ÑTC keâu goïi Nhaø Caàm Quyeàn
taïi BOSNI-ERZEGOVINA
cho pheùp caùc ngöôøi tò naïn
ñöôïc trôû laïi nhaø cöûa cuûa hoï

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC keâu goïi Nhaø Caàm Quyeàn taïi BOSNI-ERZEGOVINA cho pheùp caùc ngöôøi tò naïn ñöôïc trôû laïi nhaø cöûa cuûa hoï.

Tin Vatican (VIS 11/09/98; RG 11/09/98): Saùng thöù Saùu 11 thaùng 9/1998, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp kieán OÂng VLATKO KRALJEVIC, taân ñaïi söù ñaàu tieân cuûa Bosni-Erzegovine caïnh Toøa Thaùnh, ñeán trình uûy nhieäm thö , taïi Castelgandolfo. Trong baøi dieãn vaên ñoïc trong dòp naày, ÑTC ñaõ leân tieáng yeâu caàu cho nhöõng ngöôøi tò naïn vaø bò ñi ñaøy, ñöôïc trôû veà laïi nhaø cöûa cuûa hoï.

ÑTC cuõng ñaõ nhaéc laïi raèng: trong thôøi gian chieán tranh taïi Bosnia, Toøa Thaùnh ñaõ hoaït ñoäng cho Hoøa Bình, vöøa neâu chæ söï ñoái thoaïi nhö laø phöông tieän thích hôïp nhaát, ñeå baûo ñaûm söï toân troïng nhöõng quyeàn lôïi caên baûn vaø khoâng theå nhöôïng ñöôïc cuûa moãi ngöôøi.

Nhaéc ñeán vaán ñeà nhöõng ngöôøi tò naïn vaø bò ñi ñaøy, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Giôø ñaây boån phaän khaån thieát nhaát, ñeå xaây döïng laïi ñaát nöôùc treân bình dieän luaân lyù vaø vaät chaát, laø vaán ñeà nhöõng ngöôøi tò naïn vaø bò ñaøy, ñang yeâu caàu ñöôïc trôû veà nhaø. Toâi môøi goïi taát caû nhöõng phe phaùi lieân heä, ñöøng ngaõ loøng tröôùc nhöõng khoù khaên, nhöng haõy coá gaéng laøm vieäc ñeå ñaït ñeán giaûi phaùp coâng baèng cho vaán ñeà naày. Ñieàu naày ñoøi buoäc ngöôøi ta loaïi boû hoaøn toaøn moïi haêm doïa vaø baïo löïc, vaø thieát laäp baàu khí kính troïng laãn nhau, trong khung caûnh cuûa luaät phaùp vaø söï an ninh.

ÑTC baøy toû moái quan taâm nghieâm troïng ñoái vôùi nhöõng taán coâng môùi ñaây, gieo kinh hoaøng vaø ñau khoå cho daân chuùng ñòa phöông. Moät laàn nöõa ÑTC nhaéc laïi raèng: Vôùi baïo löïc, ngöôøi ta khoâng theå xaây döïng ñieàu gì laâu beàn ñöôïc. Xaõ hoäi ña chuûng toäc vaø ña vaên hoùa nhö xaõ hoäi taïi Bosni-Erzegovine, caàn phaûi ñöôïc ñaët neàn taûng treân söï toân troïng laãn nhau vaø tình lieân ñôùi. Caàn phaûi choáng laïi caùm doã muoán thoáng trò keû khaùc, vaø caàn phaùt trieån moät neàn daân chuû ñích thöïc.

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC nhaéc ñeán giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Bosni-Erzegovine, vaø quaû quyeát raèng Giaùo Hoäi muoán ñöôïc töï do hoaït ñoäng ñeå phuïc vuï moïi ngöôøi. Giaùo Hoäi mong muoán sao cho taát caû nhöõng taøi saûn ñaõ bò chieám ñoaït trong thôøi cai trò coäng saûn hay trong thôøi chieán tranh môùi ñaây, ñöôïc traû laïi cho ngöôøi chuû cuûa chuùng. Dó nhieân, khi Giaùo Hoäi yeâu caàu traûlaïi taøi saûn cho mình, thì Giaùo Hoäi cuõng yeâu caàu traû laïi taøi saûn cho nhöõng coäng ñoàng toân giaùo khaùc nöõa taïi Bosni-Erzegovine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page