Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä
ñoøi coâng lyù cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ
baûo veä cho caùc nhaø truyeàn giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñoøi coâng lyù cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ, baûo veä cho caùc nhaø truyeàn giaùo.

(UCAN IA1102.0996 6/10/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Baûy vöøa qua (3/10/98), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cuûa Toång Giaùo Phaän New Delhi ñaõ caàm ñaàu cuoäc bieåu tình tröôùc gaàn quoác hoäi ñeå ñoøi coâng lyù cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ vaø söï baûo veä cho caùc nhaø truyeàn giaùo.

Khoaûng 10 ngaøn ngöôøi tham gia cuoäc bieåu tình. Treân ñoaïn ñöôøng daøi hai Kiloâmeùt töø nhaø thôø Chính Toøa Thaùnh Taâm tôùi con ñöôøng daãn tôùi quoác hoäi, hoï ñaõ hoâ to nhöõng khaåu hieäu tranh ñaáu cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ, ñoàng thôøi leân aùn vuï xaâm phaïm tieát haïnh 4 nöõ tu taïi bang Madhya Pradesh cuõng nhö nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo xaûy ra taïi AÁn Ñoä trong nhöõng thaùng gaàn ñaây. Khi coøn caùch toøa nhaø quoác hoäi khoaûng moät kiloâmeùt, vì bò caûnh saùt chaën ñöôøng, neân ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñaõ ngoài xuoáng ngay treân ñöôøng vaø tieáp tuïc cuoäc bieåu tình.

Ñöùc Cha Chinnappa Malayappan, Giaùm Muïc Vellore kieâm chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà ngöôøi Cuøng Ñinh vaø Saéc Toäc cho raèng ñaây khoâng chæ laø cuoäc bieåu tình ñeå ñoøi coâng lyù maø thoâi nhöng laø cuoäc ñaáu tranh ñoøi quyeàn coâng daân. Ngaøi phaùt bieåu nhö sau: "Ñaây laø cuoäc ñaáu tranh cuûa chuùng ta ñeå chaám döùt naïn kyø thò caùc anh em cuøng ñinh vaø chuùng ta seõ khoâng döøng böôùc cho ñeán khi naøo quoác hoäi thoâng qua ñaïo luaät daønh cho hoï nhöõng quyeàn lôïi nhö ngöôøi cuøng ñinh thuoäc caùc toân giaùo khaùc". Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cho raèng, chính phuû AÁn Ñoä, trong quaù khöù cuõng nhö hieän taïi, ñaõ khoâng ñeám xæa tôùi lôøi keâu goïi daønh nhöõng quyeàn lôïi coâng baèng cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ. Ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ chieám 60% trong toång soá 21 trieäu tín höõu Kitoâ taïi AÁn Ñoä. Hoï khoâng ñöôïc höôûng nhöõng qui cheá giaùo duïc vaø coâng aên vieäc laøm nhö nhöõng ngöôøi cuøng ñinh thuoäc caùc toân giaùo khaùc. Nhöõng quyeàn lôïi naøy, ñaàu tieân ñöôïc daønh cho ngöôøi cuøng ñinh thuoäc AÁn Giaùo naêm 1950, ñeán naêm 1956 ñöôïc tu chính ñeå bao goàm caû nhöõng ngöôøi cuøng ñinh theo ñaïo SIKH, vaø ñeán naêm 1990, thì ñeán phieân ngöôøi cuøng ñinh Phaät Giaùo. Chính phuû AÁn Ñoä vieän leõ laø trong Kitoâ giaùo khoâng coù söï phaân chia giai caáp. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi baùc boû laäp luaän naøy bôûi vì trong ñaïo Sikh vaø luoân caû Phaät Giaùo cuõng khoâng coù phaân bieät giai caáp, nhöng ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ thuoäc hai toân giaùo naøy ñeàu ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi, trong khi ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ laïi khoâng ñöôïc. Ñaây roõ raøng laø moät söï vi phaïm nhaân quyeàn.

Linh Muïc Lourduswamy, thö kyù UÛy Ban ñaëc traùch veà ngöôøi Cuøng Ñinh cho haõng thoâng taán UCAN bieát, cuoäc bieåu tình noùi treân laø khôûi ñaàu cuûa haøng loaït caùc cuoäc bieåu tình treân khaép AÁn Ñoä ñeå tranh ñaáu cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä seõ toå chöùc bieåu tình taïi caùc bang khaùc ñeå thuyeát phuïc tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc raèng, choái boû coâng lyù cho ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ laø choái boû caùc nhaân quyeàn cô baûn vaø quyeàn töï do toân giaùo. Giöõa luùc cuoäc bieåu tình vaãn tieáp tuïc, moät phaùi ñoaøn 5 nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi, do Ñöùc Cha Vincent Concessao, Giaùm Muïc phuï taù New Delhi caàm ñaàu, ñaõ ñeán hoäi kieán vôùi toång thoáng Narayanan, thuû töôùng Atal Vajpayee vaø oâng Advani, boä tröôûng boä gia cö AÁn Ñoä. Trong moät kieán thö trao cho caùc nhaø laõnh ñaïo chính phuû, giaùo hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä baøy toû moái quan taâm ñöùng tröôùc nhöõng baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo, bôûi vì ñaây laø ñieàu ñi ngöôïc laïi vôùi tinh thaàn cuûa hieán phaùp AÁn Ñoä. Kieán thö keâu goïi chính phuû coù nhöõng bieän phaùp khaån caáp ñeå chaám döùt baàu khí baïo ñoäng vaø ñe doïa choáng ngöôøi Kitoâ. Ngoaøi ra chính phuû caàn ban haønh ñaïo luaät tu chính baõi boû naïn kyø thò ñoái vôùi ngöôøi cuøng ñinh Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page