ÑTC seõ gaëp
ngaønh phuï huynh cuûa
Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy 5 thaùng 9/1998 tôùi ñaây ÑTC seõ gaëp ngaønh phuï huynh cuûa Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ.

Vatican - 11.08.98 - Ngaøy moàng 5 thaùng 9/1998 tôùi ñaây, vôùi khaåu hieäu "Caùc phuï huynh cuøng nhau: löõ haønh vaø hy voïng", caùc phuï huynh töø khaép nöôùc YÙ seõ tieán veà Roma ñeå möøng kyû nieäm 130 naêm thaønh laäp Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ. Cuoâïc haønh höông kyû nieäm naøy cuõng nhaèm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000: moät bieán coáù khoâng ngöôøi Coâng Giaùo naøo ñöôïc pheùp laõnh ñaïm. Ngaønh Phuï huynh cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ goàm khoaûng 200 ngaøn ñoaøn vieân, löùa tuoåi töø 30 trôû leân. Trong soá naøy nöõ giôùi chieám ñaïi ña soá khoaûng 75%, phaàn coøn laïi laø nam giôùi. Ngaønh nöõ vöøa ñoâng, vöøa hoaït ñoäng haêng haùi hôn nhieàu. Ngaønh naøy goàm ña soá caùc baø noäi trôï, roài giôùi coâng chöùc vaø caùc giaùo sö, giaùo vieân.

Cuoäc gaëp gôõ toaøn quoác keùo daøi ba ngaøy: thöù Saùu moàng 4 thaùng 9/1998 ñöôïc khôûi söï baèng vieäc ñoát moät ngoïn ñeøn treân moä oâng Mario Fani ôû Viterbo (caùch Roma gaàn 100 caây soá veà phía baéc), ngöôøi ñaõ cuøng vôùi oâng Giovanni Acquaderni, naêm 1868, caùch ñaây 130 naêm, laäp ra Hoäi Thanh Nieân Coâng Giaùo, töø Hoäi naøy naåy sinh Ñoaøn Theå Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ. Naêm nay 1998 cuõng laø naêm kyû nieäm 30 naêm Baûn Noäi Qui môùi cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ, thaønh quaû cuûa Coâng Ñoàng Vatican II. Hai bieán coá naøy noùi leân söï tieáp tuïc vaø tính caùch lòch söû cuûa ñaëc suûng Hoäi Ñoaøn, vaø Phong Traøo Giaùo Daân trong Giaùo Hoäi, vaø cuõng noùi leân con ñöôøng yù thöùc veà vai troø cuûa nguôøi giaùo daân trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi.

Saùng moàng 5.09.98, töøng ngaøn ñoaøn vieân Ngaønh phuï huynh cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh töø caùc giaùo phaän toaøn nöôùc YÙ tuoán veà Roma, ñeå gaëp nhau taïi Toøa Nhaø Theå Thao ôû Roma Môùi (EUR) vaø ôû Marino (keá Roma). Taïi hai nôi naøy Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ vaø Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc daân toäc seõ ñoïc baøi thuyeát trình.

Ban chieàu ngaøy 5/09/98, luùc 16:30, taát caû tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå tieáp ñoùn ÑTC vaø nghe giaùo huaán cuûa ngaøi. Taïi ñaây, Ñöùc Hoàng Y James Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, chaøo möøng caùc ñoaøn theå tham döï cuoäc gaëp gôõ. Tieáp sau ñoù laø caùc cuoäc lieân hoaøn: ca vuõ cuûa caùc nhoùm ngöôøi Coâng Giaùo Philippines sinh soáng taïi YÙ vaø sau ñoù ñoïc boán baøi yù nghóa veà ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ, roài caàu nguyeän vaø suy tö. ÑTC ñeán gaëp gôõ nhöõng ngöôøi tham döï, vaøo luùc 18 giôø. Cuoäc gaëp gôõ keát thuùc vaøo luùc 19:30.

Chuùa nhaät: 6.09.98, Thaùnh leã taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh. OÂng Ernesto Preziosi, phoù chuû tòch Coâng Giaùo Tieán Haønh toaøn quoác, tuyeân boá: "Cuoäc gaëp gôõ Roma vaøo thaùng 9 tôùi ñaây thöïc söï laø moät cuoäc gaëp gôõ tröôùc Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, nhaèm chuaån bò caùc baäc Phuï Huynh ñaùp laïi söï ñoøi hoûi chung veà ñoùn nhaän, veà chia seû, ñaùp laïi nhöõng chieàu kích theá giôùi cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, nghóa laø: trôû neân nhöõng chöùng nhaân vaø nhöõng vò rao giaûng Tin Möøng, trôû neân Giaùo Hoäi cuûa hieäp thoâng ñeå cuøng rao giaûng Chuùa Kitoâ". Caùc phaùi ñoaøn cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh caùc quoác gia sau ñaây seõ hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ cuûa Ngaønh Phuï Huynh Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ: Albania, Argentina, Austria, Burundi, Kenya, Luxembourg, Malta, Mexico, Ba lan, Rumani, Taây Ban Nha, Thuïy Só. Nhö vaäy cuoäc gaëp gôõ tôùi ñaây ngoaøi tính caùch quoác gia, coøn coù caû tính caùch quoác teá nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page