ÑTC vieáng thaêm
Ñaïi Hoïc Truyeàn Giaùo
treân ñoài Gianicolo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vieáng thaêm Ñaïi Hoïc Truyeàn Giaùo treân ñoài Gianicolo.

Vatican - 11.11.98 - Chieàu thöù Tö 11.11.98, ÑTC ñeán vieáng thaêm Ñaïi Hoïc Truyeàn Giaùo treân Ñoài Gianicolo, nhaân dòp Khaùnh Thaønh Phoøng Hoäi lôùn cuûa Ñaïi Hoïc ñöôïc söûa laïi. Trong dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc Aâm Hoùa caùc daân toäc, Chöôûng AÁn cuûa Ñaïi Hoïc, vaø Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, trình baøy veà Thoâng Ñieäp "Fides et Ratio", (moái lieân quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí ) cuûa ÑTC, ñöôïc coâng boá caùch ñaây moät thaùng.

Ñaïi hoïc Truyeàn Giaùo do Ñöùc Urbano VIII (1623-1644 ) thieát laäp naêm 1627 vaø ñöôïc Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963) caát nhaéc leân baäc Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng naêm 1962. Ñaïi Hoïc hieän coù 1,300 sinh vieân thuoäc 100 quoác gia vaø 135 giaùo sö thuoäc caùc quoác tòch khaùc nhau. Tính caùch ñaëc thuø cuûa Ñaïi Hoïc naøy laø tính caùch Truyeàn Giaùo, chuyeân vieäc huaán luyeän veà Trieát, Thaàn Hoïc, Giaùo Luaät, Khoa Truyeàn Giaùo vaø Thaùnh Kinh... cho caùc nhaân söï truyeàn giaùo, nghóa laø caùc sinh vieân ñeán töø caùc xöù truyeàn giaùo vaø caùc sinh vieân seõ ñi truyeàn giaùo.

Thoâng ñieäp Fides et Ratio cuûa ÑTC, nhaèm ñeán vieäc trao ñoåi giöõa Trieát Hoïc vaø Thaàn Hoïc, moãi ngaøy moãi ñöôïc caùc hoïc giaû löu yù caùch rieâng, giöõa nhöõng laïc höôùng cuûa con ngöôøi thôøi nay. Môùi ñaây coù 50 giaùo sö Trieát cuûa caùc Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc vaø Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Roma, trong moät söù ñieäp göûi ñeán ÑTC, ñaõ baøy toû loøng bieát ôn veà Vaên Kieän quan troïng naøy.

Sau ñaây laø yù kieán cuûa Nöõ Giaùo Sö Paola Sindoni Ricci, giaùo sö Trieát cuûa Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc ôû thaønh Phoá Messina (cöïc nam nöôùc YÙ) phaùt bieåu treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican hoâm 11.11.98 nhö sau:

"Ñieàu ñaùng löu yù hôn caû vaø toâi nghó raèng gôïi yù hôn caû, luùc Thoâng Ñieäp naøy ñöôïc coâng boá, tröôùc heát, dó nhieân vôùi tö caùch laø tín höõu, toâi ñaõ coù theå noùi veà Thoâng Ñieäp naøy vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp cuûa toâi, khoâng phaûi laø tín höõu nhö toâi: caùc baïn ñoàng nghieäp cuûa toâi khoâng nhöõng ñaõ mua vaên kieän naøy, maø coøn ñoïc vôùi nhieàu chuù yù".

Nöõ giaùo sö neâu leân ba yeáu toá ñaõ gaây söï chuù yù caùch rieâng. Trong moät neàn vaên hoùa khoâng coøn tin vaøo lyù trí nöõa, khoâng ñaët ra nhöõng daáu hoûi neàn taûng nhaát cuûa cuoäc ñôøi: Toâi laø ai? Toâi ñi veà ñaâu? Ñôøi soáng, lòch söû coù yù nghóa gì?Trong moät neàn vaên hoùa khoâng chaáp nhaän töøng ngaøn chaân lyù vaø khoâng chaáp nhaän moät chaân lyù tuyeät ñoái naøo nöõa, Thoâng Ñieäp cuûa ÑTC traû laïi phaåm giaù cho con ngöôøi. Nöõ Giaùo Sö noùi: "Vaø Thoâng Ñieäp naøy, toâi nghó raèng ñaây laø moät bieân giôùi hoaøn toaøn môùi meû ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II môû ra; vì theá, coù leõ khoâng caàn nghó - nhö Giaùo Sö Noberto Bobbio noùi - (khoâng caàn nghó) raèng töông lai ôû trong vieäc ñoái thoaïi giöõa ngöôøi tin vaø ngöôøi khoâng tin; nhöng töông lai - vaø caû hieän taïi nöõa - ôû giöõa nhöõng ngöôøi suy tö vaø nhöõng ngöôøi khoâng suy tö. Giôø ñaây, Fides et Ratio chính laø lôøi môøi goïi suy tö: suy tö vôùi chính ñaàu oùc cuûa mình, suy tö vôùi trí thoâng minh cuûa mình, lôøi môøi goïi nhaãn naïi söu taàm, bôûi vì khoâng theå tìm thaáy ngay nhöõng lôøi ñaùp cho caùc caâu hoûi treân ñaây: Toâi laø ai? Toâi ñi veà ñaâu sau khi cheát? Ñôøi soáng cuûa toâi ôû traàn gian naøy coù nghóa gì?".


Back to Radio Veritas Asia Home Page