ÑHY Joseph Tomko
trình baøy vôùi giôùi baùo chí
vaên kieän môùi veà "söï coäng taùc truyeàn giaùo"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko trình baøy vôùi giôùi baùo chí vaên kieän môùi veà "söï coäng taùc truyeàn giaùo".

Vatican - 13.11.98 - Saùng thöù Saùu, 13.11.98, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh beân ñöôøng Hoøa Giaûi, Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc (Boä Truyeàn Giaùo) vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Toång Thö Kyù Boä, trình baøy vôùi giôùi baùo chí vaên kieän môùi veà "söï Coäng Taùc Truyeàn Giaùo". Vaên kieän naøy do Boä soaïn thaûo, ñöôïc ÑTC chaáp thuaän vaø truyeàn coâng boá.

Ñöùc Hoàng Y Tomko noùi: "Vieäc coäng taùc coù theå ñöôïc baèng nhieàu caùch: thieâng lieâng, vaät chaát, nhöng caùch toát ñeïp hôn caû laø vieäc coäng taùc nhaân söï, khi chính ngöôøi ñaõ laõnh bí tích röûa toäi quyeát ñònh ñích thaân ra ñi, do Giaùo Hoäi sai ñi ñeán nôi truyeàn giaùo. Chính caùc ngöôøi giaùo daân ñaõ nghó ñeán vaø toå chöùc, tröôùc heát treân bình dieän quoác gia, roài treân bình dieän theá giôùi, (ñaõ nghó ñeán vaø toå chöùc) vieäc coäng taùc trong hình thöùc cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo". Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: "Ñeå phoái hôïp taát caû noã löïc naøy - noã löïc toát ñeïp vaø sinh nhieàu ích lôïi, bôûi vì noù ñem laïi nhieàu thaønh quaû cho nhöõng ai tham döï tröïc tieáp - thì töø nhieàu naêm tröôùc ñaây, Boä ñaõ soaïn thaûo cuoán "Chæ Daãn" veà vieäc coäng taùc naøy. Sau ñoù Coâng Ñoàng Chung Vatican II, Boä Giaùo Luaät môùi, Vaên Kieän Rao Giaûng Phuùc AÂm (Evangelii nuntiandi) vaø Thoâng Ñieäp Söù Maïng cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc" (Redemptoris Missio)... ñem ñeán nhieàu söï phong phuù khaùc raát toát ñeïp. Giôø ñaây, Cuoán "Chæ Daãn" noùi treân caàn ñöôïc caäp nhaät hoùa, bôûi vaên kieän môùi noùi veà söïï coäng taùc truyeàn giaùo."

Sau Ñöùc Hoàng Y, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Toång Thö Kyù Boä, giaûi thích: "Vaên kieän noùi ñeán nhaát laø nhöõng moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân khaùc nhau cuûa vieäc coäng taùc truyeàn giaùo, nghóa laø moái quan heä giöõa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, caùc giaùo phaän, caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø nhaát laø Boäï Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc. Noùi caùch ñôn sô, chuùng ta coù theå quaû quyeát raèng Vaên Kieän chæ daãn noùi veà vieäc coäng taùc truyeàn giaùo vaø vieäc ñieàu hoøa vieäc coäng taùc nhö theá naøo ñeå trôû neân hieäu nghieäm treân caùc caáp baäc khaùc nhau. Coù nhöõng khía caïnh môùi phaûn chieáu nhöõng tình hình môùi: khoâng phaûi chæ noùi ñeán vieäc coäng taùc truyeàn giaùo maø thoâi, nhö vieäc caàu nguyeän, vieäc giuùp ñôõ caùc xöù truyeàn giaùo, vieäc coå voõ ôn keâu goïi, nhöng vaên kieän noùi ñeán caû söï kieän môùi laï veà nhöõng vuï di daân cuûa nhöõng ngöôøi töø theá giôùi thöù ba ñeán caùc quoác gia Kitoâ hay cuûa caùc sinh vieân du hoïc vaø do ñoù vieäc coäng taùc cuõng mang theo nhöõng hình thöùc môùi, hình thöùc truyeàn giaùo hôn, theo khía caïnh rao giaûng Tin Möøng. Dó nhieân, Ñöùc Toång Thö Kyù Boä Truyeàn Giaùo keát thuùc vôùi nhaän ñònh raèng ñaây laø moät vaên kieän coù tinh caùch phaùp luaät hôn, bôûi vì vaên kieän muoán hoaøn haûo hoùa ñieàu caàn phaûi trôû neân moãi ngaøy moãi hieäu nghieäm hôn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page