ÑTC tieáp
Taân Ñaïi Söù Phaùp
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Phaùp trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 24.10.98 - Luùc 11 giôø saùng thöù Baåy 24/10/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp oâng Jean Gueguinou, Taân Ñaïi Söù Phaùp, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù sinh naêm 1941, vaøo ngaønh Ngoaïi Giao naêm 1967, sau khi toát nghieäp taïi Tröôøng Chính Trò Hoïc. OÂng ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï taïi Boä Ngoaïi Giao vaø Boä Quoác Phoøng. Sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Laõnh Söï Phaùp taïi Gieârusalem. Töø naêm 1990 ñeán 1993, OÂng giöõ chöùc vuï Ñaïi Söù Phaùp taïi Coäng Hoøa Tcheøque. Naêm 1993, ñöôïc cöû laøm Ñaïi Söù taïi Anh Quoác. Môùi ñaây Toång Thoáng Phaùp, oâng Jacques Chirac , boå nhieäm OÂng laøm Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh.

Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC ñeà caäp ñeán maáy vaán ñeà sau ñaây: Tính caùch theá tuïc cuûa Nhaø Nöôùc (laiciteù), quyeàn thieâng lieâng cuûa gia ñình vaø tröôøng Coâng Giaùo. Veà tính caùch theá tuïc cuûa Nhaø Nöôùc, ÑTC xaùc nhaän raèng: moät söï phaân caùch ñöôïc hieåu ñuùng nghóa giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc, ñöa ñeán vieäc toân troïng ñôøi soáng toân giaùo vaø nhöõng bieåu hieäu saâu xa nhaát cuûa toân giaùo cuõng nhö ñöa ñeán söï quan taâm ñeán ñöôøng höôùng vaø tö töôûng toân giaùo.

Veà gia ñình, ÑTC nhaéc laïi söï caàn thieát naøy laø caùc vò traùch nhieäm haõy bieát taïo neân nhöõng ñieàu kieän phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø qui cheá phaùp lyù rieâng cuûa gia ñình ; bieát taïo neân nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho tính caùch oån ñònh , vaø söï cuûng coá giaây lieân keát vôï choàng vaø cho vieäc ñoùn nhaän hoàng aân söï soáng.

Veà laõnh vöïc giaùo duïc, ÑTC öôùc mong raèng thôøi giôø daønh cho vieäc daïy toân giaùo trong caùc tröôøng ñöôïc baûo toàn, maø khoâng ñeå thieät haïi cho giôùi treû vaø caùc gia ñình löïa choïn neàn giaùo duïc Coâng Giaùo. Nhaéc laïi truyeàn thoáng toát laønh cuûa Nöôùc Phaùp nhö moät quoác gia hieáu khaùch, ÑTC naøi xin caùc quoác gia giaàu coù hôn "ñoùn nhaän , vôùi söï hieåu bieát, vôùi tình nhaân ñaïo , vôùi söï lo laéng vaø trong tinh thaàn cuûa tình lieân ñôùi, tröôùc nhöõng tình hình nhieàu khi bi ñaùt, (ñoùn nhaän) nhöõng ngöôøi bò cöôûng eùp ñi tìm nôi truù nguï trong moät xöù sôû khaùc ". Moät öôùc mong khaùc ñöôïc ÑTC nhaán maïnh laø "Nhaø Caàm Quyeàn Phaùp , trong söï hieäp nhaát chaët cheõ vôùi caùc quoác gia khaùc cuûa Luïc Ñòa vaø vôùi Coäng Ñoàng quoác teá , tieáp tuïc gia taêng nhöõng noã löïc ñeå taát caû caùc phöông tieän hôïp phaùp vaø hoøa bình ñöôïc huy ñoäng ñeå giaûi quyeát caùch laâu daøi nhöõng tranh chaáp vuõ trang taïi caùc nôi khaùc nhau, bôûi vì "Khoâng moät Quoác gia naøo coù theå laõnh ñaïm ñoái vôùi ñôøi soáng caùc daân toäc bò xuùc phaïm trong phaåm giaù quoác gia cuûa hoï vaø bò cöôõng eùp troán traùnh khoûi queâ höông cuûa mình ". Sau cuøng, ÑTC vui möøng vôùi Nöôùc Phaùp vaø caùc quoác gia khaùc veà quyeát ñònh loaïi tröø caùc loaïi mìn gieát ngöôøi vaø veà daán thaân nhaèm ñoái phoù vôùi nhöõng côn khuûng hoaûng traàm troïng veà kinh teá vaø xaõ hoäi, caùch rieâng vaán ñeà thaát nghieäp, ñoàng thôøi ngaøi coå voõ ñi ñeán moät tình lieân ñôùi saâu roäng hôn vaø moät taâm hoàn côûi môû ñeå ñaùp laïi nhöõng caûnh ngheøo khoå cuûa con ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page