Buoåi tieáp kieán chung
thöù Tö haèng tuaàn (18/11/98)
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö haèng tuaàn (18/11/98) cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, saùng thöù Tö 18.11.98 ñaõ dieãn ra luùc 10 giôø saùng, taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, trong baàu khí aám cuùng. Coù taát caû 77 ñoaøn haønh höông, toång coäng con soá khoaûng 10 ngaøn tín höõu, ñeán töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Trong baøi huaán ñöùc, ÑTC ñaõ noùi veà ñeà taøi: "Nhöõng daáu hieäu hy voïng cuûa thôøi ñaïi chuùng ta". ÑTC ñaõ nhaéc nhôû nhö sau: "Nhöõng haït gioáng cuûa Chaân Lyù, cuûa Tình Yeâu vaø cuûa söï soáng maø Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa gieo vaõi trong taâm hoàn con ngöôøi, laøm phaùt sinh ra nhöõng hoa traùi veà tieán boä, veà vieäc nhaân ñaïo hoùa vaø veà neàn vaên minh:

ñaây laø nhöõng daáu hieäu hy voïng cho nhaân loaïi - Nhöõng daáu hieäu naøy coù raát nhieàu trong thôøi ñaïi chuùng ta. Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc trôû neân toát ñeïp hôn nhieàu, nhôø vaøo nhöõng tieán boä cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaát vaø cuõng nhôø vaøo vieäc yù thöùc nhieàu hôn veà traùch nhieäm ñoái vôùi moâi sinh. Hoøa Bình vaø coâng baèng trôû neân muïc tieâu öu tieân, bôûi vì, döôùi haønh ñoäng maàu nhieäm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, löông taâm con ngöôøi coi nhö laø moät toäi aùc khoâng theå dung thöù ñöôïc, (coi) söï toàn taïi cuûa nhöõng tình traïng baát coâng vaø cuûa vieäc vi phaïm caùc quyeàn con ngöôøi. Chæ coù ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi môùi coù theå giaûi quyeát tích cöïc caùc khoù khaên trong moái lieân quan quoác teá. ÑTC nhaán maïnh theâm raèng:

"Caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi ñoùng goùp vaøo vieäc thöïc hieän moät neàn vaên minh cuûa tình yeâu, trong ñoù moät gia ñình nhaân loaïi duy nhaát ñöôïc xaây döïng trong söï toân troïng caên cöôùc cuûa moãi moät vaø cuûa moïi thaønh vieân vaø trong söï trao ñoåi cho nhau caùc ôn laønh".

Sau ñoù, ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc thöù tieáng, roài chaøo thaêm moät soá nhoùm tín höõu haønh höông coù tính caùch ñaëc bieät. Ngaøi löu yù caùch rieâng ñeán caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø caùc nöôùc Trung-Ñoâng AÂu vöøa tìm laïi ñöôïc söï töï do.

Vôùi ñoaøn haønh höông Coäng Hoøa Tcheøque, ÑTC noùi: "Öôùc gì cuoäc haønh höông cuûa anh chò em taïi Roma cuûng coá ñöùc tin vaø loøng yeâu meán ñoái vôùi Giaùo Hoäi Chuùa Kitoâ vaø gia taêng öôùc muoán tieán treân con ñöôøng troïn laønh." Cuoái cuøng, ÑTC chaøo thaêm caùc thanh nieân, caùc beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân. ÑTC noùi: "Trong Phuïng vuï hoâm nay chuùng ta cöû haønh leã thaùnh hieán hai Ñeàn Thôø: Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Vatican vaø Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh Roma. Leã naøy cho chuùng ta cô hoäi ñeà cao yù nghóa vaø giaù trò cuûa nhaø thôø, nôi thaùnh thieâng. Taïi ñaây caùc tín höõu, ñöôïc môøi goïi trôû neân nhöõng ñeàn thôø soáng ñoäng cuûa Thieân Chuùa, tuï hoïp nhau ñeå cöû haønh Phuïng Vuï toân thôø, ca ngôïi, taï ôn, caàu xin. Caùc thanh nieân thaân meán, Cha khuyeân caùc con yeâu meán Giaùo Hoäi Chuùa vaø coäng taùc vôùi haêng say vaø quaûng ñaïi vaøo vieäc môû roäng Nöôùc cuûa Ngöôøi. Caùc beänh nhaân thaân meán, Cha môøi goïi anh chò em daâng lôøi caàu nguyeän vaø söï ñau khoå cuûa anh chò em nhö vieäc goùp coâng quí giaù vaø khoâng theå thay theá ñöôïc vaøo vieäc xaây döïng Nhaø Chuùa, nôi ôû cuûa Ñaáng Toái Cao giöõa loaøi ngöôøi chuùng ta. Caùc ñoâi taân hoân thaân meán, Cha nhaéc laïi cho caùc con ôn goïi rieâng cuûa caùc con. Thieân Chuùa yeâu caàu caùc con huaán luyeän gia ñình cuûa caùc con theo chöông trình cuûa Ngöôøi, ñeå trôû thaønh trong coäng ñoàng daáu hieäu soáng ñoäng cuûa tình yeâu voâ bieân maø Chuùa Gieâsu coù ñoái vôùi Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page