ÑTC tieáp
caùc chuûng sinh giaùo phaän Treviso
vaø noùi veà bí quyeát soáng ôn goïi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc chuûng sinh giaùo phaän Treviso vaø noùi veà bí quyeát soáng ôn goïi.

Castelgandolfo - 15.09.98 - Saùng thöù Ba 15.09.98, taïi Castel Gandolfo, ÑTC tieáp caùc chuûng sinh Ñaïi vaø Tieåu Chuûng Vieän Giaùo Phaän Treviso, mieàn Baéc nöôùc YÙ, do Ñöùc Cha Phaolo Magnani, Giaùm Muïc giaùo phaän vaø Ban Giaùm Ñoác höôùng daãn. Tröôùc heát ÑTC baøy toû söï vui möøng cuûa ngaøi vaø caûm ôn veà cuoäc gaëp gôõ thaân maät naøy. Ngaøi nhaéc laïi nhöõng kyø heø taïi nhaø nghæ maùt cuûa giaùo phaän Treviso daønh cho ngaøi taïi Lorenzago di Cadore. Roài ngaøi khuyeân caùc chuûng sinh: "Chuùa Gieâsu phaûi laø ñieåm tham khaûo cuûa taát caû con ñöôøng soáng haèng ngaøy cuûa caùc con. Kinh nghieäm veà coâng vieäc giaùo duïc taïi chuûng vieän truôùc heát vaø nhaát laø phaûi nhaèm muïc ñích naøy: hoïc cho bieát "luoân luoân soáng vôùi Chuùa Gieâsu" (stare con Gesuø) (xem Toâng Huaán veà vieäc Huaán Luyeän Linh Muïc Pastores dabo vobis , 42 )".

Sau ñoù, ÑTC giaûi thích theâm: ñeå "soáng luoân luoân vôùi Chuùa Gieâsu", phaûi laøm gì? Phaûi laøm cho mình luoân luoân saün saøng vaø haêng say thöïc hieän nôi mình ôn goïi, vieäc trôû laïi vaø söï hieäp thoâng. Soáng Ôn Goïi: laø quan nieäm taát caû ñôøi soáng nhö moät vieäc ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Chuùa.Trong moïi luùc, qua Lôøi cuûa Ngöôøi, qua nhöõng giaùo huaán, caùc chæ thò cuûa caùc Beà Treân vaø qua nhöõng hoaøn caûnh cuï theå, Chuùa goïi moãi moät ngöôøi tieán treân con ñöôøng troïn laønh vaø con ñöôøng thaùnh thieän vaø Ngöôøi chôø ñôïi moät söï ñaùp laïi quaûng ñaïi. Soáng söï Trôû Laïi: laø thöïc hieän, vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, moät söï töø töø trôû neân gioáng Chuùa Kitoâ, baèng caùch loaïi tröø, treân con ñöôøng tieán ñeán vôùi Ngöôøi, (loaïi tröø) taát caû nhöõng gì laø gaùnh naëng vaø toäi loãi ngaên trôû chuùng ta. Soáng Hieäp Thoâng: laø soáng trong Chuùa Kitoâ vaø laøm cho Chuùa soáng trong toâi, nhö Thaùnh Phaoloâ noùi: "Toâi soáng, nhöng khoâng phaûi toâi soáng, nhöng Chuùa Kitoâ soáng trong toâi" (Rm 6,10; Gal 2, 20), ñeå trôû neân nhö Ngöôøi vaø trong Ngöôøi, trôû neân nhöõng duïng cuï hieäu nghieäm cuûa chöông trình Tình Yeâu cuûa Chuùa Ba Ngoâi raát thaùnh, Ñaáng, qua Giaùo Hoäi, muoán tuï hoïp moïi ngöôøi thaønh moät gia ñình. Ñaây laø con ñöôøng soáng cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ, nhöng caùch rieâng cuûa nhöõng ai choïn tieán leân chöùc linh muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page