Thuû Töôùng YÙ
oâng D’Alema, coâng nhaän:
Ñöùc Gioan Phaoloâ II
coù lyù do chæ trích cheá ñoä coäng saûn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thuû Töôùng YÙ, oâng D’Alema, coâng nhaän: Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù lyù do chæ trích cheá ñoä coäng saûn.

(Avvenire 15.12.98 vaø taøi lieäu khaùc ) - Roma - 15.12.98 - "Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù lyù do chæ trích cheá ñoä coäng saûn veà caùi troáng roãng thieâng lieâng, tinh thaàn maø cheá ñoä naøy ñaõ taïo neân trong caùc nöôùc do ñaûng coäng saûn cai trò".

Ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa OÂng Massimo D’Alema, Thuû Töôùng YÙ, trong cuoäc phoûng vaán môùi ñaây daønh cho Nhaät Baùo Taây Ban Nha "El Pais". OÂng noùi tieáp: "Vieäc toâi laø ngöôøi voâ tín ngöôõng khoâng phaûi laø moät bí maät naøo caû, nhöng toâi raát caûm phuïc ÑTC. Ngaøi ñaõ laø moät ngöôøi chuû ñoäng cuûa vieäc suïp ñoå cuûa cheá ñoä coäng saûn". Roài oâng theâm ngay: "Cuõng caàn phaûi chæ trích cheá ñoä Tö Baûn nöõa". Dó nhieân ñaõ nhieàu laàn Ñöùc Gioan Phaoloâ II leân tieáng chæ trích cheá ñoä tö baûn boùc loät, khai thaùc ngöôøi ngheøo. Thoâng ñieäp Laborem exercens 15.09.1991 - Dieãn vaên ñoïc cho caùc nhaø kinh doanh taïi Durango beân Mexico 9.05.1990 - Dieãn vaên ñoïc taïi Vitoria, beân Brazil 19.10.1991. Traùi laïi oâng Armando Cossuta, laõnh tuï Ñaûng coäng saûn YÙ, tuyeân boá: "Khoâng theå noùi ñeán moät troáng roãng thieâng lieâng ñoái vôùi moät nöôùc nhö Lieân Xoâ chaúng haïn". Nhöng neân nhôù raèng: Taïi Hungari, caùc giaùm muïc quaû quyeát: Caàn phaûi thôøi gian chöøng 50 naêm, thôøi gian döôùi cheá ñoä coäng saûn caàm quyeàn, chuùng toâi môùi coù theå huaán luyeän ñöôïc moät theá heä môùi". Theá heä bò nhoài soï bôûi yù thöùc heä voâ thaàn khoù chaáp nhaän nhöõng giaù trò tinh thaàn, giaù trò thieâng lieâng. Neân bieát: taïi Lieân Xoâ coøn coù giaù trò thieâng lieâng phaàn naøo, nhö oâng Cossuta quaû quyeát, laø nhôø vaøo Giaùo Hoäi Chính Thoáng. OÂng Massimo D’Alema, trong nhieàu naêm laõnh ñaïo Ñaûng Coäng Saûn YÙ. Sau khi cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu suïp ñoå, oâng bieán Ñaûng Coäng Saûn thaønh Ñaûng Daân Chuû khuynh taû. Coù nhoùm ngöôøi khoâng ñoàng yù, taùch thaønh Ñaûng "Rifondazione comunista" (Taùi laäp coäng saûn), hieän do oâng Bertinotti laõnh ñaïo. Môùi ñaây, Rifondazione comunista laïi chia thaønh hai, moät phe theo oâng Bertinotti vaø phe khaùc theo oâng Cossuta, laáy teân laø "Cumunisti italiani" (nhöõng ngöôøi coäng saûn YÙ).


Back to Radio Veritas Asia Home Page