ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi
Doøng Scalabrini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Scalabrini.

Castelgandolfo - 25.09.98 . "Ñöùng tröôùc söï gia taêng cuûa hieän töôïng di daân, trong nhieàu phöông dieän moãi ngaøy moãi ñau thöông hôn, nhö nhöõng cuoäc di daân leùn luùt baát hôïp phaùp vaø nhöõng cuoäc ra ñi tò naïn vì chieán tranh, vì thuø gheùt chuûng toäc vaø vì caûnh ngheøo khoå, thì anh em caàn môû roäng chaân trôøi baùc aùi moãi ngaøy moãi roäng theâm, vaø caàn daán thaân nhieät thaønh hôn vaøo coâng cuoäc truyeàn giaùo."

Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC noùi vôùi caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Scalabrini, saùng thöù Saùu 25.09.98, trong buoåi tieáp kieán taïi Castelgandolfo. Doøng SCALABRINI, goàm coù linh muïc vaø tu huynh, laø do Chaân Phöôùc Giovanni Battista Scalabrini thaønh laäp, vôùi muïc ñích chuyeân veà coâng vieäc toâng ñoà nôi caùc ngöôøi di daân vaø tò naïn. Chaân Phöôùc SCALABRINI ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong ngaøy 9.11.1997. Caùc Tu só doøng Scalabrini cuõng ñöôïc goïi laø "Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo cuûa Thaùnh Carloâ" (Missionari di San Carlo), hieän coù 750 linh muïc vaø tu huynh, ñöôïc chia thaønh 250 coäng ñoàng lôùn, nhoû, hoaït ñoäng taïi 25 quoác gia khaép naêm Chaâu.

ÑTC goïi coâng vieäc toâng ñoà cuûa caùc Tu Só Scalabrini laø moät vieäc muïc vuï "ñaày khoù khaên vaø phöùc taïp" trong theá giôùi hieän nay, nôi maø vieäc khöôùc töø ngöôøi khaùc, söï sôï haõi ngöôøi laï maët, vieäc khai thaùc vaø caûnh coâ ñôn cuûa ngöôøi di daân, tò naïn, moãi ngaøy moãi lan roäng hôn. ÑTC nhaán maïnh ñeán "söù meänh cuûa caùc con caùi tinh thaàn cuûa Chaân Phöôùc Scalabrini laø: chia seû nhöõng lo laéng vaø nhöõng hy voïng cuûa caùc ngöôøi di daân nam nöõ, vaø höôùng daãn ngoõ haàu nhöõng ai nhaän ñònh raèng vieäc di daân laø moät ñe doïa cho "caên cöôùc quoác gia, cho neàn an ninh vaø cho caùc ñaëc aân cuûa mình", (ngoõ haàu hoï ñöôïc thaáy raèng) söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi khaùc bieät vôùi hoï veà xöù sôû, veà vaên hoùa, laø moät söï phong phuù veà tieàm löïc cho Ñaát Nöôùc ñoùn nhaän nhöõng ngöôøi di daân tò naïn naày."

ÑTC noùi theâm nhö sau: "Anh em raát thaân meán, Giaùo Hoäi xin anh em laøm cho caùc giaù trò cuûa tình huynh ñeä vaø cuûa tình lieân ñôùi ñöôïc luoân luoân soáng ñoäng trong caùc coäng ñoàng Kitoâ, ñeå thu heïp laïi nhöõng khoaûng caùch cuûa vieäc loaïi tröø nhau vaø ñeå phoå bieán neàn vaên hoùa cuûa Tình Yeâu". Sau cuøng, trong khi öôùc mong, tröôùc moät theá giôùi chia reõ vaø baát coâng, (öôùc mong) cho Gia Ñình Scalabrini bieát trôû neân khoâng nhöõng nhö daáu hieäu vaø chöùng taù cuûa moät cuoäc ñoái thoaïi luoân luoân coù theå ñöôïc, nhöng coøn nhö moät "ngoâi nhaø" ñöôïc môû ra ñoùn nhaän taát caû nhöõng ai tìm cô hoäi gaëp gôõ vaø chia seû caùc söï khaùc bieät nhau. ÑTC khuyeân caùc Nhaø Truyeàn giaùo Thaùnh Carlo haõy ñeà cao moãi ngaøy moãi nhieàu hôn, (haõy ñeà cao) söï coäng taùc vôùi caùc giaùo daân ñeå laøm cho söï hieän dieän giöõa ngöôøi di daân vaø tò naïn, trôû neân hieäu nghieäm hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page