ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø
ñeán Roma "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma "Ad Limina".

Vatican - 24.10.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh sau cuøng cuûa caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø thuoäc caùc giaùo phaän Boston vaø Hartford, ñaõ ñöôïc keát thuùc saùng thöù Baåy 24/10/98 baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø sau ñoù, baèng buoåi tieáp kieán chung.

Trong dieãn vaên trao cho caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi Hoa Kyø, ÑTC nhaán maïnh ñeán vieäc suy tö saâu xa veà nhöõng daáu hieäu cuûa moät côn khuûng thieâng lieâng môùi, baèng vieäc ñeà cao giaù trò söï soáng, bôûi vì khoâng moät moâi tröôøng naøo coù söï töông phaûn gay go nhö vaäy giöõa caùi nhìn Phuùc AÂm vaø caùi nhìn cuûa neàn vaên hoùa hieän ñaïi, baèng trong söï tranh chaáp bi ñaùt giöõa neàn vaên hoùa söï cheát vaø neàn vaên hoùa söï soáng. ÑTC cuõng nhaéc laïi quyeàn caên baûn veà söï soáng cuûa baøo thai vaø söï choáng ñoái vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø vieäc töï saùt ñöôïc giuùp ñôõ. Duø baøy toû söï lo laéng cuûa ngaøi tröôùc caùc giaùm muïc Hoa Kyø, ÑTC nhaán maïnh ñeán chöùng taù can ñaûm cuûa bieát bao ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø, trong ñoù coù raát nhieàu thanh nieân nam, nöõ, trong phuïc vuï Tin Möøng cuûa söï soáng. Öôùc gì chöùng taù naøy trôû neân daáu hieäu chaéc chaén cuûa hy voïng cho töông lai.

Nhaéc ñeán Thoâng Ñieäp "Fides et Ratio" (moái lieân quan giöõa ñöùc tin vaø lyù trí) ÑTC ñeà caäp deán vaán ñeà tìm kieám Chaân Lyù. Ngaøi noùi: "Trong theá giôùi hieän ñaïi, thieáu söï tín nhieäm vaøo Chaân Lyù tuyeät ñoái vaø ñoàng thôøi gia taêng khuynh höôùng töï thoûa maõn veà nhöõng chaân lyù nöûa chöøng vaø taïm bôï". Trong boái caûnh naøy, ñöùc tin lieàu nhöôøng böôùc cho thuyeát chuû tín (Fideùisme)". Ngoaøi caùc boån phaän tröïc tieáp veà muïc vuï , ÑTC khuyeân caùc giaùm muïc ñoái thoaïi vôùi neàn vaên hoùa hieän ñaïi, "baèng vieäc môû roäng chaân trôøi Thöøa taùc vuï cuûa caùc Ñöùc Cha, ñeå ñaùp laïi söï ñoùi khaùt saâu xa vaø cuûa moïi ngöôøi veà Chaân Lyù, vì chaân lyù voán saün coù trong taâm hoàn con ngöôøi". Sau khi caûm ôn caùc Giaùm Muïc veà "söï hieäp thoâng thieâng lieâng, veà tình lieân ñôùi vaø veà söï uûng hoä bieåu loä trong 20 naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng", ÑTC keát thuùc söù ñieäp baèng vieäc naøi xin cuûng coá söï hieäp nhaát, tình yeâu thöông, vieäc hoøa giaûi vaø söï naêng ñôõ nhau trong chaân lyù ñöùc tin giöõa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page