Toøa Thaùnh möu tìm
moät neàn hoøa bình caân ñoái
giöõa Israel vaø Palestine

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh möu tìm moät neàn hoøa bình caân ñoái giöõa Israel vaø Palestine.

(Reuters 18/10/98) - Ai Caäp (Cairo) - Chuùa Nhaät vöøa qua (18/10/98), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean-Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, keâu goïi möu tìm moät giaûi phaùp hoøa bình caân ñoái giöõa Israel vaø Palestine.

Trong nhöõng ngaøy naøy, thuû töôùng Benjamin Netanyahu cuûa Israel vaø laõnh tuï Yasser Arafat cuûa ngöôøi Palestine ñang môû caùc voøng thöông thuyeát qua trung gian cuûa toång thoáng Bill Clinton, nhaém phaù vôõ tình traïng beá taéc giöõa hai beân. Hoa Kyø trieäu taäp cuoäc thöông thuyeát naøy trong coá gaéng ñaït tôùi thoûa thuaän, qua ñoù Israel ñoàng yù trao traû theâm 13% laõnh thoå vuøng Taây Ngaïn cho phía Palestine, ñoåi laïi, Palestine phaûi ban haønh caùc bieän phaùp an ninh chaët cheõ traùnh nhöõng cuoäc khuûng boá nhaém vaøo Israel. Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû ñoâ Cairo sau buoåi hoäi kieán vôùi toång thoáng Hosni Mubarak cuûa Ai Caäp, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Khoâng theå ñaït tôùi hoøa bình baèng söï hy sinh cuûa moät beân vaø cuõng khoâng theå ñaït tôùi an ninh ñaày ñuû khi phaûi gaây thieät haïi cho beân kia. Ñeå daân chuùng taïi Thaùnh Ñòa coù theå soáng trong hoøa bình, Toøa Thaùnh hy voïng laø lyù trí seõ vöôït thaéng vaø Palestine cuõng nhö Israel seõ traùnh ñöôïc nhöõng böôùc sai laàm ñeán ñoãi khoâng theå naøo quay laïi ñöôïc. Ñieàu quan troïng neân ñöôïc nhaán maïnh ôû ñaây laø caàn phaûi cöùu vaõn tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng".

Cuõng theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran, töông lai cuûa Trung Ñoâng khoâng theå taùch rôøi ñöôïc khoûi soá phaän cuûa Jerusalem. Bôûi vì Thaønh Coå Jerusalem bao goàm nhöõng ñòa ñieåm heát söùc thaùnh thieâng. Thaønh coå cuõng nhö vuøng laõnh thoå phía Ñoâng thaønh Jerusalem ñaõ bò Israel chieám ñoaït trong cuoäc chieán Trung Ñoâng daïo naêm 1967. Israel saùt nhaäp phía ñoâng Thaønh Jerusalem vaøo laõnh thoå cuûa mình vaø tuyeân boá laø Ñoâng Jerusalem seõ vónh vieãn laø thuû ñoâ khoâng theå naøo taùch lìa khoûi Jerusalem. Trong khi phía Palestine muoán daønh laïi quyeàn kieåm soaùt taïi Ñoâng Jerusalem ñeå laøm thuû ñoâ cuûa nöôùc Palestine trong töông lai. Veà vaán ñeà naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng haøi loøng veà nhöõng thay ñoåi taïi Jerusalem, bôûi vì theo chuùng toâi nhaän thaáy thì, Jerusalem ñang ngaøy moät bieán ñoåi daàn. Coäng ñoàng quoác teá caàn phaûi haønh ñoäng ñeå baûo söï thaùnh thieâng vaø baûn chaát ñoäc nhaát voâ nhò cuûa Jerusalem. Ñaây laø ñieàu maø coäng ñoàng quoác teá caàn phaûi caûnh giaùc heát söùc". Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Baûy 17/10/98, vò ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh keâu goïi ñeå cho ngöôøi Hoài Giaùo, Kitoâ giaùo vaø Do Thaùi Giaùo quyeàn lui tôùi caùc ñòa ñieåm thaùnh thieâng taïi Jerusalem maø khoâng bò moät giôùi haïn naøo. Toøa Thaùnh ñang cuûng coá quan heä vôùi chính quyeàn Palestine ñeå qua ñoù giaùo hoäi Coâng Giaùo coù theå hoaït ñoäng khoâng chæ rieâng veà maët toân giaùo, nhöng luoân caû trong caùc laõnh vöïc baùc aùi, xaõ hoäi vaø giaùo duïc. Traû lôøi caâu hoûi laø lieäu Toøa Thaùnh coù nhìn nhaän nöôùc Palestine theo nhö lôøi cuûa oâng Yasser Arafat, laø oâng seõ tuyeân boá Palestine laø moät quoác gia ñoäc laäp vaøo thaùng 5 naêm tôùi 1999 hay khoâng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran noùi laø Toøa Thaùnh seõ theo böôùc cuûa coäng ñoàng quoác teá. Toøa Thaùnh khoâng muoán leân tieáng tröôùc bôûi vì Toøa Thaùnh traùnh khoâng muoán gaây moät aùp löïc luaân lyù treân caùc quoác gia khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page