ÑTGM Melbourne,
choáng chính saùch kyø thò ngöôøi thoå daân
cuûa chính phuû UÙc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc MELBOURNE, Ñöùc Cha George Pell, leân tieáng choáng laïi chính saùch kyø thò ngöôøi thoå daân cuûa chính phuû UÙc.

Tin UÙc Chaâu (Apic 19/07/98): Ñaûng chính trò coù teân goïi laø "Moät Quoác Gia" (One Nation, Union Nationale), coù khuynh höôùng chính trò baûo thuû thieân höõu, vöøa bò Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Pell, Toång Giaùm Muïc Melbourne, leân tieáng pheâ bình, laø coù ñöôøng höôùng chính trò daãn ñöa UÙc Chaâu ñeán cuoäc tranh chaáp vaø söï ngheøo cuøng.

Ñöùc Cha vöøa leân tieáng pheâ bình nhö vaäy, sau khi Thöôïng Vieän UÙc, chaáp thuaän ñaïo luaät giôùi haïn quyeàn sôû höõu ñaát ñai cuûa nhöõng thoå daân, hoâm ngaøy 8 thaùng 7/1998 naày.

Ñöùc Cha George Pell coøn noùi theâm nhö sau: Nhöõng ñöôøng höôùng chính trò thieân höõu, choáng ngöôøi thoå daân, choáng nhöõng ngöôøi di daân goác AÙ Chaâu, caàn phaûi ñöôïc deïp boû. Nhöõng nguyeân taéc kyø thò chuûng toäc khoâng nhöõng laø moät sai laàm treân bình dieän luaân lyù, maø coøn keùo theo nhöõng haäu quaû tai haïi khaùc nöõa.

Hoâm thöù Tö muøng 8 thaùng 7/1998, sau hôn 100 giôø thaûo luaän, Thöôïng Vieän UÙc Chaâu ñaõ boû phieáu chaáp nhaän ñaïo luaät giôùi haïn quyeàn laøm chuû ñaát cuûa nhöõng nguôøi baûn xöù, vaø nhö theá keát thuùc cuoäc tranh luaän ñaõ keùo daøi töø 5 naêm nay vaø gaây chia reõ quoác gia UÙc. OÂng thuû töôùng UÙc Chaâu, JOHN HOWARD, hy voïng laø giaûi phaùp ñaõ ñaït ñöôïc qua ñaïo luaät noùi treân, seõ taïo ra söï oån ñònh vaø söï baûo ñaûm cho nhöõng khai thaùc veà ngaønh chaên nuoâi suùc vaät, vaø cho nhöõng kyû ngheä haàm moû, vaø do ñoù seõ mang laïi lôïi ích cho taát caû moïi ngöôøi. Ñaây laø moät quan ñieåm maø nhöõng ngöôøi daân baûn xöù, khoâng chaáp nhaän. Nhöõng ngöôøi baûn xöù naày ñaõ baøy toû söï thaát voïng vaø döï truø nhôø ñeán cô quan quoác teá, döïa treân QUY ÖÔÙC Quoác Teá veà nhaân quyeàn vaø Chính Trò.

Treân toång soá 18 trieäu ngöôøi daân UÙc Chaâu, thì nguôøi daân baûn xöù chæ coù khoaûng 360 ngaøn nguôøi. Hoï chæ laø moät thieåu soá trong laõnh vöïc chính trò. So saùnh vôùi nhöõng thoå daân MAORI beân Taân Taây Lan, ñöôïc laøm chuû ña soá nhöõng taøi nguyeân naèm ôû phía baéc cuûa ñaûo, hay so saùnh vôùi nhöõng ngöôøi baûn xöù Esquimaux, beân Canada, ñöôïc quyeàn laøm chuû nhöõng phaàn ñaát cuûa vuøng Baéc Cöïc cuûa ñaát nöôùc Canada, (neáu so saùnh) thì ta seõ thaáy laø nhöõng ngöôøi thoå daân taïi UÙc Chaâu gaëp nhieàu khoù khaên hôn trong laõnh vöïc laøm chuû ñaát ñai.

Ñaûng thieân höõu "Moät Quoác Gia", do baø Pauline Hanson, laõnh ñaïo, ñaõ gia taêng nhöõng taán coâng vaøo nhöõng nguôøi AÙ Chaâu di daân, cuõng nhö vaøo nhöõng ngöôøi baûn xöù. Ñaûng cuûa baø Pauline Hanson coøn döï ñònh choáng laïi vieäc trôï giuùp taøi chaùnh cho Nam Döông vaø döï ñònh huûy boû taát caû moïi nhöôïng boä ñaëc bieät daønh cho ngöôøi daân baûn xöù, keå caû vieäc traû nhöõng chi phí veà vieäc saên soùc söùc khoûe, maø ñaûng baûo thuû cuûa baø xem nhö laø thaùi quaù. Tuy nhieân, veà vaán ñeà söùc khoûe cuûa nhöõng ngöôøi daân baûn xöù, moät baûn töôøng trình chính thöùc ñaõ cho bieát nhöõng keát qua sau ñaây: söùc khoûe cuûa nhöõng ngöôøi daân baûn xöù taïi UÙc Chaâu ñang ôû trong tình traïng bi thaûm, naèm döôùi möùc ñoä an toaøn toái thieåu, khoâng soáng laâu, con soá bò beänh gia taêng, con soá ngöôøi cheát cuõng cao, soá nguôøi phaûi vaøo nhaø thöông cuõng nhieàu. Hai traêm naêm sau khi nguôøi da traéng ñeán laäp nghieäp taïi phaàn ñaát UÙc Chaâu naày, thì nhöõng ngöôøi daân baûn xöù laø moät trong nhöõng nhoùm thieåu soá bò thieät thoøi nhieàu nhaát. Möùc ñoä soáng laâu cuûa ngöôøi daân baûn xöù, ngaén hôn möùc ñoä cuûa nguôøi da traéng, laø gaàn 20 naêm.

Veà phaàn mình, trong thaùnh leã ñöôïc cöû haønh daønh rieâng cho ngöôøi daân baûn xöù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Pell ñaõ leân tieáng choáng laïi ñöôøng loái chính trò hieän nay cuûa ñaûng "Moät Quoác Gia", ñang coù nguy cô ñöa UÙc Chaâu ñeán cuoäc tranh chaáp vaø söï ngheøo cuøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page