ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Tcheøque
ñeán vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Tcheøque ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Castel Gandolfo - 14.09.98 - Saùng thöù Hai, 14/09/98, taïi Nhaø Nghæ Maùt Castel Gandolfo, ÑTC ñaõ tieáp nhoùm thöù hai vaø laø nhoùm sau cuøng caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Tcheøque ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, do Ñöùc Hoàng Y Miroslav Vlk, Toång Giaùm Muïc Praga höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc giaùm muïc, ÑTC nhaéc ñeán hai söù meänh cuûa Giaùo Hoäi laø daán thaân truyeàn baù ñöùc tin vaø daán thaân trong muïc vuï gia ñình. Hai coâng taùc naøy raát khaån caáp taïi Coäng Hoøa Tcheøque hieän nay, nôi voán coù moät truyeàn thoáng thieâng lieâng töông phaûn laïi nhöõng veát thöông cuûa vieäc tuïc hoùa do cheá ñoä coäng saûn gaây neân, vaø cuõng töông phaûn vôùi giai ñoaïn hieän nay cuûa nhöõng thay ñoåi nhanh choùng xaõ hoäi. Vieäc daán thaân cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo trong vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng ñang bò ngaên trôû nhieàu bôûi naïn caùc giaùo phaùi, vaø bôûi nhöõng vaán ñeà lieân heä vôùi neàn luaân lyù gia ñình vaø vôùi vieäc toân troïng söï soáng con ngöôøi. ÑTC noùi: "Caùc Ñöùc cha bieát roõ nhöõng hieän töôïng naøy ñoøi hoûi nhöõng nghieân cöùu rieâng vaø nhöõng ñaùp öùng töông xöùng: khoâng theå ñoái phoù baèng nhöõng giaûi phaùp ngaén haïn. Caàn phaûi can thieäp baèng nhöõng phöông theá ñaëc bieät, ñöôïc nghieân cöùu vaø ghi trong chöông trình muïc vuï chung; chöông trình muïc vuï chung naøy nhaèm cuûng coá nhöõng xaùc tín caên baûn; caùch cö xöû tö caù nhaân vaø coâng coäng cuûa caùc tín höõu phaûi ñöôïc döïa treân caùc xaùc tín naøy". Vì theá, treân bình dieän ñöùc tin, caàn phaûi coù moät coâng taùc nghieâm chænh nhaèm cuûng coá neàn taûng cuûa ñôøi soáng Kitoâ; roài caàn phaûi laøm cho haøng giaùo daân tröôûng thaønh trong con ñöôøng tu ñöùc vaø trong söï ñoàng traùch nhieäm veà vieäc rao giaûng Tin Möøng; roài coøn caàn phaûi coå voõ moät muïc vuï hieäu nghieäm veà vaên hoùa vaø veà caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi.

Veà muïc vuï gia ñình, ÑTC neâu leân ñöôøng loái haønh doäng sau ñaây: "Gia ñình phaûi ñöôïc coi vaø ñöôïc nhaán maïnh nhö moät ñoøi hoûi öu tieân trong söï löu yù cuûa caùc Ñöùc Cha. Khoâng coù moät coâng taùc nghieâm chænh vôùi caùc gia ñình, trong boái caûnh vaên hoùa hieän nay, thì caû coâng vieäc muïc vuï ôn goïi vaø giôùi treû theo nghóa roäng seõ trôû neân loûng leûo vaø khoâng theå traùnh khoûi tan raõ. Nhöõng gia ñình coù ñöùc tin thöïc söï , ñaõ laø nhöõng coät truï vöõng chaéc trong thôøi kyø ñen toái cuûa vieäc baùch haïi vaø caùc ôn keâu goïi töï nhieân phaùt xuaát töø nhöõng moâi tröôøng ñöùc tin soáng ñoäng vaø bò thöûû thaùch naøy". ÑTC nhaán maïnh: "Vì theá caàn phaûi thieát laäp moäât chöông trình hoaït ñoäng roäng raõi, qui moâ veà huaán luyeän cho vieäc phuïc vuï gia ñình, khôûi söï töø giaùo xöù vaø tieáp tuïc qua caùc phong traøo, caùc hoäi ñoaøn Giaùo Hoäi vaø caû caùc tröôøng hoïc nöõa; caùc tröôøng hoïc, moät thöïc taïi höõu hieäu cho coâng vieäc muïc vuï vaø truyeàn giaùo, caàn phaûi ñöôïc baûo toàn. Caùc saùng kieán höõu ích naøy, moät khi ñöôïc caùc gia ñình tham döï tích cöïc vaøo ñoù, seõ trôû neân nhö lôøi ñaùp laïi höõu hieäu cho vieäc chieâu moä vaø lan traøn cuûa caùc giaùo phaùi vaø cho taâm traïng höôûng laïc thuù vaø phoùng tuùng: moät taâm traïng nguy hieåm vaø ñe doïa taän neàn taûng vieäc phuïc höng vaø phaùt trieån ñôøi soáng Kitoâ". ÑTC keát thuùc baèng nhöõng lôøi khuyeân sau ñaây: "Chính trong luùc caûm thaáy vaát vaû vaø gaëp nhöõng khoù khaên caù nhaân hoaëc moâi tröôøng laø luùc caùc Ñöùc Cha coù theå caäy döïa vaøo söï hieän dieän caùch rieâng cuûa Chuùa Kitoâ, Vò Chuû chaên nhaân laønh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page