Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 15/11/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 15/11/98.

Tröa Chuùa Nhaät 15/11/98, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi leân moái quan taâm cuûa ngaøi ñoái vôùi tình hình trong vuøng Trung Ñoâng. ÑTC keâu goïi haõy daønh öu tieân cho vieäc xöû duïng hoaït ñoäng ngoaïi giao vaø ñoái thoaïi, ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng traàm troïng trong vuøng Vònh BaTö vaø ñeå ñöøng laøm cho daân toäc Iraq phaûi chòu ñau khoå theâm nöõa. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Töø vaøi ngaøy nay, taâm trí Cha höôùng veà vuøng Trung Ñoâng thaät nhieàu, ñaëc bieät laø höôùng veà Iraq, maø trong tuaàn qua ñaõ laøm cho caùc quoác gia treân theá giôùi chuù yù vaø lo laéng. Toâi heát loøng caàu chuùc sao cho ngöôøi ta coù theå ñaït ñeán moät giaûi phaùp coâng baèng vaø oân hoøa. Nhaát laø toâi caàu chuùc sao cho ngöôøi ta ñöøng laøm cho moät daân toäc ñaõ traûi qua nhieàu ñau khoå, laïi phaûi gaùnh chòu nhöõng ñau khoå laàn nöõa. Toâi môøi goïi taát caû haõy caàu xin Chuùa soi saùng trí khoân vaø con tim cuûa nhöõng vò traùch nhieäm, ngoõ haàu hoï tieáp tuïc xöû duïng nhöõng phöông tieän ngoaïi giao vaø cuoäc ñoái thoaïi ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng traàm troïng naày.

Taïi Italia, Chuùa Nhaät 15/11/98, cuõng laø ngaøy Di Daân toaøn quoác. Vì theá ÑTC ñaõ mong sao cho ngaøy cöû haønh naày coù theå giuùp cho nhöõng tín höõu coù moät thaùi ñoä thaân tình hôn vaø côûi môû hôn ñoái vôùi nhöõng anh chò em tò naïn vaø di daân.

Vaø taïi nhieàu quoác gia AÂu Chaâu, Chuùa Nhaät 15 thaùng 11/98, coøn laø ngaøy töôûng nieäm nhöõng naïn nhaân cuûa caùc tai naïn löu thoâng. ÑTC caàu xin Chuùa cho nhöõng ai ñaõ bò cheát trong nhöõng tai naïn löu thoâng vaø vöøa ñoàng thôøi baøy toû söï gaàn guûi thoâng caûm vôùi nhöõng gia ñình cuûa caùc naïn nhaân vaø vôùi nhöõng anh chò em coøn soáng soùt sau tai naïn, vôùi nhöõng veát thöông saâu ñaäm treân thaân theå vaø trong taâm hoàn. ÑTC caàu mong laø Ngaøy Cöû haønh naày giuùp cho caùc anh chò em xöû duïng xe hôi coù thaùi ñoä traùch nhieäm vaø bieát toân troïng söï soáng con ngöôøi cuõng nhö tuaân giöõ nhöõng quy luaät löu thoâng.

Cuoái cuøng, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page