Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Chaâu Myõ Latinh
taïi Santiago de Chile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Chaâu Myõ Latinh taïi Santiago de Chile.

Santiago de Chile - 06.10.98 - Ñaïi hoäi giôùi treû Chaâu Myõ ñöôïc khai maïc hoâm thöù Ba moàng 6/10/98 vaø beá maïc vaøo Chuùa Nhaät 11.10.98, taïi Thaønh Phoá Santiago de Chile, thuû ñoâ Coäng Hoøa Chile, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh , ñaëc söù ñaïi ñieän ÑTC. Coù hôn 500 ngaøn thanh nieân nam, nöõ ñeán töø khaép Chaâu Myõ tham döï Ñaïi Hoäi naøy. Ñaây laø ñaïi hoäi thöù nhaát coù tính caùch luïc ñòa.

Ngoaøi Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù, coøn coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y James Francis Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng phuï traùch Giaùo Daân, Ñöùc Cha Stafford laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Denver vaø laø ngöôøi ñoùng vai troø chính trong vieäc toå chöùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû naêm 1993 taïi Thaønh phoá Denver, thuoäc Bang Colorado cuûa Hoa Kyø.

Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû Chaâu Myõ laàn thöù nhaát naøy do Toång Giaùo Phaän Santiago de Chile toå chöùc vôùi söï coäng taùc cuûa taát caû caùc Giaùo Phaän trong nöôùc vaø Chính Phuû Chile. Ñaây laø cô hoäi vó ñaïi cho caùc Giaùo Hoäi cuûa taát caû Chaâu Myõ ñeå chuaån bò thieâng lieâng cho Ñaïi Toaøn Xaù vaøo Naêm 2000. Ñaïi hoäi giôùi treû Chaâu Myõ ñöôïc coi nhö moät tieáp tuïc Ñaïi Hoäi giôùi treû Chaâu AÂu, ñöôïc toå chöùc taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Loreto (YÙ) thaùng 9 naêm 1995 vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC. Saùng kieán veà nhöõng cuoäc gaëp gôõ giôùi treû theo töøng Luïc Ñòa ñang gaây neân nhieàu phaán khôûi vaø caùc giaùm muïc Coäng Hoøa Chile ñaõ doùn nhaän vôùi nieàm haân hoan saùng kieán toát laønh vaø ñaày höùa heïn trong töông lai naøy. Caùc ngaøi ñaõ môøi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, tröôùc ñaây ñaõ giöõ chöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Chile trong 10 naêm. ÑTC ñaõ chaáp thuaän öôùc muoán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chile vaø cöû Ñöùc Hoàng Y laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa Ñaïi Hoäi naøy.

Ñeà taøi cuûa Ñaïi Hoäi Santiago de Chile laø: "Chuùa Thaùnh Thaàn seõ daïy caùc con moïi söï ". Taøi lieäu caên baûn cho vieäc hoïc hoûi trong nhöõng ngaøy ñaïi hoäi laø Toâng Thö "Ngaøn Naêm thöù ba" ("Tertio Millennio Adveniente") cuûa ÑTC noùi veà vieäc chuaån bò Naêm Thaùnh 2000. Ñaïi Hoäi keùo daøi trong 6 ngaøy. Trong boán ngaøy ñaàu, coù moät chöông trình chung vaø ñöôïc dieãn ra cuøng moät luùc taïi Santiago de Chile vaø taïi 5 giaùo phaän gaàn thuû ñoâ hôn caû, (töùc laø Velparaiso, San Felipe, San Bernardo , Rancagua vaø Melipilla). Trong hai ngaøy sau cuøng, caùc baïn treû tham döï Ñaïi Hoäi, seõ tuï hoïp taát caû laïi taïi Santiago de Chile. Taïi ñaây, theo truyeàn thoáng cuûa caùc cuoäc gaëp gôõ theá giôùi cuûa giôùi treû vôùi ÑTC, caùc baïn treû seõ tham döï buoåi canh thöùc vaø döï Thaùnh Leã.

Trong thö cöû Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh laøm Ñaëc Söù chuû toïa caùc leã nghi beá maïc, ÑTC nhaéc laïi raèng: Chính caùc Giaùm Muïc vaø Nhaø Caàm Quyeàn Chile ñaõ xin Ñöùc Hoàng Y chuû toïa Ñaïi Hoäi giôùi treû Chaâu Myõ, ñöôïc toå chöùc taïi Santiago de Chile. ÑTC vieát: Ñöùc Hoàng Y Sodano tröôùc ñaây ñaõ laø vò ñaïi dieän khoân ngoan vaø teá nhò cuûa Toøa Thaùnh taïi Chile. Vì theá ngaøi vui loøng trao traùch nhieäm cho Ñöùc Hoàng Y ñem ñeán cho giôùi treû tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy taâm tình yeâu meán vaø pheùp laønh cuûa ngaøi. ÑTC khaån xin Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng treân caùc ngöôøi tham döï, ñeå cuøng vôùi taâm hoàn soát saéng vaø hy voïng lôùn lao chuaån bò böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba nay ñaõ gaàn keà.

Tröôùc khi leân ñöôøng, tuyeân boá vôùi Cha Giaùm Ñoác chöông trình Ñaøi Vatican, Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi: "Ñaây seõ laø moät bieán coá vó ñaïi cuûa Giaùo Hoäi. Thöïc söï caùc baïn treû cuûa caùc Chaâu Myõ (Baéc, Trung, Nam) - töø Alaska ñeán mieàn Ñaát Löûa (ñieåm cuoái cuøng cuûa Chile)- tu hoïp laïi ñeå cuøng nhau nhaéc laïi quyeát taâm daán thaân soáng trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi. Dó nhieân ñaây laø ñieàu maø Giaùo Hoäi taïi Chile ñaõ muoán thöïc hieän. Giaùo Hoäi CHILE ñaõ chuaån bò chu ñaùo cuoäc gaëp gôõ naøy, ñeå cöû haønh caùch xöùng ñaùng Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000 vaø nhö vaäy ñeå chuaån bò böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ". Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: "ÑTC ñaõ muoán hieän dieän giöõa giôùi treû Chaâu Myõ, nhöng vì nhieàu lyù do khaùc nhau, khoâng theå ñöôïc. Ngaøi ñaõ cöû toâi ñaïi dieän cho ngaøi, nhö Ñaëc Söù cuûa ngaøi; veà phaàn toâi, dó nhieân toâi vui loøng laõnh nhaän traùch nhieäm. Nhö vaäy toâi coù dòp trôû laïi Chile, moät Quoác Gia maø toâi ñaõ bieát, ñaõ toân troïng vaø yeâu meán trong 10 naêm taïi Santiago vôùi tö caùch laø Söù Thaàn Toøa Thaùnh. Vaø dó nhieân ñaây laø nhöõng ngaøy suy tö, caàu nguyeän, daán thaân toâng ñoà vaø cuõng laø nhöõng ngaøy haân hoan, gaàn guõi giôùi treû Chaâu Myõ thuoäc nhieàu quoác gia khaùc nhau. Toâi ra ñi vôùi nhieàu phaán khôûi, ñeå goùp phaàn vaøo Ñaïi Hoäi naøy nhaân danh Ñöùc Thaùnh Cha".


Back to Radio Veritas Asia Home Page