác Teá, ñeå tìm giaûi phaùp cho vaán ñeà.

Phaûn aùnh hoaøn caûnh hieän taïi theo khía caïnh thaàn hoïc, caùc tham döï vieân ñeà nghò giaùo hoäi phaùt trieån moät giaùo huaán xaõ hoäi chuù troïng tôùi giaù trò cuûa söï ñoaøn keát. Thaùch ñoá cuûa hoaøn caàu hoùa, khoâng chæ laø veà maët ñaïo ñöùc maø thoâi, nhöng bao goàm luoân caû thaàn hoïc. Tuyeân ngoân goïi cuoäc khuûng hoaûng hieän nay laø moät giai ñoaïn cuûa hoàng aân vaø chaân lyù (kairos, thôøi gian cuûa ôn cöùu roãi), giai ñoaïn ñeå nhaän ra aùnh saùng cuûa bieán coá xuaát haønh (Exodus) vaø Tin Möøng cuûa Ñöùc Kitoâ. Ñaây laø giai ñoaïn ñeå moïi ngöôøi thay ñoåi loái soáng cuûa mình, leân aùn vieäc toân thôø tieàn cuûa vaø thò tröôøng nhö laø nhöõng gì tuyeät ñoái; vaø ñeå coâng boá moät taân theá giôùi cuûa ñoaøn keát, nhaän bieát vaø ñoùn möøng söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn nôi nhöõng ngöôøi ngheøo, trong neàn vaên hoùa vaø toân giaùo cuûa AÙ Chaâu. Giai ñoaïn cuûa hoàng aân vaø chaân lyù theo böôùc naêm 2000 ñang ñeán gaàn, cuõng laø luùc ñeå moïi ngöôøi yù thöùc raèng nhöõng baát coâng kinh teá vaø xaõ hoäi, cuøng vôùi nhöõng noã löïc cuï theå ñeå giaûi quyeát nhöõng baát coâng ñoù, tieáp tuïc ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc chuaån bò möøng ñaïi naêm Thaùnh 2000. Giaùo hoäi, vì theá, caàn phaûi coá gaéng heát mình ñeå soáng tinh thaàn phuïc vuï, bieát töï haï mình (kenosis-self emptying), theo göông cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, hoïc bieát ñoái thoaïi vôùi ngöôøi ngheøo, vaø ñoàng thôøi yù thöùc ñöôïc nhöõng thieáu xoùt thöôøng xuyeân cuûa mình trong nhöõng laõnh vöïc vöøa noùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page