Ñaïi hoäi giôùi treû Kitoâ giaùo Camboát
cuûng coá tình hieäp nhaát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi hoäi giôùi treû Kitoâ giaùo Camboát cuûng coá tình hieäp nhaát.

(UCAN CA0858.0992 8/09/98) - Camboát (Phnoâm Peânh) - Ñaïi hoäi giôùi treû Kitoâ giaùo Camboát dieãn ra taïi thuû ñoâ Phnoâm Peânh daïo cuoái thaùng 8/1998 vöøa qua ñaõ cuûng coá tình hieäp nhaát vaø chöõa laønh caùc veát thöông cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy.

Khoaûng 100 thanh thieáu nieân Coâng Giaùo vaø Tin Laønh tuoåi töø 15-30 ñaõ tham döï ñaïi hoäi töø ngaøy 26-30/08/98, muïc ñích laø giuùp cho giôùi treû chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Anh Taing Virak, chuû tòch ñoaøn thanh thieáu nieân taïi Phnoâm Peânh baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñaïi hoäi vöøa qua laø moät thaønh coâng. Chuùng toâi laø moät nhoùm treû qui tuï töø 11 giaùo xöù cuûa 5 tænh thuoäc giaùo phaän toâng toøa Phnoâm Peânh. Giôø ñaây, chuùng toâi ñaõ coù dòp gaëp gôõ caùc baïn treû ñeán töø nhöõng vuøng khaùc cuûa Camboát. Moät nhoùm treû khaùc cuõng goïi ñaïi hoäi laø moät thaønh coâng vaø laø moät böôùc cuûng coá tình hieäp nhaát cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Camboát trong töông lai". Ñöôïc haõng thoâng taán UCAN phoûng vaán, anh Kim Sopheap, 18 tuoåi, ñaõ cho bieát caûm töôûng nhö sau: "Ñieàu quan troïng laø chuùng toâi ñaõ hoïp maët nhau ñeå suy nieäm vaø caàu nguyeän, cuøng chia seû tö töôûng vaø böõa aên vôùi nhau. Qua nhöõng trao ñoåi vaø tieáp xuùc, chuùng toâi hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu thuù vò vaø bieát nhìn ngöôøi khaùc nhö laø moät con ngöôøi vôùi taàm quan troïng cuûa giaù trò con ngöôøi aáy. Nhôø vaäy, chuùng toâi xaây döïng quan heä, cuûng coá coäng ñoaøn Coâng Giaùo vaø giuùp xaây döïng moät coäng ñoaøn Camboát roäng lôùn hôn.

Moät tham döï vieân khaùc ngöôøi goác Thaùi thì cho raèng, ñieàu quan troïng maø ñaïi hoäi vöøa qua ñaït ñöôïc laø giuùp xaây döïng tinh thaàn hoøa giaûi vaø chöõa laønh veát thöông cho moät giaùo hoäi ñoâi khi bò chia reõ bôûi söï khaùc bieät veà saéc toäc. Ñaây laø moät söï chia reõ coù tính caùch lòch söû giöõa caùc tín höõu Coâng Giaùo goác Vieät Nam vaø ngöôøi goác Khmer. Ngöôøi goác Khmer coøn mang trong loøng moái hieàm khích veà söï chieám ñoùng cuûa quaân ñoäi Vieät Nam taïi nöôùc naøy trong voøng 10 naêm sau ngaøy cheá ñoä Pol Pot bò suïp ñoå. Moät vò linh muïc ngöôøi Thaùi ghi nhaän nhö sau: "Töø nhieàu thaäp nieân qua, giaùo hoäi Coâng Giaùo Camboát ñaõ chòu aûnh höôûng nhieàu bôûi söï hieän dieän cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo goác Vieät Nam. Trong hai thaäp nieân 60 vaø 70, nhieàu linh muïc Vieät Nam ñaõ ñeán Camboát hoaït ñoäng toâng ñoà vaø taïi moät soá laøng ôû Camboát, vaãn coù söï chia reõ giöõa ngöôøi goác Vieät Nam vaø ngöôøi baûn xöù. Do ñoù, nieàm hy voïng hieän nay cuûa caùc tín höõu laø giaùo hoäi Coâng Giaùo seõ trôû thaønh moâi tröôøng ñeå giuùp haøn gaén söï chia reõ naøy, xaây döïng tình hoøa giaûi giöõa caùc coäng ñoaøn, Coâng Giaùo cuõng nhö khoâng Coâng Giaùo, vaø baét nhòp caàu giöõa giôùi treû Coâng Giaùo goác Khmer vaø Vieät Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page