Buoåi tieáp kieán chung
thöù Tö haèng tuaàn (11.11.98)
cuûa ÑTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö haèng tuaàn (11.11.98) cuûa ÑTC.

Vatican - 11.11. 98. Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 11.11.98 bò ruùt ngaén phaàn naøo, vì trôøi möa baõo baát chôït. Moät giôø tröôùc ñoù, trôøi thanh quang vaø khoâng coù gì xem ra ñe doïa. Vaøo cuoái baøi dieãn vaên cuûa ÑTC, trôøi trôû neân ñen toái, roài möa baõo. Nhieàu ngöôøi môû oâ duø, moät soá khaùc chaïy truù trong hai haøng hieân. ÑTC tieáp tuïc baøi giaùo lyù vaø chaøo thaêm moät soá ñoaøn theå, roài ngaøi keát thuùc baèng buoåi tieáp kieán sau 45 phuùt, baèng haùt Kinh Laïy Cha vaø pheùp laønh Toøa Thaùnh. Buoåi tieáp kieán khoâng theå dieãn ra taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, vì soá ngöôøi haønh höông vaãn coøn ñoâng. Thính ñöôøng chæ chöùa ñöôïc töø 8 ñeán 10 ngaøn.

Trong baøi giaùo lyù, ÑTC vaãn tieáp tuïc noùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn, theo ñeà taøi: "Chuùa Thaùnh Thaàn, nieàm hy voïng vöõng chaéc" (Rm 5,5 ). ÑTC nhaán maïnh raèng: Chuùa Thaùnh Thaàn xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa qua doøng lòch söû vaø chuaån bò vieäc bieåu loä hoaøn toaøn ñaày ñuû Nöôùc Thieân Chuùa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng seõ ñeán trong ngaøy taän theá, (Tertio Millennio Adveniente, 45 ). Chính trong vieãn töôïng naøy caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi taùi khaùm phaù nhaân ñöùc Caäy Troâng (Hy voïng) (ibd. 46).

Thaùnh Phaoloâ nhaán maïnh ñeán moái lieân keát saâu xa giöõa ôn Chuùa Thaùnh Thaàn vaø Ñöùc Caäy Troâng (Hy voïng). Nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng traøn ngaäp vaø nhôø ôn thaùnh cuûa Thieân Chuùa, "chuùng ta trôû neân ngöôøi coâng chính vaø chuùng ta chieám höõu ñöôïc gia taøi cuûa cuoäc soáng vónh cöûu" vôùi nieàm caäy troâng (Tt 3, 7). Nhôø söï soáng thieâng lieâng, chuùng ta, nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa, chuùng ta ñaõ thoâng phaàn vaøo ôn cöùu roãi; vaø cuoäc soáng Kitoâ cuûa chuùng ta, vôùi söï kieân trì hy voïng, tieán ñeán söï hoaøn taát maø Thieân Chuùa cuûa hy voïng ñaõ höùa cho chuùng ta vaø Ngöôøi seõ ban cho chuùng ta trong ngaøy taän theá.

Söù ñieäp hy voïng, ñeán töø Chuùa Kitoâ, höôùng daãn taâm hoàn con ngöôøi, moät hai luùc bò lung lay vaø bi quan. Nhöng chuùng ta ñöøng khi naøo queân raèng hy voïng "ñöôïc bieåu loä vaø ñöôïc nuoâi döôõng trong lôøi caàu nguyeän, caùch rieâng trong Kinh Pater Noster (Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi); kinh naøy löôïc toùm taát caû nhöõng gì maø ñöùc Troâng Caäy (Hy voïng) laøm cho chuùng ta öôùc mong" (Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, soá 1820).

Vì trôøi möa gioù, ÑTC chaøo chung caùc nhoùm baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Ba Lan. Roài ngaøi chaøo moät soá nhoùm coù tính caùch rieâng bieät:

Vôùi nhoùm haønh höông Hungari, ÑTC chaøo thaêm Ca Ñoaøn Koladyù cuûa Budapest. Ngaøi noùi theâm: "Hoâm nay leã Thaùnh Martino: Thaùnh nhaân sinh ra taïi mieàn Pannonia (Hungari). Nhôø lôøi ngaøi baàu cöû, Cha ban pheùp laønh cho heát thaûy". Baèng tieáng YÙ, ÑTC chaøo thaêm nhoùm caùc Nöõ Tu Doøng Thaùnh Marta möøng 50 naêm khaán doøng. Ngaøi noùi: "Caùc chò em raát thaân meán, Cha göûi lôøi chuùc möøng, vaø trong khi hieäp yù vôùi caùc chò em haùt kinh Magnificat baøy toû loøng bieát ôn leân Thieân Chuùa veà bieát bao ôn laønh ñaõ laõnh nhaän, Cha khaån xin ôn Chuùa ñoå xuoáng nôi moãi moät chò em, ñeå caùc chò em gaén boù vôùi lôøi khaán Phuùc Aâm moãi ngaøy moãi theâm maõi".

Vôùi giôùi treû, caùc beäânh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân, ÑTC nhaéc ñeán Thaùnh Martino. "Caùc thanh nieân thaân meán, öôùc gì göông thaùnh Martino, chuùng ta möøng leã hoâm nay, trôû neân söùc thuùc ñaåy cho caùc con daán thaân caùch quaûng ñaïi trong chöùng taù Phuùc Aâm. Caùc beänh nhaân, öôùc gì göông saùng Thaùnh Martino trôû neân söï khuyeán khích anh chò em tín nhieäm nôi Chuùa, Ñaáng khoâng heà töø boû ta trong luùc thöû thaùch, vaø sau cuøng, caùc ñoâi taân hoân thaân meán, öôùc gì göông saùng Thaùnh Martino laø giuùp caùc con khaùm phaù theo aùnh saùng ñöùc tin nieàm an vui vaø söï xinh ñeïp cuûa vieäc toân troïng vaø phuïc vuï luoân luoân söï soáng, moät ôn cuûa Thieân Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page