ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Boä Phuùc AÂm hoùa
(töùc Boä Truyeàn Giaùo) caùc daân toäc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä Phuùc AÂm hoùa (töùc Boä Truyeàn Giaùo) caùc daân toäc.

Vatican - 20.11.98 - "Nhöõng nhu caàu meânh moâng vaø khaån caáp ñoái vôùi caùc xöù truyeàn giaùo, (Missio ad gentes), hay noùi theá khaùc, ñoái vôùi caùc daân toäc chöa bieát ñeán Chuùa Kitoâ vaø Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi, ñoøi moät daán thaân nhieàu hôn veà phía taát caû caùc Tu Hoäi".

Ñaây laø lôøi môøi goïi ÑTC noùi leân saùng thöù Saùu 20/11/98, trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, do Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko höôùng daãn.

Nhö chính Ñöùc Hoàng Y Toång tröôøng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc minh xaùc trong buoåi khai maïc Khoùa Hoïp saùng thöù Ba 17/11/98 vöøa qua: Trong naêm 2000, daân soá theá giôùi seõ leân tôùi saùu tæ; ngaøy nay soá ngöôøi Coâng Giaùo gaàn moät tæ, vaø toång coäng taát caû caùc tín höõu Kitoâ, laø khoaûng hai tæ. Nhö vaäy coøn gaàn hai phaàn ba chöa bieát Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø söù dieäp cuûa Ngöôøi. Trong boái caûnh naøy, ñeà taøi cuûa Khoùa hoïp khoaùng ñaïi "Chieàu kích truyeàn giaùo cuûa caùc Tu Hoäi veà ñôøi soáng taän hieán vaø cuûa caùc Hoäi veà ñôøi soáng toâng ñoà" ñaõ ñöôïc thaûo luaän trong nhöõng ngaøy vöøa qua.

Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán ñeà taøi raát quan troïng naøy. Ngaøi noùi: "Vieäc truyeàn giaùo cho daân ngoaïi: Missio ad gentes, tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, ñoøi hoûi moät ñaø thuùc ñaåy môùi vaø khuyeán khích caùc nhaø truyeàn giaùo môùi, baèng vieäc keâu goïi, trong caùc nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân, chính nhöõng ngöôøi taän hieán, vì chính ôn keâu goïi cuûa hoï". Ôn keâu goïi truyeàn giaùo naøy ñaõ ñöôïc ÑTC nhaéc ñeán trong Thoâng Ñieäp "Söù Meänh Ñaáng Cöùu Chuoäc" (Redemptoris Missio) , vaø trong Toâng Huaán Haäu-Thöôïng Hoäi Ñoàng veà ñôøi soáng taän hieán.

Hai ñieåm noåi baät trong dieãn vaên cuûa ÑTC laø: caùc ôn keâu goïi ñôøi soáng taän hieán gia taêng roõ raøng taïi caùc Giaùo Hoäi treû trung, nhöng trong dòp boå nhieäm caùc giaùm muïc taïi moät soá giaùo phaän, nhaát laø taïi Chaâu AÙ, ÑTC nhaän thaáy raèng: "vieäc truyeàn giaùo vaãn coøn ôû vaøo thôøi kyø khôûi söï ". Vì theá ÑTC môøi goïi caùc Tu Hoäi veà ñôøi soáng taän hieán, haõy daán thaân nhieàu hôn nöõa trong vieäc truyeàn giaùo cho daân ngoaïi "missio ad gentes". Ngaøi tin chaéc raèng: loøng nhieät thaønh truyeàn giaùo naøy seõ loâi cuoán nhieàu ôn keâu goïi ñích thöïc vaø seõ laø men cho vieäc canh taân thöïc söï cuûa coäng ñoàng.

Moät ñaø thuùc ñaåy môùi veà truyeàn giaùo cuõng môøi goïi caùc tín höõu giaùo daân vaø chính caùc giaùm muïc, "nhöõng ngöôøi linh hoaït cuûa coäng ñoàng Giaùo Hoäi vaø laø nhöõng ngöôøi thuùc ñaåy söï daán thaân muïc vuï".

ÑTC quaû quyeát: "Taát caû Giaùo Hoäi caàn ñeán söï daán thaân toâng ñoà haêng say naøy. Vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø coâng vieäc truyeàn giaùo thöïc söï taïo neân söï ñoùng goùp ñaàu tieân vaø neàn taûng maø Giaùo Hoäi ñem ñeán cho nhaân loaïi".

ÑTC khoâng queân nhaéc laïi raèng: "Vieäc truyeàn giaùo khoâng ôû taïi vaø cuõng khoâng chaám döùt trong moät hoaït ñoäng hoaøn toaøn coù tính caùch toå chöùc, nhöng lieân keát chaët cheõ vôùi ôn goïi neân thaùnh. Ôn goïinaøy bao goàm "moät vieäc trôû neân gioáng Chuùa moãi ngaøy moãi hoaøn toaøn vaø roõ raøng: gioáng Chuùa Kitoâ khieát tònh, khoù ngheøo, vaâng lôøi vaø ñoøi hoûi moät söï gaén boù giöõa ñôøi soáng vaø hoaït ñoäng toâng ñoà. Chöông trình cuûa moãi moät ñôøi soáng taän hieán, noùi caùch toång hôïp, laø "tieán ñeán söï thaùnh thieän vaø töø boû moïi söï ñeå theo Chuùa Kitoâ".

ÑTC keát thuùc: "Caùc Coäng Ñoàng cuûa ñôøi soáng taän hieán, caû trong caùc Giaùo Hoäi treû trung, seõ daønh söï chuù yù nhieàu hôn cho chöông trình vaø vieäc theo Chuùa Kitoâ naøy vaø seõ trôû neân caûnh vui thích vaø nhöõng sôû tröôøng veà ñöôøng tu ñöùc Phuùc AÂm, baèng vieäc chæ cho chính mình, cho caùc tín höõu khaùc vaø cho theá giôùi caùc giaù trò quyeát ñònh vaø nhöõng muïc tieâu cuoái cuøng cuûa ñöôøng ñi con ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page