Cuoán saùch ñöôïc ñoïc nhieàu nhaát
treân theá giôùi: Kinh Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoán saùch ñöôïc ñoïc nhieàu nhaát treân theá giôùi: Kinh Thaùnh.

Nguyeät san "Theá giôùi vaø Truyeàn giaùo" (Mondo e Missione) soá 7, phaùt haønh cho hai thaùng 8 vaø 9/98, ñaõ loan tin raèng:

Trong naêm 1997, caùc Hieäp Hoäi Thaùnh Kinh (Ubs), (goàm coù 135 hoäi Thaùnh Kinh theá giôùi), ñaõ phaân phaùt treân toaøn theá giôùi 561 trieäu cuoán Kinh Thaùnh. Saùnh vôùi naêm 1996, thì soá Kinh Thaùnh ñöôïc phaân phaùt taêng theâm 5,6%, töùc 20 trieäu cuoán. Theo thoáng keâ, taïi hai quoác gia Liberia vaø Mozambic (Phi Chaâu) soá Kinh Thaùnh ñöôïc phaân phaùt taêng nhieàu hôn caùc nôi khaùc. Taïi Malaysia, AÁn Ñoä vaø Indonesia (AÙ Chaâu) , soá Kinh Thaùnh ñöôïc phaân phaùt cuõng raát ñaùng keå. Taïi Trung Quoác, moät quoác gia coäng saûn, trong naêm 1996, coù hôn hai trieäu aán baûn ñöôïc phaân phaùt. Taïi Thaønh Phoá Nam Ninh, Giaùo Hoäi Tin Laønh coù moät aán quaùn lo vieäc in Kinh Thaùnh ñeå phaân phaùt cho daân chuùng. Töø naêm 1980 ñeán nay caùc Giaùo Hoäi caûi caùch Tin Laønh ñaõ phaân phaùt hôn 20 trieäu cuoán. Taïi Chaâu Myõ soá Kinh Thaùnh ñöôïc phaân phaùt cuõng gia taêng nhieàu vaø baèng caùc tieáng noùi khaùc nhau cuûa daân thoå cö. Taïi Bolivia, Colombia Mexico vaø Peruø naêm vöøa qua ñaõ coù khoaûng 25 ngaøn cuoán ñöôïc trao cho daân chuùng; moät trieäu cuoán taïi Brazil; saùu trieäu taïi Hoa Kyø. Trong dòp ÑTC vieáng thaêm muïc vuï taïi Cuba hoài cuoái thaùng Gieâng naêm nay, ñaõ coù hôn 100 ngaøn cuoán Kinh Thaùnh ñöôïc nhaäp caûng. Töø naêm 1996 tôùi nay, vaãn taïi Cuba, tuy soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên, ñaõ coù 900 ngaøn cuoán Kinh Thaùnh ñöôïc phaân phaùt trong caû nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page