ÑTC tieáp
400 Nöõ Tu Y Taù tham döï ñaïi hoäi
do Hoäi Ñoàng muïc vuï Y Teá Toøa Thaùnh toå chöùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp 400 Nöõ Tu Y Taù tham döï ñaïi hoäi do Hoäi Ñoàng muïc vuï Y Teá Toøa Thaùnh toå chöùc.

Vatican - 01.10.98 - Sau buoåi tieáp kieán caùc vò tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, cuõng trong ñeàn Vatican, ÑTC tieáp 400 Nöõ Tu y taù ñeán töø khaép theá giôùi tham döï ñaïi hoäi, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï y teá toå chöùc. Muïc ñích ñaïi hoäi laø nhaèm giuùp ñôõ caùc Nöõ Tu y taù bieát phuïc vuï theá giôùi ñau khoå vaø söùc khoûe, trong luùc saép böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Nöõ Tu tham döï ñaïi hoäi, ÑTC nhaéc laïi raèng: nhieàu chò em cuûa hoï trong caùc theá kyû ñaõ hy sinh ñôøi soáng trong vieäc giuùp ñôõ caùc naïn nhaân, vôùi moät söï taän tuïy, nhieàu luùc tôùi möùc ñoä anh huøng. Nhöõng ngöôøi thöøa höôûng truyeàn thoáng toát laønh naøy ngaøy nay ñöôïc môøi goïi thích nghi, trong söï trung thaønh vaø vôùi saùng kieán, (thích nghi) vieäc phuïc vuï cuûa hoï ñoái vôùi caùc beänh nhaân ôû vaøo nhöõng ñieàu kieän thay ñoåi cuûa thôøi ñaïi, vaø tröôùc nhöõng tieán boä khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Nhöõng thay ñoåi naøy môû ra nhöõng khaû theå chöa bao giôø coù trong laõnh vöïc Y Teá, vöøa taïo neân nhöõng vaán ñeà luaân lyù lieân heä ñeán vieäc sinh ra vaø vieäc cheát ñi, lieân heä vôùi nhöõng nguôøi ñau khoå. Boån phaän cuûa caùc Nöõ Tu Y Taù phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà môùi meû vaø phöùc taïp naøy, tröôùc moät quan nieäm bò tuïc hoùa veà beânh taät, veà ñau khoå. ÑTC noùi: "Söïï hieän dieän cuûa caùc con nôi theá giôùi ñau khoå vaø söùc khoûe phaûi laø söï hieän dieän ñem ñeán söï phong phuù, ñöôïc lieân keát vôùi naêng phuù phuï nöõ cuûa caùc con. Thöïc söï khoâng theå phuû nhaän raèng: ôn goïi laøm meï cuûa caùc ngöôøi phuï nöõ laøm cho caùc con nhaäy caûm hôn trong vieäc ñoùn nhaän nhöõng nhu caàu vaø laøm cho caùc con laø nhöõng "thieân taøi" trong vieäc ñaùp laïi moät caùch töông xöùng". ÑTC caên daën caùc Nöõ Tu Y Taù phaûi coù "linh öùng, can ñaûm, khaû naêng chuyeân moân vaø khaû naêng taän hieán cho tha nhaân: ñaây laø caùc ñöùc tính caàn thieát giuùp Nöõ Tu Y Taù höôùng caùi nhìn cuûa mình vaøo Chuùa Kitoâ moät caùch saâu xa vaø vôùi tinh thaàn ñöùc tin".

Sau ñaây laø ít lôøi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragaøn, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá, treân ñaøi phaùt thanh Vatican ngaøy 01.10.98: "Ngaøy 14.02 naêm ngoaùi (1997), ÑTC ñaõ noùi vôùi toâi vaø yeâu caàu toå chöùc ñaïi hoäi caùc Nöõ Tu vaø caùc phuï nöõ taâïn hieán hoaït ñoäng cho Muïc Vuï Y Teá ñeå suy tö laïi veà ñaëc suûng cuûa hoï, vaø ñoàng thôøi cuõng ñeå tìm suy tö theo caùi nhìn cuûa Phuùc AÂm: vai troø cuûa ngöôøi nöõ taän hieán trong muïc vuï söùc khoûe laø vai troø naøo ôû cuoái ngaøn naêm naøy vaø vaøo luùc khôûi söï ngaøn naêm môùi. Dó nhieân ñaây laø moät caùi nhìn raát meânh moâng, raát saâu xa vôùi nhöõng ñöôøng höôùng cuûa coâng vieäc laøm, vôùi nhöõng vieãn töôïng kyø dieäu cho Ngaøn Naêm tôùi ñaây. Ñaïi hoäi cuûa chuùng toâi muoán trình baøy moät kieåu maãu, kieåu maãu maø Chuùa muoán nôi caùc Nöõ Tu naøy, nhöõng ngöôøi taän tuïy vaø quaûng ñaïi nhö vaäy saün saøng hieán taát caû cuoäc ñôøi cho muïc vuï Y Teá. Nhöng, kieåu maãu naøy dó nhieân phaûi cuï theå vaø do ñoù nhieàu khi töông phaûn vôùi thöïc taïi. Hieän nay coù 320 ngaøn Nöõ Tu vaø ngöôøi nöõ taän hieán hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Y Teá. Vaán ñeà cuûa hoï laø nhöõng vaán ñeà naøo? Chuùng toâi hy voïng raèng Ñaïi Hoäi naøy coù hieäu quaû thöïc söï vaø thaønh coâng toát ñeïp cho Muïc Vuï Y Teá nôi theá giôùi phuï nöõ. Ñaây laø laàn ñaàu tieân, trong lòch söû cuûa Boä chuùng toâi, caùc Nöõ Tu töø khaép theá giôùi hoïp nhau ñeå thaûo luaän veà ñeà taøi naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page