Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh
vieáng thaêm Nhaø Thöông Bambino Gesuø

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh vieáng thaêm Nhaø Thöông Bambino Gesuø.

Vatican - 19.12.98 - Saùng thöù Baåy, 19/12/98, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC, vieáng thaêm Nhaø Thöông Bambino Gesuø (Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng) naèm treân ñoài Gianicolo, keá beân Vatican, daønh rieâng cho caùc treû em.

Chôø ñoùn tieáp Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, ngoaøi Ban Giaùm Ñoác Beänh Vieän, caùc nhaân vieân Y Teá, caùc baø meï, coøn coù coâ Rosy Bindi, Toång Tröôûng Y Teá chính phuû YÙ. Tôùi nôi, Ñöùc Hoàng Y khoâi haøi vôùi Ban Giaùm Ñoác vaø caùc nhaân vieân y teá: "Hoâm nay toâi laøm maát ñi maáy phuùt laøm vieäc cuûa anh chò em. Toâi xin loãi". Roài ngaøi ñi thaúng vaøo nhaø nguyeän. Sau ñoù Ñöùc Hoàng Y ñi vieáng thaêm caùc treû em ñau yeáu. Ngaøi ngoû lôøi rieâng vôùi caùc baø meï: "Nhö giaùo lyù vieân daïy toâi hoài coøn nhoû: khoâng coù ôn Chuùa giuùp, chuùng ta laøm ñöôïc ít coâng vieäc, noùi ñuùng chaúng laøm ñöôïc gì. Phöông theá duy nhaát ñeå löôùt thaéng beänh taät, vì theá laø vieäc phuù thaùc hoaøn toaøn trong tay Chuùa: moät Thieân Chuùa khoâng bao giôø gaây roái nieàm vui cuûa caùc con caùi Ngöôøi, neáu khoâng nhaèm ñeán vieäc chuaån bò hoï tieán ñeán nieàm vui chaéc chaén hôn vaø lôùn lao hôn". Sau phuùt yeân laëng, nhö ñeå suy tö vôùi caùc baø meï, höôùng veà phía caùc nhaân vieân y teá, Ñöùc Hoàng Y noùi: "Giaùo hoäi luoân luoân tìm coå voõ caùc coâng vieäc baùc aùi, lieân ñôùi naøy vaø ñaây laø moät trong caùc baèng chöùng cuï theå: Beänh vieän "Bambino Gesuø". Ñaây laø ñaáu hieäu veà söï löu yù vaø lo laéng cuûa ÑTC ñoái vôùi beänh vieän naøy, trong khu vöïc Gianicolo, ngoaøi bieân giôùi Vatican vaø beänh vieän naøy coäng taùc vôùi caùc beänh vieän nöôùc YÙ trong vieäc giuùp ñôõ caùc treû em cuûa Queâ Höông chuùng ta. Trong söï thi ñua toát laønh naøy vôùi beänh vieän Nhaø Nöôùc, beänh vieän cuûa Giaùo Hoäi, beänh vieän cuûa Tö Nhaân ... cuõng coù caû moät hình thöùc giuùp ñôõ hieäu nghieäm hôn. Hoâm nay ñaây, chuùng ta cuõng nghó ñeán bieát bao treû em trong caùc nôi treân theá giôùi hieän ñang ñau khoå: ñoái vôùi tuoåi treû, chuùng ta phaûi daán thaân nhieàu hôn, taát caû, khoâng tröø ai. Neáu chuùng ta muoán moät neàn vaên minh tình yeâu, chuùng ta phaûi baét ñaàu töø caùc treû nhoû".

Trong dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi ñeán vieäc giuùp gôõ caùc treû em Irak bò chieán tranh vaø bò ñoùi khoå, beänh taät ... do leänh caám vaän, caû trong laõnh vöïc y teá nöõa. Thaät laø moät töông phaûn - Ñöùc Hoàng Y noùi - moät ñaøng, chuùng ta muoán daønh cho caùc treû em taát caû nhöõng söï chaêm soùc taïi Beänh Vieän Bambino Gesuø naøy, thì traùi laïi ôû nôi khaùc cuûa theá giôùi caùc treû em ñang ñau khoå vì söï phi lyù cuûa chieán tranh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page