ÑTC chuû söï Leã Nghi haùt Kinh Chieàu
vaø Kinh Te Deum (Taï Ôn) ngaøy cuoái naêm
taïi nhaø thôø Thaùnh Inhaxio
ôû trung taâm Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï Leã Nghi haùt Kinh Chieàu vaø Kinh Te Deum (Taï Ôn) ngaøy cuoái naêm taïi nhaø thôø Thaùnh Inhaxio ôû trung taâm Roma.

Roma - 31.12.98. Ngaøy cuoái naêm 1998, töùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 1998, vaøo luùc 17:30, trong nhaø thôø Thaùnh Inhaxio de Loyola cuûa caùc Cha Doøng Teân, ôû trung taâm Roma, ÑTC chuû söï Leã Nghi haùt Kinh Chieàu vaø sau ñoù haùt Kinh Taï Ôn (Te Deum). Sau leã nghi Kinh Chieàu vaø Te Deum, treân ñöôøng trôû veà Vatican, ÑTC döøng laïi caàu nguyeän tröôùc Hang Ñaù ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Giaûng trong Leã Nghi haùt Kinh Chieàu vaø kinh Taï Ôn (Te Deum) , ÑTC noùi: Giaùo Hoäi taïi Roma vaø treân caû theá giôùi chieàu nay haùt Kinh Te Deum (Taï Ôn) ngaøy cuoái naêm. Chuùng con caûm taï Chuùa laø Thieân Chuùa; chuùng con tuyeân xöng Chuùa laø Chuùa chuùng con. Taát caû Traùi Ñaát toân kính Chuùa laø Cha haèng coù ñôøi ñôøi".

ÑTC nhaán maïnh: Naêm nay laø naêm thöù ba trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, naêm daønh kính rieâng Chuùa Cha. Chuùa Cha, Ñaáng khoâng theå ñöôïc dieãn taû baèng lôøi con ngöôøi, ñaõ ñöôïc maïc khaûi cho chuùng ta, nhôø Chuùa Con, Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Ñaáng ñaõ sinh ra, ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi vì chuùng ta vaø thaùnh hoùa chuùng ta trong Chuùa Thaùnh Thaàn. Trong Kinh Te Deum, chuùng ta long troïng tung hoâ Chuùa Ba Ngoâi raát thaùnh baèng Kinh truyeàn thoáng daøi: "Chuùng con tung hoâ Cha uy quyeàn voâ bieân, chuùng con tung hoâ Con thaät vaø duy nhaát cuûa Cha vaø chuùng con cuõng tung hoâ Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng An UÛi". ÑTC noùi tieáp: "Cha cuûa söï soáng vaø cuûa söï thaùnh thieän, Cha chuùng ta, Ñaáng ngöï treân trôøi ! Ngöôøi Cha maø khoâng moät ai bieát ... tröø Chuùa Con vaø nhöõng ai maø Chuùa Con muoán maïc khaûi cho" (Mt 11, 27). Cha Ñöùc Gieâsu Kitoâ vaø Cha chuùng ta". ÑTC giaûi thích: chuùng ta goïi Chuùa laø Cha, laø nhôø Ñöùc Gieâsu Kitoâ vaø Thaàn Khí cuûa Ngöôøi: "Abbaø, Laïy Cha" (Gal 4, 4-7).

ÑTC noùi ñeán yù nghóa buoåi haùt Kinh cuoái naêm; ñoù laø : taï ôn veà bieát bao ôn laønh ñaõ laõnh nhaän trong 12 thaùng qua cuûa naêm 1998 vaø xin ôn tha thöù veà caùc toäi chuùng ta vaø caùc toäi ngöôøi khaùc, baèng vieäc khaån xin vôùi taâm hoàn tín nhieäm: "Chuùa laø Ñaáng Thaùnh, Ñaáng Thaùnh huøng maïnh, Ñaáng Thaùnh haèng soáng, xin thöông xoùt chuùng con" vaø chuùng ta laëp laïi lôøi kinh Naêm Thaùnh kính Chuùa Cha: "Laïy Chuùa, ngôïi khen Chuùa, laø Cha ngöï treân trôøi, bôûi vì trong loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Cha, Cha ñaõ ñoaùi thöông cuùi mình xuoáng nhìn ñeán söï khoán cuøng cuûa con ngöôøi vaø ñaõ ban cho chuùng con Ñöùc Gieâsu, Con moät Cha, sinh bôûi ngöôøi phuï nöõ, Ngöôøi laø Ñaáng Cöùu Theá, Ngöôøi Baïn vaø Ngöôøi Anh Caû vaø Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa chuùng con".

Sau ñoù, ÑTC chaøo thaêm vaø chuùc Naêm Môùi Ñöùc Hoàng Y Toång Ñaïi Dieän vaø caùc Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só Nam Nöõ vaø anh chò em giaùo daân giaùo phaän Roma - OÂng Thò Tröôûng vaø Ban Haønh Chaùnh Thò Xaõ Roma, OÂng Tænh Tröôûng Roma vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh mieàn Lazio. Ngaøi nhaéc laïi nhöõng hoaït ñoäng muïc vuï vaø xaõ hoäi trong Giaùo Phaän naêm 1998, trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù. ÑTC öôùc mong raèng: Trong Naêm Thaùnh nhieàu ñoaøn haønh höông ñeán Roma seõ ñöôïc ñoùn tieáp bôûi Giaùo Hoäi Roma; Roma phaûi laø moät giaùo hoäi soáng ñoäng vaø phong phuù veà nhieät thaønh, moät Giaùo Hoäi quaûng ñaïi vaø nhaäy caûm tröôùc nhöõng ñoøi hoûi cuûa anh chò em, caùch rieâng cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo khoå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page