ÑTC tieáp giôùi ñieän aûnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp giôùi ñieän aûnh.

Vatican - 19.11.98- Saùng thöù Naêm, 19/11/98, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá hoïc hoûi veà "tuaàn leã ngheäï thuaät", do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa vaø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, hoäi ñoàng toå chöùc, vôùi söï coäng taùc cuûa Haõng Ñieän AÛnh quoác gia YÙ.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï (goàm caùc nhaø saûn xuaát phim aûnh, caùc taøi töû, caùc nhaø bình luaän phim vaø caùc chuyeân vieân truyeàn thoâng xaõ hoäi) ÑTC noùi leân nhöõng bình luaän raát tích cöïc cuûa ngaøi veà ñieän aûnh; neáu ñöôïc quan nieäm, ñöôïc saûn xuaát vaø phoå bieán moät caùch ñöùng ñaén, toát laønh, thì ñieän aûnh coù theå goùp phaàn vaøo vieäc phaùt sinh moät neàn nhaân baûn ñích thöïc. Ngaøi noùi: "Ñieän aûnh laø böùc göông cuûa linh hoàn con ngöôøi, cuûa söï tìm kieám - yù thöùc ít hay nhieàu - Thieân Chuùa. Vì theá Giaùo Hoäi raát löu yù ñeán laõnh vöïc naøy cuûa tính caùch saùng taùc taøi tình cuûa con ngöôøi thôøi nay.

Nhaéc laïi cuoäc gaëp gôõ naêm nay ñöôïc daønh cho moái lieân quan noái keát ñieän aûnh vôùi vieäc beânh vöïc phaåm giaù con ngöôøi vaø giaù trò söï soáng, ÑTC tuyeân boá raèng: trong chuông trình vaên hoùa maø Giaùo Hoäi ñang tìm hieåu saâu xa, vaøo luùc tieán vaøo Ngaøn Naêm thöù ba, khoâng theå thieáu söï ñoùng goùp cuûa hình thöùc bieåu loä naøy, töùc ngaønh dieän aûnh. Ñeå coù moät yù thöùc veà söï kieän naøy, chæ caàn nghó ñeán taát caû nhöõng gì ñieän aûnh coù theå aûnh höôûng "tích cöïc hoaëc tieâu cöïc" treân dö luaän quaàn chuùng vaø treân luông taâm con ngöôøi, nhaát laø giôùi treû. Vì theá maøn aûnh taïo neân moät duïng cuï quyeán ruõ ñeå thoâng truyeàn söù ñieäp lieân læ cuûa söï soáng vaø ñeå taû laïi nhöõng vieäc kyø dieäu khaùc thöôøng. Hay coøn hôn nöõa coù theå trôû neân tieáng noùi maïnh meõ vaø hieäu nghieäm ñeå leân aùn nhöõng taøn baïo, baèng caùch nhôù laïi quaù khöù, yù thöùc veà hieän taïi vaø tìm kieám veà töông lai toát ñeïp hôn. Nhöng taát caû nhöõng caùi tích cöïc chæ xaåy ñeán vôùi ñieàu kieän naøy laø kyõ thuaät ñieän aûnh khoâng noâ leä hoùa con ngöôøi vaø ñôøi soáng, khoâng trôû neân muïc tieâu cho chính mình, nhöng bieát tieáp xuùc vôùi thöïc taïi vaø caùc giaù trò tích cöïc, vaø khoâng trôû neân phöông tieän cuûa truïy laïc nhöng bieát thaêng tieán.

ÑTC keát thuùc baèng nhöõng lôøi nhaén nhuû sau ñaây: "Ñieän aûnh khoâng theå bieåu loä mình ñaày ñuû, neáu khoâng tham chieáu luoân luoân vaø roõ raøng ñeán caùc giaù trò luaân lyù vaø ñeán caùc muïc tieâu ñích thaät cuûa noù."


Back to Radio Veritas Asia Home Page