ÑTC tieáp kieán
Toång Thoáng Coäng Hoøa Kazakhstan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Kazakhstan.

Castelgandolfo - 24.09.98 - (Cuõng) Saùng thöù Naêm 24.09.98, taïi Castelgandolfo, ÑTC ñaõ tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Kazakhstan, tieán só Nursultan Abiscevich Nazarbayev vaø ñoaøn tuøy tuøng. Tröôùc buoåi tieáp kieán, taïi Phuû Quoác Vuï Khanh trong Noäi Thaønh Vatican, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vaø Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Coäng Hoøa Kazakhstan tieán só Kasymzhomart Tokaev, ñaõ kyù Thoûa öôùc veà moái quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Kazakkhstan, tröôùc söï hieän dieän cuûa phaùi ñoaøn cuûa hai beân , trong ñoù coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh vaø Tieán Só Suleimenov Olzhas, Ñaïi Söù Coäng Hoøa Kazakhstan taïi Coäng Hoøa YÙ.

Thoâng caùo ñöôïc coâng boá cho bieát: Thoûa öôùc goàm 15 khoaûn, coâng nhaän caùch vónh vieãn tính caùch phaùp nhaân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø caùc cô caáu cuûa Giaùo Hoäi taïi Coäng Hoøa Kazakhstan. Thoûa öôùc baûo ñaûm söï töï do hoaït ñoäng cuûa nhau, phuø hôïp vôùi luaät leä cuûa Giaùo Hoäi vaø luaät leä Nhaø Nöôùc, nhaèm muïc ñích coå voõ söï coäng taùc vôùi nhau ñeå möu ích cho toaøn daân. Thoûa Öôùc cuõng aán ñònh roõ raøng raèng: Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù theå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, giaùo duïc, y teá vaø baùc aùi, coù quyeàn ñöôïc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, baûo ñaûm söï giuùp ñôõ thieâng lieâng cho caùc tín höõu taïi caùc nhaø thöông vaø caùc nhaø giam.

Ngoaøi ra, Thoûa öôùc cuõng döï truø vieäc coäng taùc trong laõnh vöïc vaên hoùa giöõa caùc toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø caùc toå chöùc cuûa Coäng Hoøa Kazakhstan. Thoûa öôùc baûo ñaûm cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù quyeàn sôû höõu caùc taøi saûn caàn thieát cho söù meänh muïc vuï cuûa mình, theo luaät phaùp cuûa Coäng Hoøa Kazakhstan. Tuyeân boá vôùi giôùi baùo chí sau ñoù, Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Walls, noùi raèng: Ñaây laø thoûa öôùc chính thöùc ñaàu tieân giöõa Toøa Thaùnh vaø moät trong caùc quoác gia thuoäc cöïu Lieân Xoâ vaø laø quoác gia lôùn nhaát cuûa mieàn Trung-AÙ.

Ñieåm quan troïng hôn caû cuûa thoûa öôùc laø nhöõng tieâu chuaån raát cao veà töï do toân giaùo. Nhöõng tieâu chuaån naøy cuõng coù theå laø göông maãu cho nhöõng tröôøng hôïp khaùc.

Veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Toång Thoáng Coäng Hoøa Kazakhstan, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh noùi: Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra trong baàu khí raát thaân maät vaø sau ñoù Toång Thoáng ñaõ giôùi thieäu leân ÑTC caùc thaønh vieân cuûa ñoaøn tuøy tuøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page