Töôøng thuaät
Thaùnh Leã phong Hieån Thaùnh
cho Nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page