ÑTC tieáp
caùc ñoaøn haønh höông
saùng thöù Tö 25 thaùng 11/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông saùng thöù Tö 25 thaùng 11/1998, vaø nhaén nhuû caùc tín höõu haõy nhìn thaáy nhöõng daáu hieäu hy voïng hieän dieän trong Giaùo Hoäi, nhôø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

(RG 25/11/98) Saùng thöù Tö 25.11.98, khoâng coù phieân hoïp chung cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, vì ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Caùc Nghò Phuï hoïp rieâng ñeå chia nhoùm. Tuy nhieân, vaøo ban chieàu thöù Tö phieân hoïp chung ñöôïc tieáp tuïc cho tôùi heát saùng thöù Baåy.

Tröôùc giôø tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, thì trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp gaàn 4 ngaøn Hieán Binh cuûa Quaân Löïc Coäng Hoøa YÙ, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Mani, Toång tuyeân uùy Quaân Ñoäi, höôùng daãn. Ñaùp lôøi chaøo möøng vaø giôùi thieäu cuûa Vò Toång Tuyeân UÙy veà Trung Ñoaøn Hieán Binh, ÑTC nhaéc laïi nhöõng laàn Chuùa Gieâsu tieáp xuùc vôùi caùc binh só. Ngaøi keå laïi hai tröôøng hôïp hai só quan ngöôøi Roma gaëp Chuùa, moät trong hai laø ngöôøi ngoaïi giaùo, ñaõ trôû laïi do ôn thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Lôøi cuûa moät vieân só quan ñaày loøng tin, ñaõ ñöôïc Chuùa ca ngôïi vaø Giaùo Hoäi haèng ngaøy laëp laïi lôøi nay tröôùc khi röôùc leã: "Laïy Chuùa, con chaúng ñaùng Chuùa vaøo nhaø con...". Roài ÑTC khuyeán khích anh em binh só haõy lieân keát ñôøi soáng ñöùc tin maïnh meõ vôùi kinh nghieäm cuûa binh só , baèng vieäc nuoâi soáng ñöùc tin qua vieäc caàu nguyeän.

Sau ñoù, vaøo luùc 10:15, ÑTC vaøo Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ñeå tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông. Tuy Muøa Ñoâng giaù laïnh, soá ngöôøi haønh höông vaãn coøn ñoâng, chieám taát caû Thính Ñöôøng, khoaûng 10 ngaøn ngöôøi, ñeán töø caùc nöôùc: YÙ (ñoâng hôn caû: 33 ñoaøn) - Ba Lan (gaàn moät ngaøn) , Coäng Hoøa Croat - Phaùp (coù hai ñoaøn: hoïc sinh "Lyceùe Gerson" ôû Paris vaø ñoaøn caùc Luaät Sö vaø Luaät Gia Coâng Giaùo) - Bæ (ñoaøn hoïc sinh töø Lieøge) - Maroc (ñoäi tuùc caàu) - AÁn Ñoä - Canada - Hoa Kyø (coù nhoùm linh muïc vaø chuûng sinh giaùo phaän Sioux Falls, do Ñöùc Giaùm Muïc höôùng daãn) vaø 9 ñoaøn khaùc, trong soá naøy coù 3 ñoaøn binh só Hoa Kyø ñoàn truù taïi Chaâu AÂu - roài caùc ñoaøn Taây Ban Nha - Mexico - Argentina - Bolivia - Guatemala - Boà Ñaøo Nha vaø Brazil. Laàn thöù nhaát, khoâng coù ñoaøn haønh höông naøo ñeán töø Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc. Ngoaøi caùc ñoaøn treân ñaây, coøn coù caùc beänh nhaân vaø moät soá ñoâi taân hoân.

Trong baøi giaùo lyù daønh cho caùc tín höõu hieän dieän trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö 25/11/98, ÑTC noùi ñeán caùc daáu hieäu cuûa hy voïng hieän dieän trong Giaùo Hoäi. Sau ñaây laø baûn löôïc toùm vaøi noäi dung chính yeáu nhö sau:

"Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi ñoùn nhaän caùc daáu hieäu cuûa hy voïng hieän dieän trong Giaùo Hoäi; caùc daáu hieäu naøy laø thaønh quaû cuûa hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Coâng Ñoàng Chung Vatican II, daáu hieäu ñaàu tieân trong caùc daáu hieäu naøy, ñaõ laø moät Leã Hieän Xuoáng môùi cho Giaùo Hoäi. Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy chuùng ta ñoùn nhaän nhöõng ñaëc suûng khaùc nhau, coã voõ ôn keâu goïi vaø söù meänh cuûa caùc ngöôøi giaùo daân, ñeå ñem ñeán moät ñaø tieán môùi cho vieäc rao gæang Tin Möøng. Caùch rieâng, ñieàu quan troïng laø ñem söï chuù yù cuûa chuùng ta ñeán ñòa vò cuûa ngöôøi phuï nöõ trong xaõ hoäi vaø trong Giaùo Hoäi". ÑTC noùi tieáp: "Chuùng ta khoâng theå queân daáu hieäu hy voïng do caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi gôïi leân. Cuõng vaäy, trong theá kyû naøy, chuùng ta thaáy phong traøo ñaïi keát lôùn maïnh; qua phong traøo naøy Chuùa Thaùnh Thaàn trieäu taäp taát caû caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi tieáp tuïc ñoái thoaïi veà ñöùc aùi vaø chaân lyù vaø tìm caùch tieán ñeán söï hieäp nhaát: söï hieäp nhaát laø daán thaân öu tieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Trong caùc daáu hieäu khaùc, toâi muoán nhaéc laïi caùc moái quan heä giöõa caùc toân giaùo khaùc nhau vaø vôùi caùc neàn vaên hoùa; caùc moái quan heä naøy giuùp chuùng ta tieán ñöôïc nhöõng böôùc raát ñaùng keå vaø hieäp nhaát caùc noã löïc trong vieäc cuûng coá neàn luaân lyù nôi caùc daân toäc vaø trong vieäc thaêng tieán cuûa taát caû nhaân loaïi".

ÑTC keát thuùc: "Nhö vaäy, chuùng ta thaáy roõ vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø vai troø cuûa Ñöùc Maria, Ñaáng, vôùi tình ngöôøi meï hieàn, baàu cöû cho Giaùo Hoäi, daán thaân tieán treân con ñöôøng thaùnh thieän, theo thaùnh yù Chuùa. Tröôùc raïng ñoâng cuûa Ngaøn Naêm môùi, öôùc gì "hình aûnh Ñöùc Maria" cuûa Giaùo Hoäi tieáp tuïc, bôûi vì hình aûnh naøy löôïc toùm taát caû kho taøng quí baùu cuûa vieäc canh taân do Coâng Ñoàng chuû tröông".

Sau caùc baøi löôïc toùm baèng tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Ba Lan, ÑTC chaøo thaêm moät soá ñoaøn haønh höông coù tính caùch rieâng bieät. Vôùi ñoaøn haønh höông Croat, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Split-Makarska, höôùng daãn, ÑTC noùi: "Anh chò em raát thaân meán, aùnh saùng Phuùc AÂm ñaõ höôùng daãn Cha OÂng anh chò em theá naøo, thì xin aùnh saùng naøy cuõng höôùng daãn anh chò em nhö vaäy trong giôø phuùt lòch söû vaø yù nghóa naøy cuûa Ñaát Nöôùc anh chò em. Truyeàn thoáng ñöùc tin soáng ñoäng vaø neàn vaên hoùa maø anh chò em gìn giöõ caùch hieân ngang töø naêm 1715, naêm khoâng theå queân ñöôïc, haõy trôû neân söï höôùng daãn cho moãi moät ngöôøi trong anh chò em vaø cho caùc theá heä môùi, nhöõng theá heä öôùc mong ñem ñeán moät söï ñoùng goùp vaøo vieäc xaây döïng moät theá giôùi luoân luoân nhaân ñaïo hôn. Trong khi phuù thaùc anh chò em vaø Queâ Höông cuûa anh chò em cho söï che chôû cuûa Ñöùc Baø pheùp laï ôû Sinj, Cha ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho moïi ngöôøi. Ngôïi khen Chuùa Gieâsu vaø Meï Maria!".

Chaøo thaêm caùc thanh nieân, caùc beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân, ÑTC noùi: "Caùc thanh nieân, caùc ñoâi taân hoân vaø caùc beänh nhaân, Cha môøi goïi taát caû töø luùc naøy nhìn vaøo Thôøi gian phuïng vuï cuûa Muøa Voïng, nay ñaõ gaàn keà. Thöïc söï Chuùa Nhaät tôùi ñaây, cuøng vôùi vieäc baét ñaàu Muøa Voïng, cuõng seõ khôûi söï naêm thöù ba vaø laø naêm sau cuøng cuûa vieäc chuaån bò gaàn Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000, ñöôïc daønh caùch rieâng cho Chuùa Cha. Cha caàu chuùc cho heát thaûy, caùc thanh nieân, caùc ñoâi taân hoân vaø caùc beänh nhaân raát thaân meán, soáng giôø phuùt ñaëc bieät naøy cuûa ôn thaùnh, vôùi daán thaân veà caàu nguyeän, thoáng hoái vaø thi haønh caùc vieäc baùc aùi".

Buoåi tieáp kieán keát thuùc vaøo luùc 11:30 baèng haùt Kinh Laïy Cha vaø Pheùp Laønh cuûa ÑTC vaø caùc giaùm muïc hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page