Chöông trình chính thöùc
chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Coäng Hoøa Croat (2-4/10/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình chính thöùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Croat.

Vatican - 23.07.98. ÑTC seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Croat töø muøng 2 ñeán muøng 4 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm thöù hai cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Croat, mieàn Balcan. Thaùng 9 naêm 1994, ngaøi ñaõ vieáng thaêm Croat, khi chieán tranh vaãn tieáp dieãn taïi cöïu Lieân Bang Yougoslvie. Laàn ñoù ngaøi muoán vieáng thaêm caû Sarajevo, nhöng tình hình nghieâm troïng khoâng cho pheùp thöïc hieän yù muoán. Ba naêm sau, thaùng Tö naêm 1997, ngaøi ñaõ coù theå vieáng thaêm Sarajevo, thaønh phoá tieâu bieåu cho cuoäc tranh chaáp khuûng khieáp giöõa caùc chuûng toäc.

Laàn naøy, vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, ÑTC trôû laïi vieáng thaêm Coäng Hoøa Croat trong moät tình hình saùng suûa hôn, vaø vì moät lyù do ñaëc bieät: ñoù laø ñeå toân phong leân baäc Chaân Phöôùc Ñöùc Hoàng Y Stepinac, Toång Giaùm Muïc Zagreb, moät hình aûnh saùng ngôøi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø moät vò chuû chaên göông maãu luoân luoân trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ, vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi Vò Keáù Nghieäp Pheâroâ. Ñöùc Hoàng Y Steâpinac laø naïn nhaân cuûa cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ, sau ñoù laø naïn nhaân caùc vuï baùch haïi cuûa cheá ñoä coäng saûn do Thoáng Cheá Titoâ laõnh ñaïo.

Theo chöông trình, thì chieàu thöù Saùu, moàng 2 thaùng 10/1998, sau leã nghi ñoùn tieáp taïi phi tröôøng quoác teá Zagreb vaø cuoäc gaëp gôõ daân chuùng tröôùc nhaø thôø chính toøa Zagreb, ÑTC vaøo nhaø thôø vieáng Thaùnh Theå vaø caàu nguyeän beân moä Ñöùc Hoàng Y Stepinac.

Saùng thöù Baåy, moàng 3.10.98, luùc 9:45 saùng, ÑTC cöû haønh thaùnh leã Phong Chaân Phöôùc cho Ñaày Tôù Chuùa Ñöùc Hoàng Y Stepinac taïi Quaûng Tröôøng tröôùc Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï taïi Bistrica.

Luùc 17:15 chieàu, cuøng ngaøy thöù Baåy 3.10.98, ÑTC vieáng thaêm xaõ giao Toång Thoáng Coäng Hoøa Croat, taïi Phuû Toång Thoáng ôû thuû ñoâ Zagreb. Sau ñoù, ÑTC gaëp ñaïi dieän giôùi Vaên Hoùa taïi Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh ôû Zagreb luùc 18:30.

Sang Saùng Chuùa Nhaät, moàng 4.10.98, luùc 8:45, ÑTC ñi saân bay quoác teá Zagreb ñeå ñeán thaønh phoá Split. Taïi ñaây, luùc 10:45 saùng, ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi quaûng tröôøng Zanjan ôû Split. Sau thaùnh leã, ÑTC vieáng thaêm nhaø thôø chính toøa Split , roài gaëp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Croat. Sau ñoù, luùc 17:30 chieàu, ÑTC gaëp caùc giaùo lyù vieân vaø caùc Phong Traøo, Hoäi Ñoaøn Giaùo Hoäi tröôùc Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø Gospa Ok Otoka taïi Split.

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Coäng hoøa Croat seõ keát thuùc vaøo luùc 19 giôø chieàu, taïi phi tröôøng quoác teá Split. Ngaøi trôû veà Roma luùc 20 giôø toái Chuùa Nhaät muøng 4 thaùng 10/1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page