Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
tröa Chuùa Nhaät 30/08/98
Cuoäc soáng Kitoâ, cuoäc haønh trình thieâng lieâng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 30/08/98, taïi Castelgandolfo: Cuoäc soáng Kitoâ laø nhö moät cuoäc haønh trình thieâng lieâng ñöôïc thöïc hieän cuøng vôùi Thieân Chuùa vaø anh chò em.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Trong giôø phuùt naày, raát nhieàu ngöôøi ñang treân ñöôøng trôû veà nhaø, keát thuùc nhöõng ngaøy nghæ heø, ñeå baét ñaàu laïi coâng vieäc thöôøng nhaät. Toâi muoán caàu chuùc cho taát caû nhöõng ai ñang trôû veà nhaø coù ñöôïc cuoäc haønh trình an laønh, vôùi söï thaän troïng luoân luoân phaûi coù vaø nhaát laø caøng trôû neân thaät caàn thieát trong nhöõng ngaøy ñaày xe coä löu thoâng naày. Toâi coá gaéng nghó ra nhöõng gì ñang dieãn ra trong taâm hoàn cuûa nhöõng ai keát thuùc muøa heø trôû veà nhaø. Coù theå hoï muoán coù muøa heø laâu daøi hôn, nhöng baây giôø phaûi keát thuùc. Coù theå coù nhöõng taâm tình traùi ngöôïc nhau: vui möøng vaø nhôù nhung, nhöõng kyû nieäm ñeïp vaø nhöõng ñieàu baát haïnh; coù theå coù moät taâm tình khoâng ñöôïc toaïi nguyeän. Nguôøi ta giôø ñaây phaûi tröïc tieáp ñoái dieän vôùi nhöõng lo laéng thöôøng nhaät vaø nhöõng phieàn phöùc quen thuoäc. Taét moät lôøi, ngöôøi ta trôû veà laïi vôùi nhöõng thöïc taïi cuï theå haèng ngaøy, vôùi nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng gaùnh naëng cuûa chuùng. Taát caû nhöõng ñieàu naày coù theå laøm cho ngöôøi ta xuoáng tinh thaàn. Nhöng coù moät phöông thuoác choáng laïi vieäc xuoáng tinh thaàn. Ñoù laø coù trong taâm hoàn moät lyù töôûng cao caû, nhöõng giaù trò ñích thöïc, giuùp ta coù ñöôïc moät yù nghóa cho cuoäc soáng mình.

2. Vaø ñoù laø ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi Kitoâ ñích thaät. Nguôøi Kitoâ coù theå vun troàng moät tinh thaàn laïc quan ñaày tin töôûng, bôûi vì coù nieàm xaùc tín laø khoâng haønh trình coâ ñôn moät mình. Khi trao ban cho chuùng ta Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, Thieân Chuùa baét ñaàu ñeán soáng gaàn guûi vôùi moãi ngöôøi chuùng ta. Trong Chuùa Kitoâ, Thieân Chuùa ñaõ trôû thaønh ngöôøi baïn ñoàng haønh vôùi chuùng ta. Neáu thôøi gian luoân luoân tieán tôùi khoâng döøng laïi vaø thöôøng laøm cho nhöõng öôùc mô cuûa chuùng ta bò gaûy vôû, thì Chuùa Kitoâ, Chuùa cuûa thôøi gian, trao ban cho chuùng ta khaû naêng soáng cuoäc soáng luoân môùi meõ. Trong ngoân ngöõ ñöôïc duøng trong baùo chí, thì hieän töôïng thaät ñoâng ngöôøi di chuyeån ñeán nôi nghæ heø hay trôû veà nhaø, (hieän töôïng ñoù) thöôøng ñöôïc goïi laø moät "cuoäc ra ñi" hay "cuoäc trôû veà". Ñaây laø nhöõng caùch noùi coù muøi vò kinh thaùnh. Nhö moïi ngöôøi bieát, "Cuoäc Ra Ñi" vó ñaïi laø bieán coá giaûi phoùng daân Chuùa ra khoûi caûnh noâ leä beân Ai Caäp; trong vieãn töôïng Kitoâ, thì "cuoäc Ra Ñi" gôïi laïi Maàu Nhieäm Vöôït Qua vaø cuoäc haønh trình maø con ngöôøi ñöôïc môøi goïi chu toaøn, treân con ñöôøng theo Chuùa Gieâsu, Ñaáng giaûi thoaùt chuùng ta khoûi toäi loãi vaø môû ra cho chuùng ta ñöôïc soáng hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em. Ñôøi soáng Kitoâ laø laø thaät "moät cuoäc ra ñi", hay laø moät cuoäc haønh trình töø töø tieán veà Nhaø Cha. Anh chò em raát thaân meán, chuùng ta haõy soáng cuoäc "ra ñi" thieâng lieâng naày vaø ñöøng ñeå cho nhöõng ñieàu vaät chaát vaây laáy chuùng ta ñeán ñoä chuùng trôû thaønh nhö laø chaân trôøi duy nhaát cuûa ñôøi soáng chuùng ta. Chuùng ta haõy khaùm phaù laïi nieàm vui khi ñöa maét nhìn leân trôøi cao, ñeå laøm cho taát caû coù ñöôïc moät chieàu kích noäi taâm hôn, saâu xa hôn, vaø phong phuù nieàm hy voïng hôn.

3. Nguyeän xin Meï Maria ñaët vaøo taâm hoàn chuùng ta yù thöùc veà cuoäc soáng nhö laø moät cuoäc haønh trình caàn ñöôïc thöïc hieän chung vôùi Thieân Chuùa, gioáng nhö ñaõ xaûy ra cho Meï ngaøy xöa. Thaät vaäy, Phuùc AÂm trình baøy cho chuùng ta thaáy Meï Maria thöôøng hay ra ñi, tröôùc cuõng nhö sau khi ñaõ sinh ra Chuùa Gieâsu, cho ñeán cuoäc ra ñi cuoái cuøng ñöa Meï ñeán duôùi chaân thaäp giaù Chuùa. Nhö theá Meï Maria xuaát hieän cho chuùng ta nhö laø "Ñaáng Haønh Höông" treân nhöõng neûo ñöôøng ñöôïc YÙ Ñònh cuûa Thieân Chuùa vaïch ra cho. Chuùng ta haõy khaån caàu Meï nhö laø "Ñöùc Maria cuûa cuoäc haønh höông", vöøa ñaët chuùng ta ñi theo con ñöôøng cuûa Meï vöøa caûm thaáy mình ñöôïc tình thöông hieàn maãu cuûa Meï aáp uû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page