Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi
noùi veà chuyeán vieáng thaêm
vöøa qua taïi Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi noùi veà chuyeán vieáng thaêm vöøa qua taïi Cuba.

Vatican - 13.07.98 - Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo ñaõ vieáng thaêm Cuba, do lôøi môøi cuûa caùc Giaùm Muïc nöôùc naøy, trong dòp Leã hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ vöøa qua, ñeå ghi nhôù giaùp 5 thaùng chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, taïi Cuba vaøo cuoái thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.

Trong chuyeán vieáng thaêm , Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng ñaõ gaëp taát caû caùc nhaø giaùo duïc Coâng Giaùo ñang hoaït ñoäng caùch can ñaûm vaø nhaãn naïi taïi caùc tröôøng chính phuû - ñeå phoá bieán caùc giaù trò Phuùc AÂm vaø Ñaïo Coâng Giaùo cho hoïc sinh. Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi chuyeän vôùi khoaûng 200 nam, nöõ tu só vaø giaùo daân daán thaân caùch cuï theå trong laõnh vöïc giaùo duïc taïi Toång Giaùo Phaän La Havana. Ngaøi cuõng gaëp caùc nhaø giaùo duïc taïi Giaùo Phaän Pinar del Rio, moät giaùo phaän hoaït ñoäng haêng say hôn caû vaø ñi tieân phong, cuõng nhö taïi caùc giaùo phaän khaùc. Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng cho bieát laø ngaøi ñaõ noùi vôùi caùc nhaø giaùo duïc vaø caùc giaùm muïc cuûa Cuba nhö sau:

"Toâi ñaõ yeâu caàu daønh choã cho coâng vieäc giaùo duïc Coâng Giaùo. Choã coøn quaù nhoû heïp, vaø caàn phaûi môû roäng baèng nhöõng lôùp phuï sau khi hoïc sinh trôû veà nhaø, môû tröôøng maãu giaùo ñeå giuùp caùc treû em traùnh naïn du ñaõng ngoaøi ñöôøng phoá, giaùo duïc caùc em vaø ñoàng thôøi ñeå phoå bieán caùc giaù trò nhaân baûn, toân giaùo vaø luaân lyù".

Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng cuõng gaëp hai Boä Tröôûng Giaùo Duïc cuûa Chính Phuû Cuba: moät vò phuï traùch veà caùc tröôøng Tieåu vaø Trung Hoïc, vaø moät vò lo veà caùc Ñaïi Hoïc. Ñöùc Hoàng Y tuyeân boá: "Vôùi caùc Boä Tröôûng, toâi ñaõ noùi caùch raát roõ raøng vaø toâi nhaéc caùch rieâng ñeán caùc bieåu ngöõ ñaõ ñöôïc phoå bieán vaø nay vaãn coøn ñöôïc phoå bieán. Coù Bieåu Ngöõ vieát nhö sau: "La educacioùn al servicio de la ideologia y de la revolucioùn" (Giaùo Duïc phuïc vuï yù thöùc heä vaø caùch maïng). Toâi phaûn ñoái maïnh meõ vaø toâi noùi vôùi hai oâng Boä Tröôûng raèng: Chuùng toâi khoâng theå chaáp nhaän nhöõng bieåu ngöõ naøy vaø toâi khoâng noùi vôùi caùc ngaøi vôùi tö caùch nhö moät vò chuû chaên tinh thaàn maø thoâi, nhöng toâi coøn noùi vôùi caùc ngaøi nhaân danh caû Thuyeát Nhaân Baûn vaø nhaân danh caùc quyeàn con ngöôøi. Coâng vieäc giaùo duïc khoâng bao giôø phuïc vuï moät ñaûng phaùi, moät yù thöùc heä hay moät cuoäc caùch maïng. Coâng vieäc giaùo duïc nhaèm phuïc vuï con ngöôøi. Caùc thanh thieáu nieân coù quyeàn ñöôïc giaùo duïc. Nhaø Nöôùc khoâng coù quyeàn giaùo duïc theo yù muoán cuûa mình. Ngoaøi ra, coøn phaûi coù söï toân troïng ñoái vôùi caùc gia ñình nöõa".

Ñöôïc hoûi veà keát quaû chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba, Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi traû lôøi nhö sau:

"Toâi luoân luoân nghó raèng: ÑTC ñaõ ñeå laïi treân ñaûo naøy moät daáu veát saâu ñaäm khoâng theå xoùa nhoøa ñöôïc. Daáu veát khoâng phaûi treân maët nöôùc bao vaây ñaûo naøy, bôûi vì neáu in treân nöôùc thì daáu veát naøy deã xoùa ñi vaø caùch nhanh choùng. Traùi laïi daáu veát naøy ñöôïc in saâu treân ñaát lieàn cuûa ñaûo naøy, trong taâm hoàn cuûa ngöôøi daân Cuba vaø treân daáu veát naøy chuùng ta phaûi ñaët thöïc söï tröôùc heát nhöõng caùi goïi laø caùc quyeàn cuûa ngöôøi daân. Ngöôøi daân Cuba ngaøy nay coù moät nieàm hy voïng lôùn lao; chuùng ta khoâng ñöôïc pheùp boû qua; Hoï hy voïng thaät nhieàu nôi Giaùo Hoäi, nôi caùc ngöôøi cuûa Giaùo Hoäi, caùch rieâng nôi ÑTC".


Back to Radio Veritas Asia Home Page