Cuoäc hoïp baùo
trình baøy Töï Saéc cuûa ÑTC
"Apostolos suos" veà
baûn chaát cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Töï Saéc cuûa ÑTC "Apostolos suos" veà baûn chaát cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

Vatican - 23.07.98. Luùc 11:30 saùng thöù Naêm 23.07.98, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, ñaõ trình baøy vôùi giôùi baùo chí Vaên Kieän môùi cuûa ÑTC: Töï Saéc Apostolos suos (Caùc toâng ñoà cuûa Ngöôøi). Hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo, coù Ñöùc Hoàng Y Miloslav VLK (Vaác), Toång Giaùm Muïc Praga, Coäng Hoøa Tcheøque, chuû tòch caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tarcisio Bertone, Thö Kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Monterisi, Thö Kyù Boä Giaùm Muïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Julian Herranz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà giaûi thích caùc baûn vaên luaät phaùp.

Töï saéc Apostolos suos ñaõ ñöôïc ÑTC kyù ngaøy 21.05.98 vöøa qua, Leã Chuùa Gieâsu leân trôøi. Vaên kieän naøy nhaèm ñaùp laïi moät caâu hoûi ñaõ ñöôïc ñaët ra töø naêm 1985, trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi ngoaïi thöôøng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi, ñeå kyû nieäm 20 naêm beá maïc Coâng Ñoàng Chung Vatican II. Trong khoùa hoïp naøy, caùc nghò phuï ñaõ muoán kieåm ñieåm laïi vieäc thi haønh caùc giaùo huaán vaø caùc ñöôøng höôùng cuûa Coâng Ñoàng. Trong caùc vaán ñeà naøy, caùc ngaøi toân troïng vaø coå voõ thieát laäp caùc cô quan môùi, nhaèm ñi ñeán söï coäng taùc muïc vuï giöõa caùc giaùm muïc, caùch rieâng trong Giaùo Hoäi Latinh. Cô quan môùi naày, ñöôïc goïi laø "Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc". Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ yeâu caàu aán ñònh baûn chaát thaàn hoïc vaø phaùp lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. ÑTC ñaõ uûy thaùc coâng vieäc naøy tröôùc heát cho Boä Giaùm Muïc, coäng taùc vôùi Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc.

Trong cuoäc hoïp baùo, ñeå giôùi thieäu Töï Saéc "Apostolos Suos" (Caùc toâng ñoà cuûa Chuùa) Ñöùc Hoàng Y Ratzinger noùi veà nhieäm vuï vaø giôùi haïn cuûa moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc quoác gia theo phöông dieän thaàn hoïc. Ngaøi noùi: "Nhieäm vuï thöïc nhieàu vaø cuõng coù theå thay ñoåi tuøy theo tình hình vaø vieäc phoái hôïp trong moái töông quan vôùi Nhaø Nöôùc vaø vôùi xaõ hoäi daân söï vaø söï coäng taùc ñoái vôùi caùc vaán ñeà lôùn lao cuûa xaõ hoäi thôøi nay, vaø cuûa Giaùo Hoäi trong laõnh vöïc giaûng daïy giaùo lyù, rao giaûng lôøi Chuùa, trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau cuûa muïc vuï hieän nay. Taát caû nhöõng gì moät giaùm muïc daán thaân lo laéng, trong tình hình hieän nay, phaûi ñöôïc phoái hôïp giöõa caùc giaùm muïc cuûa moät quoác gia hay moät mieàn. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø moät cô quan giuùp ñôõ, vì theá chæ coù theå laøm luaät trong laõnh vöïc maø Toøa Thaùnh ñaõ quyeát ñònh ban quyeàn cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöôïc laøm nhöõng nhieäm vuï naøy maø thoâi.

Hoâm nay, trong muïc thôøi söï naày, chuùng ta haõy theo doõi theâm veà vaøi ñieåm noäi dung cuûa caùc baøi thuyeát trình trong buoåi hoïp baùo saùng thöù Naêm 13/07/98 vöøa qua.

Tröôùc heát, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger noùi veà nhieäm vuï vaø giôùi haïn cuûa moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc quoác gia theo phöông dieän thaàn hoïc. Ngaøi noùi: "Nhieäm vuï thöïc nhieàu vaø cuõng coù theå thay ñoåi tuøy theo tình hình vaø vieäc phoái hôïp trong moái töông quan vôùi Nhaø Nöôùc vaø vôùi xaõ hoäi daân söï ,vaø söï coäng taùc ñoái vôùi caùc vaán ñeà lôùn lao cuûa xaõ hoäi thôøi nay, vaø cuûa Giaùo Hoäi trong laõnh vöïc giaûng daïy giaùo lyù, rao giaûng lôøi Chuùa, vaø trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau cuûa muïc vuï hieän nay. Taát caû nhöõng gì moät giaùm muïc daán thaân lo laéng, trong tình hình hieän nay, ñeàu phaûi ñöôïc phoái hôïp giöõa caùc giaùm muïc cuûa moät quoác gia hay cuûa moät mieàn. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc coù moät giôùi haïn: Ñoù laø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø moät cô quan giuùp ñôõ, vì theá, chæ coù theå laøm luaät trong laõnh vöïc maø Toøa Thaùnh ñaõ quyeát ñònh ban quyeàn cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöôïc laøm.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tarcisio Bertone, Toång Thö Kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, trình baøy veà noäi dung cuûa Vaên kieän môùùi. Ngaøi noùi: "Ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi cuûa caùc giaùm muïc, Vaên Kieän coù yù ñaët laïi moät caùch toång hôïp giaùo lyù veà giaù trò cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, nhö moät bieåu loä cuûa söï hieäp thoâng giaùm muïc, vaø treân caáp baäc naøo ñoù, bieåu loä caû ñaëc tính giaùm muïc ñoaøn nöõa, trong söï coäng taùc muïc vuï, nghóa laø ñeå cuøng nhau ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà trong moät thôøi gian lòch söû nhaát ñònh, gaây neân bôûi nhöõng tình hình khaån tröông cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, hieän ñang hoaït ñoäng trong cuõng moät quoác gia hay ít ra trong cuõng moät vuøng. Tröôùc heát, vaên kieän cuûa ÑTC löôïc toùm laïi giaùo lyù ñaõ ñöôïc baûo ñaûm chaéc chaén veà phöông dieän thaàn hoïc cuõng nhö veà phöông dieän phaùp lyù. Theå thöùc ñieàu haønh cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà nhöõng gì lieân heä ñeán nhieäm vuï quaûn trò vaø phaùp lyù, ñaõ ñöôïc noùi roõ trong Boä Giaùo Luaät, coâng boá naêm 1983. Boä Giaùo Luaät vaãn giöõ taát caû hieäu löïc cuûa noù. Vaên kieän khoâng thay ñoåi nhöõng gì ñaõ ghi trong caùc khoaûn cuûa Boä Giaùo Luaät veà Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Vaên kieän chæ ñaøo saâu nhieäm vuï giaùo huaán hay giaùo lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. ÔÛ ñaây chuùng ta bieát raèng coù moät vaán ñeà "thaønh phaàn" (composizione), vaán ñeà quaân bình (equilibrio) giöõa nhieäm vuï giaùo huaán cuûa ÑTC, khi ngaøi giaùo huaán long troïng "taïi Toøa" "ex cathedra", vaø nhieäm vuï giaùo huaán cuûa Giaùm Muïc Ñoaøn (Collegio episcopale): Vò ñöùng ñaàu Giaùm Muïc Ñoaøn laø Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, Giaùm Muïc Roma.

Moät ñieåm teá nhò hôn laø giaùo huaán cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà ñöùc tin vaø luaân lyù: Caùc Hoäi Ñoàng GIaùm Muïc coù moät nhieäm vuï giaùo huaán rieâng, nhöng chæ vôùi nhöõng ñieàu kieän roõ raøng. Khi caùc Giaùm Muïc cuûa moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñeàu ñoàng thanh leân tieáng, thì vieäc tuyeân boá cuûa caùc giaùm muïc, coù moät nhieäm vuï giaùo huaán thöïc söï, vaø phaûi ñöôïc tuaân giöõ (vincolante). Khi caùc giaùm muïc khoâng ñi ñeán choã ñoàng thanh leân tieáng, nhöng boû phieáu chaáp nhaän moät ñöôøng höôùng, hay moät ñieàu khoaûn naøo ñoù veà giaùo lyù, vôùi ña soá ñaùng keå, luùc ñoù phaûi ñöôïc Toøa Thaùnh duyeät laïi. Moät giaùo huaán ñích thöïc ñoøi caùc giaùm muïc vaø caùc tín höõu phaûi vaâng phuïc trong taâm trí vaø trong taâm hoàn.

Vaên kieän minh xaùc nhöõng ñieàu kieän, ñeå nhieäm vuï giaùo huaán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc coù theå khai trieån. Ñaây laø moät môùi laï ñaùng ñeà cao cuûa vaên kieän vaø vì nhieäm vuï giaùo huaán naøy, caû nhöõng ñieàu kieän vaø nhöõng ñoøi hoûi phaùp lyù, caàn thieát ñöôïc aán ñònh.

Sau ñoù, ñeán phieân Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Monterisi, Toång Thö Kyù Boä Giaùm Muïc. Ngaøi noùi veà Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nhö sau: Caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc treân caû theá giôùi ñaõ trôû thaønh moät cô quan ñöôïc caùc giaùm muïc cuûa moät quoác gia hay moät laõnh thoå nhaát ñònh öôùc muoán, öa chuoäng ñeå trao ñoåi caùc quan ñieåm khaùc nhau, ñeå tham khaûo vaø ñeå coäng taùc vôùi nhau nhaèm möu ích cho Giaùo Hoäi. Caùc Giaùm Muïc hoïp nhau trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø hoaït ñoäng trong ñoù khoâng nhöõng vì nhöõng lyù do lòch söû, vaên hoùa, xaõ hoäi vaø vì nhöõng muïc tieâu muïc vuï rieâng bieät, nhöng caû trong tinh thaàn cuûa söùc maïnh cuûa hieäp thoâng vaø cuûa söï lo laéng chung veà toaøn Giaùo Hoäi: Giaùo Hoäi, do thaùnh yù Chuùa, phaûi thuùc ñaåy hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc Giaùm Muïc. Nhöng Töï Saéc cuõng ñaët giôùi haïn cho caùc hoaït ñoäng cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, caùch rieâng, caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khoâng theå thay theá moãi moät giaùm muïc trong nhieäm vuï quaûn trò caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, ñaõ ñöôïc uûy thaùc cho moãi moät giaùm muïc; caùc ngaøi laø "nhö vò ñaïi dieän vaø vò ñöôïc uûy thaùc cuûa Chuùa Kitoâ"â

Noùi toùm laïi: Vaên Kieän Apostolos suos ñöôïc coâng boá hoâm 23.07.98 coù muïc ñích chính naøy laø nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø, ñoàng thôøi, minh xaùc cho roõ hôn moät soá giôùi haïn cuûa caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

Veà thaùi doä ñoái vôùi Vaên Kieän, moät kyù giaû ñaët caâu hoûi: nhaân vieân laøm vieäc trong truyeàn thoâng xaõ hoäi (mass-media) coù theå coù thaùi ñoä chæ trich khoâng? Caâu hoûi ñöôïc traû lôøi nhö sau: Kyù giaû coù nhieäm vuï thoâng tin, khoâng coù nhieäm phuï xeùt xöû. Nhöng sau khi hieåu thaáu ñaùo vaên kieän, thì coù theå phaùt bieåu yù kieán cuûa mình, neáu caàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page