Vai troø cuûa
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
trong tieán trình hoøa bình
taïi Colombia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vai troø cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong tieán trình hoøa bình taïi Colombia.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Colombia ñang ñoùng moät vai troø quan troïng trong tieán trình hoøa bình taïi ñaây.

Vôùi gaàn 28 ngaøn vuï möu saùt dieãn ra trong naêm vöøa qua, Colombia ñöôïc xem laø quoác gia coù nhieàu baïo ñoäng nhöùt taïi Chaâu Myõ Latinh. Nhöng töø vaøi thaäp nieân qua, qua trung gian vaø vôùi söï yeåm trôï cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, caùc löïc löôïng du kích ñaõ chaáp nhaän ngoài vaøo baøn thöông thuyeát vôùi chính phuû.

Hieän nay taïi Colombia coù hai löïc löôïng du kích chính: moät laø phong traøo ñöôïc meänh danh "caùc löïc löôïng caùch maïng voõ trang", hai laø "quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia". Phong traøo "caùc löïc löôïng caùch maïng voõ trang" qui tuï ñöôïc khoaûng 12 ngaøn du kích quaân vaø toå chöùc "quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia" coù khoaûng 5,000 quaân. Caùc cuoäc ñuïng ñoä giöõa hai löïc löôïng du kích naøy vôùi quaân ñoäi chính phuû vaø caùc nhoùm baùn quaân söï taïi Colombia xaûy ra nhö côm böõa. Caû hai toå chöùc du kích naøy noùi raèng hoï ñang kieåm soaùt töø 40 ñeán 50 phaàn traêm laõnh thoå vaø hôn moät nöûa trong toång soá 1,100 thò xaõ treân toaøn quoác.

Tuy con ñöôøng daãn ñeán hoøa bình xem ra raát khoù khaên, caùc toå chöùc phieán quaân vaø chính phuû ñeàu toû thieän chí muoán ngoài vaøo baøn thöông thuyeát. Thaùng 7/1998 vöøa qua, döôùi söï baûo trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc vaø vôùi söï coù maët cuûa ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, Toå chöùc "quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia" ñaõ chaáp thuaän ñeán Ñöùc ñeå thöông nghò vôùi chính phuû Colombia vaø ñaïi dieän cuûa moät soá toå chöùc daân söï. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ ñöôïc keát thuùc vôùi thoûa öôùc Mayence theo ñoù caùc phe tranh chaáp cam keát seõ tìm moïi phöông theá ñeå ñaït ñöôïc hoøa bình.

Khoâng ñaày ba thaùng sau thoûa öôùc Mayence, döôùi söï baûo trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, ñaïi dieän cuûa toå chöùc "quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia" tieáp tuïc cuoäc thöông thaûo vôùi ñaïi dieän chính phuû vaø caùc toå chöùc cuûa xaõ hoäi daân söï. Tham döï vaøo cuoäc gaëp gôõ naøy coù ñaïi söù Taây Ban Nha, oâng Pico Coana vaø moät ñaïi dieän cuûa Hoàng Thaäp Töï quoác teá vaø dó nhieân, ñaïi dieän cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia. Ngoaøi ra coù moät söï kieän ñaùng chuù yù laø chính phuû cuõng ñaõ cho tröïc thaêng chôû thaúng töø khaùm ñöôøng ñeán baøn hoäi nghò hai laõnh tuï cuûa toå chöùc quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia.

Moät söï kieän tích cöïc ñaùng chuù yù khaùc laø hai ngaøy tröôùc khi dieãn ra cuoäc gaëp gôõ, toång thoáng Pastrana ñaõ tuyeân boá nhìn nhaän qui cheá chính trò cuûa toå chöùc quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia.

Treân ñaây laø tieán trình hoøa bình giöõa chính phuû vaø toå chöùc quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia. Veà phía phong traøo "caùc löïc löôïng caùch maïng voõ trang", qua trung gian vaø döôùi söï baûo trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, moät cuoäc gaëp gôõ giöõa chính phuû vaø phong traøo naøy cuõng seõ dieãn ra vaøo ngaøy 7 thaùng 11/1998 tôùi ñaây. Ñeå baûo ñaûm an toaøn cho caùc thöông thuyeát gia cuûa hai phía vaø ñaët neàn moùng cho caùc cuoäc hoøa ñaøm trong töông lai, chính phuû coù theå seõ chaáp nhaän ñeà nghò "phi quaân söï hoùa" naêm thò xaõ thuoäc tænh Caqueta bao goàm moät dieän tích laø 42 ngaøn caây soá vuoâng, ñoàng thôøi tieân lieäu vieäc ruùt quaân ra khoûi nhöõng thò xaõ naøy. Tuy nhieân, chính phuû vaãn giöõ nguyeân laäp tröôøng theo ñoù caùc thò xaõ naøy tieáp tuïc duy trì chính quyeàn ñòa phöông vaø caûnh saùt.

Tieán trình hoøa bình taïi Colombia tuy mong manh, nhöng vieäc caùc toå chöùc du kích chaáp thuaän ngoài vaøo baøn thöông thuyeát ñaõ laø moät yeáu toá tích cöïc coù theå môû ra moät töông lai saùng suûa hôn cho quoác gia voán bò xem laø coù nhieàu baïo ñoäng nhöùt taïi Nam Myõ naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page