Toång Coâng Hoäi
cuûa Doøng Lazariste
tröôùc nhöõng thaùch ñoá
cuûa Ngaøn Naêm môùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Vaøi chi tieát veà Toång Coâng Hoäi cuûa Doøng Lazariste tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm môùi.

Doøng Lazariste ñang hoïp Toång Coâng Hoäi taïi Roma, vaø hoâm thöù Saùu tuaàn qua, ngaøy 17.07.98, caùc vò ñaïi dieän, cho hôn 3,500 linh muïc vaø tu só, ñeán töø khaép theá giôùi, ñaõ baàu Cha Robert F. Mahoney laøm Beà Treân Toång Quyeàn. Ñaây laø nhieäm kyø thöù hai cuûa ngaøi. Moãi nhieäm kyø keùo daøi 6 naêm. Vaø hoâm thöù Hai vöøa qua, 20.07.98, Toång Coâng Hoäi ñaõ baàu caùc vò coá vaán cuûa cha Beà Treân Toång Quyeàn. Toång Coâng Hoäi tieáp tuïc thaûo luaän veà "vaên kieän laøm vieäc" cuûa Doøng vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy 31/07/98.

Doøng Lazariste do Thaùnh Vincent de Paul (1581-1660), ngöôøi Phaùp, saùng laäp naêm 1625 vôùi muïc ñích chính laø: rao giaûng Tin Möøng cho caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø ngöôøi daân thoân queâ. Thaùnh Vincent de Paul cuõng saùng laäp theâm ngaønh Nöõ, ñöôïc goïi laø "Caùc Nöõ Töû Baùc AÙi Thaùnh Vinh Sôn". Caû ngaønh Nam vaø ngaønh Nöõ ñeàu coù nhaø taïi Vieät Nam vaø hoaït ñoäng caùch rieâng trong laõnh vöïc truyeàn giaùo vaø baùc aùi, vôùi söï coäng taùc cuûa caùc Hoäi Töø Thieän Thaùnh Vinh Sôn, do Chaân Phöôùc Freùdeùric Ozanam saùng laäp. Freùdeùric Ozanam ñöôïc phong chaân phöôùc thaùng 8 naêm ngoaùi, 1997, taïi Paris, dòp cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12 taïi Thuû ñoâ Phaùp.

Con soá Tu só hieän nay cuûa Doøng laø 3,557 vò, trong soá naøy coù 30 giaùm muïc vaø 3,194 Linh Muïc; phaàn coøn laïi laø caùc Tu Huynh vaø hôn 500 sinh vieân ñang hoïc hoaëc chuaån bò khaán trong caùc taäp vieän. Doøng hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi 80 quoác gia treân theá giôùi.

Toång Coâng Hoäi seõ beá maïc vaøo ngaøy 31 thaùng 7/1998 naøy. Khaùc vôùi caùc Toång Coâng Hoäi tröôùc ñaây, laàn naøy coù ñaïi bieåu cuûa caùc ñoaøn theå khaùc, thuoäc gia ñình VINH SÔN, ñeå cuøng nhau thaûo luaän veà nhöõng caûi caùch caàn thieát cuûa toaøn Gia Ñình Vinh Sôn, trong luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm môùi.

Cha Emeric , Toång Thö Kyù cuûa Doøng, ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Nhöõng thaùch ñoá ñang chôø ñôïi chuùng ta, chæ coù theå vöôït qua ñöôïc caùch deã daøng hôn, neáu chuùng ta cuøng hieäp nhaát chaët cheõ vôùi nhau vaø neáu chuùng ta cuõng bieát toân troïng söï töï trò vaø caên cöôùc cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta".

"Vaên kieän laøm vieäc" cuûa Toång Coâng Hoäi ñaõ neâu leân nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, caùch rieâng do nhöõng nguyeân nhaân ñeán töø vieäc tuïc hoùa, vieäc maát ñi caùc giaù trò nhaân baûn vaø Kitoâ, tinh thaàn laõnh ñaïm toân giaùo, chuû thuyeát cöïc ñoan... Theá giôùi ngaøy nay caàn ñeán tình yeâu thöông, tình lieân ñôùi, söï ñaùp laïi quaûng ñaïi cuûa ngöôøi nam, ngöôøi nöõ töï nguyeän vaø saün saøng baøi tröø chieán tranh, coå voõ hoøa bình, coâng lyù vaø tình yeâu thöông. Noùi toùm laïi, theá giôùi ngaøy nay caàn ñeán chöùng taù ñôøi soáng cuûa chuùng ta vaø daán thaân truyeàn giaùo cuûa chuùng ta."

Trong caùc tình hình vaø hoaøn caûnh khaùc nhau, taát caû caùc Tu Só Lazaristes: Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Huynh vaø caùc toå chöùc thuoäc ñaïi gia ñình Thaùnh Vinh Sôn ñeä Phaoloâ, ñang tìm soáng vaø aùp duïng ñaëc suûng rieâng cuûa mình, töùc soáng gaàn guõi theâm maõi vaø daønh öu tieân cho caùc ngöôøi ngheøo khoå.

Höôùng veà töông lai, Vaên Kieän Laøm Vieäc cuûa Toång Coâng Hoäi, ñaõ neâu leân nhöõng döï aùn coù tính caùch maïo hieåm. Vaø maïo hieåm hôn caû laø döï aùn veà vieäc caùc tu só cuûa doøng trôû laïi truyeàn giaùo taïi Trung Quoác. Taïi ñaây hieän coù moät soá Linh Muïc, Tu Só Lazaristes cao nieân, coøn soáng soùt sau caùc cuoäc baùch haïi. Moät trong caùc yeâu caàu quan troïng khaùc nöõa laø vieäc giaûng daïy vaø huaán luyeän taïi caùc chuûng vieän, caùch rieâng taïi caùc Giaùo Hoäi treû trung, coøn thieáu nhieàu chuyeân vieân veà caùc moân hoïc thaùnh. Dó nhieân caùc Tu Só Lazaristes haõnh dieän veà truyeàn thoáng ñaøo taïo caùc linh muïc töông lai cho Giaùo Hoäi.

Cha Toång Thö Kyù cuûa Doøng quaû quyeát raèng: Caùc Tu Só, con caùi cuûa Thaùnh Vincent de Paul, nhaát quyeát tieáp tuïc coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa Ngaøi: töø Trung Quoác ñeán Chaâu AÂu, Chaâu Myõ, Chaâu Phi, Chaâu Ñaïi Döông: taát caû laø nhöõng caùnh ñoàng truyeàn giaùo moâng meânh caàn phaûi ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng trong Ngaøn Naêm Thöù Ba naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page