ÑTC göûi ñieän vaên
chia buoàn veà taïi naïn ñoäng bieån
taïi Papua New Guinea

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà taïi naïn ñoäng bieån taïi Papua New Guinea.

Vatican - 20.07.98 - Saùng thöù Hai, 20/07/98, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ göûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hans Schweminer, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Papua New Guinea (truï sôû taïi Port Moresby), böùc ñieän vaên chia buoàn, ñeå chuyeån ñeán Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Atape vaø daân chuùng naïn nhaân cuûa vuï ñoäng bieån vöøa qua. Böùc ñieän vaên vieát nhö sau: "Vôùi söï ñau ñôùn saâu xa veà tai naïn khuûng khieáp xaåy ra taïi Papua New Guinea, quaàn ñaûo ôû maïn Baéc Australia, bò phaù huûy bôûi naïn ñoäng ñaát döôùi bieån, gaây neân nhieàu ngöôøi cheát, ÑTC daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän soát saéng cho caùc naïn nhaân vaø khaån xin ôn an uûi cuûa Ngöôøi cho taát caû nhöõng ai ñau khoå hay khoùc thöông ngöôøi thaân yeâu cuûa mình maát ñi. ÑTC hy voïng raèng coäng ñoàng quoác teá baøy toû trong dòp naøy tình lieân ñôùi, vôùi nhöõng giuùp ñôõ nhanh choùng vaø hieäu nghieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang trong caûnh cuøng cöïc".

Ñaùp laïi nhanh choùng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, Chính phuû Australia vaø Newzealand ñang chôû nhöõng vieän trôï khaån caáp ñeán daân cö cuûa saùu laøng Papua, bò soùng bieån phaù huûy hoaøn toaøn. Trong khi caùc maùy bay cuûa caùc quoác gia laân caän chôû thöïc phaåm, thuoác men vaø quaàn aùo. Nhaø caàm quyeàn ñòa phöông baét ñaàu laøm baûn thoáng keâ veà nhöõng thieät haïi sinh maïng vaø vaät chaát... Moät thoáng keâ veà nhöõng thieät haïi raát naëng neà, vì tai naïn xaåy ra raát baát ngôø do naïn ñoäng ñaát döôùi ñaùy bieån gaây ra nhöõng ñôït soùng cao töø 15 ñeán 30 thöôùc ñaäp xuoáng nhaø cöûa vaø daân cö.

Ñöùc Cha Cesare Bonivento, giaùm muïc mieàn ñoäng bieån naøy, vöøa vieáng thaêm caùc nôi bò tai naïn, qua Ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican keâu goïi coäng doàng quoác teá cöùu trôï. Ngaøi noùi: "Lôøi keâu goïi tröôùc heát laø xin coäng ñoàng quoác teá giuùp ñôõ chuùng toâi, vì chuùng toâi ñang soáng trong tình hình cöïc kyø nghieâm troïng. Toâi vöøa vieáng thaêm beänh vieän quaân söï môùi ñöôïc ñöïng leân ñeå caáp cöùu caùc naïn nhaân. Vò chæ huy quaân ñoäi Australia noùi vôùi toâi: Nhöõng ngöôøi bò caùc ñôït soùng tieâu dieät khoaûng 10 ngaøn vaø nhö vaäy ñaây laø moät söï phaù huûy hoaøn toaøn, moäât taïi naïn quaù söï töôûng töôïng. Chính toâi cuõng ñeán taïi choã vaø toâi ñaõ thaáy nhöõng taøn phaù do caùc ñôït soùng cao khi thì 30 thöôùc, luùc thì 15 thöôùc. Toâi ñaõ thaáy nhöõng laøng maïc bò phaù huûy. Toâi coøn nhôù hai nhaø thôø lôùn cuûa caùc laøng xaõ naøy. Nay chæ coøn laïi neàn xi maêng. Taïi moät laøng khaùc, hoaøn toaøn bò phaù huûy, toâi thaáy khoaûng 10 xaùc cheát. Toâi cuõng thaáy caàn phaûi noùi leân chöùng taù ñaùng neâu göông naøy: ñoù laø nhöõng ngöôøi daân chaáp nhaän tai naïn khuûng khieáp vôùi tinh thaàn ñöùc tin. Khoâng moät ngöôøi naøo than traùch Thieân Chuùa. Moïi ngöôøi chaáp nhaän tai naïn khuûng khieáp: nhöõng nguôøi soáng soùt, trong soá naøy nhieàu ngöôøi khoâng coøn ngöôøi thaân yeâu naøo trong gia ñình nöõa... Taát caû phuù thaùc hoaøn toaøn cho Thieân Chuùa vaø khaån xin Ñöùc Meï Maria giuùp ñôõ vaø ban ôn can ñaûm ñeå vuôït qua côn thöû thaùch naëng neà naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page