Beá maïc lôùp tu nghieäp cuûa
120 vò giaùm ñoác chuûng vieän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Beá maïc lôùp tu nghieäp cuûa 120 vò giaùm ñoác chuûng vieän.

Roma - 21.07.98 - Lôùp tu nghieäp cuûa 120 vò giaùm ñoác vaø huaán luyeän taïi caùc chuûng vieän beá maïc hoâm 19.07.98 vöøa qua sau gaàn moät thaùng laøm vieäc.

Ñaây laø lôùp tu nghieäp thöù hai daønh cho caùc vò giaùm ñoác vaø huaán luyeän taïi caùc chuûng vieän treân theá giôùi do Hoäi caùc Giaùm Ñoác caùc Chuûng Vieän vaø caùc Hoïc Vieän toå chöùc, vôùi söï coäng taùc cuûa Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo.

Coâng vieäc phoái hôïp ñöôïc trao cho Vò Giaùm Ñoác Hoïc Vieän Bellarmino. Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, ñaõ khai maïc khoùa tu nghieäp ngaøy 26 thaùng 6/1998, vaø Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, beá maïc hoâm 19.07.98 vöøa qua. Moät trong caùc vò tham döï, Linh Muïc Pierino Fragnelli, Giaùm Ñoác Ñaïi chuûng vieän Roma, cho bieát nhöõng lyù do cuûa lôùp tu nghieäp nhö sau: ÑTC ñaõ trao cho Giaùo Hoäi Toâng Huaán veà "Ñôøi soáng Linh Muïc", coù töïa ñeà laø "Pastores dabo vobis" (Ta seõ ban cho caùc ngöôøi nhöõng vò chuû chaên). Trong vaên kieän naøy coù moät yeâu caàu lieân heä ñeán lôøi höùa cuûa Thieân Chuùa: Laø vieäc baûo ñaûm cho Giaùo Hoäi luoân coù khoâng phaûi baát cöù vò chuû chaên naøo, nhöng nhöõng vò chuû chaên theo nhö Loøng Chuùa mong muoán.

Caùc vò giaùm ñoác vaø caùc vò huaán luyeän taïi chuûng vieân phaûi laøm caùch naøo ñeå ñaùp laïi caùch töông xöùng nhöõng chôø ñôïi cuûa Giaùo Hoäi trong vieãn töôïng cuûa Ngaøn naêm môùi. Vì theá, Khoùa tu nghieäp thöù hai naøy daønh cho caùc vò huaán luyeän caùc linh muïc töông lai, ñaõ muoán ñeà cao ba ñeà taøi chính naøy: (1) tình hình taâm lyù-xaõ hoäi cuûa caùc ôn keâu goïi ngaøy nay: thanh nieân ngaøy nay ñang soáng trong hoaøn caûnh nhö theá naøo? (2) muïc tieâu cuûa vieäc huaán luyeän: caùc linh muïc cho Ngaøn Naêm môùi; vaø (3) Phöông theá cho vieäc huaán luyeän laø chuûng vieän.

Veà döï aùn trong töông lai phaùt xuaát töø Khoùa Tu Nghieäp naøy, Linh muïc giaùm ñoác chuûng vieän Roma cho bieát: tröôùc heát taát caû caùc vò tham döï Khoùa Tu Nghieâïp öôùc muoán ñöôïc gaëp laïi nhau. Ñaây laø Khoùa thöù hai vaø Ngaøn Naêm môùi ñaõ gaàn keà. Vieäc gaëp gôõ nhau laàn nöõa laø ñieàu raát höõu ích, nhaát laø sau khi ÑTC ñaõ ñeå laïi vaên kieän "Pastores dabo vobis", vaø nhöõng ñöôøng höôùng chæ ñaïo. Gaëp gôõ nhau taïi Roma, ñeå moïi ngöôøi coù cô hoäi soáng taïi trung taâm Giaùo Hoäi, coù cô hoäi hoïc bieát caùc cô caáu vaø caùc toå chöùc cuûa Toøa Thaùnh, coù cô hoäi soáng beân moä Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ vôùi nhieàu di tích lòch söû cuûa Giaùo Hoäi töø caùc theá kyû ñaàu; nhö vaäy ñeå cuûng coá ñöùc tin vaø ñeå thoâng truyeàn ñöùc tin cho caùc chuûng sinh. Moät ñieåm khaùc ñaõ ñöôïc 120 vò tham döï ñeán töø 30 quoác gia khaùc nhau löu yù caùch rieâng laø vieäc huaán luyeän con ngöôøi cuûa caùc chuûng sinh ñeå tieán ñeán moät söï tröôûng thaønh ñeàu hoøa, vaø ñaåy maïnh vieäc huaán luyeän thieâng lieâng. Coâng vieäc huaán luyeän naøy coøn caàn ñöôïc tieáp tuïc caû sau khi ñaõ laøm linh muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page