Buoåi tieáp kieán chung cuûa ÑTC
vaøo saùng thöù Tö 23/09/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp kieán chung cuûa ÑTC vaøo saùng thöù Tö 23/09/98.

Tin Vatican : Saùng thöù Tö 23.09.98, töø Castelgandolfo ÑTC trôû veà Vatican ñeå tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Trong caùc ñoaøn haønh höông tham döï buoåi tieáp kieán chung hoâm thöù Tö 23/09/98, ñoâng hôn caû laø caùc ñoaøn ñeán töø Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc.

Trong baøi huaán ñöùc, ÑTC tieáp tuïc noùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn, theo ñeà taøi: "Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nhöõng daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi". ÑTC nhaéc ñeán Toâng Thö veà Ngaøn Naêm thöù ba, trong ñoù Ngaøi khuyeân toaøn theå Giaùo Hoäi haõy "khaùm phaù Chuùa Thaùnh Thaàn nhö Ñaáng xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa trong doøng lòch söû vaø chuaån bò vieäc xuaát hieän troïn veïn vaø sau cuøng trong vinh quang cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, baèng vieäc linh hoaït con ngöôøi trong taän thaâm taâm vaø baèng vieäc laøm cho naåy sinh beân trong con ngöôøi nhöõng haït gioáng cuûa ôn cöùu roãi.

ÑTC noùi tieáp: Neáu xeùt theo vieãn töôïng Ñöùc Tin, taát caû lòch söû, nhaát laø sau khi Chuùa Gieâsu ñeán trong theá gian, ñöôïc bao truøøm vaø ñöôïc thaáu suoát bôûi söï hieän dieän cuûa Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa. Vì theá chuùng ta hieåu taïi sao Giaùo Hoäi luùc naøy hôn luùc naøo heát caûm thaáy mình ñöôïc môøi goïi phaân bieät caùc daáu hieäu cuûa söï hieän dieän naøy trong lòch söû loaøi ngöôøi.

Ñeå chu toaøn söù meänh naøy, Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi taùi khaùm phaùraèng Chuùa Gieâsu Kitoâ laø "chìa khoùa", laø trung taâm vaø cuøng ñích cuûa lòch söû nhaân loaïi ( Gaudium et Spes, 10). Ngöôøi laø ñieåm qui tuï cuûa moïi öôùc muoán cuûa lòch söû vaø vaên minh, laø trung taâm cuûa nhaân loaïi, laø nieàm an vui cuûa moïi taâm hoàn vaø laø söï ñaùp öùng moïi khaùt voïng cuûa con ngöôøi ( Gaudium et Spes, 45).Giaùo Hoäi cuõng nhaän bieát raèng chæ mình Chuùa Thaùnh Thaàn coù theå laøm cho caùc tín höõu coù khaû naêng khaùm phaù lòch söû, ñeå nhaän ra trong ñoù nhöõng daáu hieäu cuûa söï hieän dieän vaø haønh ñoäng cuûa Thieân Chuùa.

Keát thuùc baøi huaán ñöùc, ÑTC khaån xin Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng traøn ñaày treân toaøn theå Giaùo Hoäi, ñeå "Muøa Xuaân" cuûa Coâng Ñoàng Vatican II coù theå tìm ñöôïc trong Ngaøn Naêm môùi "moät Muøa Haï" tieáp theo, nghóa laø söï phaùt trieån maïnh meõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page