Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Toaøn Quoác Italia
taïi BELLARIA gaàn RIMINI
mieàn Trung Baéc Italia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Toaøn Quoác Italia taïi BELLARIA gaàn RIMINI, mieàn Trung Baéc Italia.

(RG 7/09/98) Trong nhöõng ngaøy töø 10 ñeán 13 thaùng 9/1998 naày, khoaûng 1,300 nhaø truyeàn giaùo töø caùc giaùo phaän Italia teà töïu veà BELLARIA gaàn thaønh phoá RIMINI, thuoäc mieàn Trung Baéc Italia, ñeå hoïp Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Toaøn Quoác, vaø haâm noùng laïi söï haêng say toâng ñoà cuûa caùc coäng ñoaøn Kitoâ. Tieáp theo Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo laàn tröôùc, ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá VERONA, vaøo naêm 1990, Ñaïi Hoäi laàn naày laø dòp ñeå caùc nhaø truyeàn giaùo Italia nhìn laïi hieän traïng truyeàn giaùo, vöøa ñoàng thôøi cuøng nhau xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu vaø nhöõng choïn löïa cuï theå cho töông lai. Ñöùc Cha Giuseppe Andreozzi, giaùm ñoác Vaên Phoøng Truyeàn Giaùo Quoác Gia cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Italia ñaõ giaûi thích theâm nhöõng ñaëc ñieåm cuûa Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Toaøn Quoác Italia, laàn naày, nhö sau:

Chuùng ta ñang soáng vaøo thôøi kyø cuoái cuûa ngaøn naêm thöù hai; vaø nhìn leân phía tröôùc, ngaøy nay hôn bao giôø heát, chuùng toâi caûm thaáy coù traùch nhieäm mang Tin Möøng cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Moät caùch cuï theå, chuùng ta coù theå thaéc maéc ñaâu laø nhöõng hoaøn caûnh môùi cuûa coâng cuoäc truyeàn giaùo? Ngaøy nay, ñeå rao giaûng Phuùc AÂm, thì chuùng ta phaûi xöû duïng phöông phaùp truyeàn giaùo naøo? Laøm theá naøo ñeå gaëp laïi thöïc theå Kitoâ cuûa chuùng ta giöõa moät theá giôùi caøng ngaøy caøng trôû thaønh ña dieän, keå caû treân bình dieän toân giaùo? Tröôùc nhöõng hieän töôïng to lôùn cuûa neàn kinh teá ñang höôùng veà vieäc toaøn caàu hoùa, thì lôøi rao giaûng Phuùc AÂm caàn goùp phaàn nhö theá naøo ñeå gaëp laïi ñöôïc ñaëc tính phoå quaùt cuûa noù? Beân caïnh muïc tieâu vöøa ñöôïc keå treân, coøn coù muïc tieâu môùi khaùc nöõa laøm cho caùc löïc löôïng truyeàn giaùo Italia ñöôïc hoaït ñoäng chung vôùi nhau, vôùi söï hoøa hôïp ñaõ tìm laïi ñöôïc.

Ñoù laø nhöõng vaán ñeà ñöôïc thaûo luaän trong Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Italia. Moät ñaëc ñieåm khaùc nöõa cuûa Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Toaøn Quoác Italia laàn naèy, laø nhoùm 300 baïn treû, ñaïi dieän cho haøng ngaøn baïn treû ñoàng tuoåi, thuoäc taát caû caùc giaùo phaän Italia, vaø ñang daán thaân truyeàn giaùo. Coù moät chuù yù ñaëc bieät daønh cho caùc ngöôøi treû qua nhöõng sinh hoaït vaøo buoåi chieàu ñaëc bieät daønh cho ngöôøi treû, qua nhöõng chöông trình huaán luyeän theo maãu göông soáng cuûa ba vò thaùnh treû; nieàm hy voïng truyeàn giaùo trong töông lai naèm nôi ngöôøi treû. Nöõ tu Maria Teresa Crescini, toång thö kyù cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo daønh cho caùc thieáu nhi, ñaõ cho bieát theâm nhö sau:

Neáu caùc baïn treû khoâng lôùn leân vôùi tinh thaàn truyeàn giaùo, thì trong töông lai hoï seõ khoâng trôû thaønh nhaø truyeàn giaùo ñöôïc. Chuùng toâi aùp duïng moät lòch trình suy tö vaø caàu nguyeän, qua nhöõng duï ngoân trong Phuùc AÂm, nhaát laø qua duï ngoân ngöôøi gieo gioáng. Caùc baïn treû laø nhöõng ngöôøi mang ñi nhöõng haït gioáng; vaø ngoõ haàu haït gioáng Lôøi Chuùa naày ñöôïc phaùt trieån, thì caàn phaûi coù moät cuoäc ñoàng haønh beân caïnh treân bình dieän giaùo duïc vaø moät söùc maïnh truyeàn giaùo.

Hieän nay, coù toång coäng taát caû khoaûng 15 ngaøn nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Italia ñang daán thaân hoaït ñoäng khaép nôi treân theá giôùi; vaø coù nhieàu ñang soáng trong hoaøn caûnh gaëp nhieàu nguy hieåm cho tính maïng vaø hoaït ñoäng cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page