ÑTC tieáp
Taân Ñaïi söù Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi söù Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 23.10.98 - Saùng thöù Saùu, 23/10/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, oâng Eamon O Tuathail, ñeán trình thö uûy nhieäm. Taân ñaïi söù sinh naêm 1936, ñoäc thaân, vaøo ngaønh Ngoaïi Giao naêm 1961 vaø ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï quan troïng trong vaø ngoaøi nöôùc: Ñaïi Söù taïi Liban, Arabie Saudite; roài thöù tröôûng ngoaïi giao vaø sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Söù taïi Ai Caäp vaø Nam Phi.

Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC nhaéc ñeán thoûa öôùc quan troïng ñöôïc kyù keát dòp Leã Phuïc Sinh vöøa qua giöõa caùc phe gaây chieán vôùi nhau cuûa Baéc AÙi Nhó Lan, vaø nhö theá chaám döùt cuoäc noäi chieán keùo daøi töø nhieàu naêm. Ngaøi noùi: "Ñaây laø moät chieán thaéng cuûa neàn Ngoaïi Giao quoác teá". Nhöng coøn nhieàu vaán ñeà traàm troïng, trong ñoù coù vaán ñeà cuoäc noäi chieán ñaãm maùu töø nhieàu naêm coøn ñeå laïi bao veát thöông trong taâm hoàn ngöôøi daân. Hoøa bình sau cuøng ñaõ trôû laïi, nhöng hoøa bình beàn bæ laø moät thöïc taïi raát deã tan vôõ. Vì theá caàn söï coá gaéng cuûa moãi moät ngöôøi. ÑTC caàu chuùc, cuøng vôùi lôøi caàu nguyeän cuûa ngaøi, moät töông lai toát ñeïp cho daân toäc AÙi Nhó Lan, khoâng phaân bieät. Töông lai naøy caàn ñöôïc caém reã saâu trong coâng lyù, hoøa bình vaø hoøa hôïp. Sau ñoù, ÑTC nhaéc laïi vôùi nhieàu caûm ñoäng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi naêm 1979 taïi Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, moät quoác gia coù nhöõng truyeàn thoáng Coâng Giaùo vöõng chaéc vaø laâu ñôøi. Ngaøi nhaéc laïi söï quan troïng cuûa gia taøi ngaøn naêm veà ñöùc tin cuûa AÙi Nhó Lan. Gia taøi naøy, AÙi Nhó Lan, trong caùi nhìn cuûa nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm môùi tôùi ñaây, phaûi daán thaân thoâng truyeàn cho cho taát caû Chaâu AÂu; caùi nhìn ñöùc tin naøy qui ñònh caùc nguyeân taéc cuûa vieäc phaùt trieån töông lai cuûa toaøn luïc ñòa. Trong caùi nhìn Kitoâ, caùc quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi khoâng do theá quyeàn ban cho; caùc quyeàn naøy coù nguoàn goác nôi chính baûn tính con ngöôøi vaø, theo phaân tích sau cuøng, do Thieân Chuùa. Khoâng coâng nhaän chaân lyù naøy, moät chaân lyù vöôït qua moïi boái caûnh xaõ hoäi vaø vaên hoùa, seõ ñi ñeán choã ñoäc quyeàn thoáng trò cuûa Nhaø Nöôùc treân moïi phöông dieän cuûa ñôøi soáng vaø, do ñoù, ñi ñeán caùc cheá ñoä ñoäc taøi ñuû loaïi".

Vì theá, theo ÑTC, caàn phaûi coå voõ moät phaùt trieån taäp theå, nhöng khoâng ñöôïc queân vieäc phaùt trieån caù nhaân. Thöïc ra, vieäc phaùt trieån cuûa quoác gia naøy, quoác gia kia... khoâng bao giôø ñöôïc giôùi haïn vaøo vieäc thu tích taøi saûn maø thoâi, nhöng phaûi caém reã saâu vaøo moät yù nghóa saâu xa cuûa tính caùch baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi. Do ñoù khoâng theå khoâng phaùt sinh ra nguyeân taéc naøy laø vieäc beânh vöïc gia ñình vaø thaêng tieán haïnh phuùc gia ñình - nguyeân taéc maø Hieán Phaùp AÙi Nhó Lan ñaõ ñeà cao. Vì theá ÑTC caàu chuùc raèng AÙi Nhó Lan tieáp tuïc, trong dieãn ñaøn caùc Quoác Gia, trôû neân tieáng noùi thuyeát phuïc trong vieäc baûo veä söï soáng, baèng vieäc goùp coâng vaøo vieäc cuûng coá moät neàn vaên hoùa thöïc söï quoác teá vaø ñoàng thôøi cuõng laø neàn vaên hoùa rieâng cuûa mình: moät neàn vaên hoùa cuûa vieäc toân troïng con ngöôøi, gia ñình vaø chieàu kích sieâu vieät cuûa cuoäc soáng. ÑTC caàu chuùc "töông lai cuûa taát caû daân toäc AÙi Nhó Lan, khoâng phaân bieät, ñöôïc aên reã saâu trong coâng lyù, hoøa bình vaø hoøa hôïp".


Back to Radio Veritas Asia Home Page