Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger
ñoïc dieãn vaên nhaân danh ÑTC
trong leã nghi trao taëng Caây Sinh Nhaät
beân caïnh Hang Ñaù ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger ñoïc dieãn vaên nhaân danh ÑTC trong leã nghi trao taëng Caây Sinh Nhaät beân caïnh Hang Ñaù ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 19.12.98 - "Anh em haõy aên reã saâu vaø xaây döïng ñôøi mình treân neàn taûng laø Ñöùc Kitoâ Gieâsu; haõy döïa vaøo ñöùc tin maø anh em ñaõ ñöôïc thuï huaán..." (Col 2, 7).

Nhöõng lôøi treân ñaây trích töø thö Thaùnh Phaoloâ göûi cho Coäng Ñoàng Coloxeâ, ñaõ ñöôïc ÑTC nhaéc laïi trong dieãn vaên do Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, ngöôøi Ñöùc, nhaân danh ÑTC ñoïc tröôùc phaùi ñoaøn Ñöùc, ngay ñaàu Thaùnh Leã, do Ñöùc Hoàng Y cöû haønh trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Phaùi ñoaøn ñeán Roma ñeå trao taëng Caây Thoâng Sinh Nhaät cho ÑTC. Tröôùc heát, ÑTC caûm ôn veà quaø taëng naøy. Ngaøi noùi: Ngay töø luùc ôû Queâ Höông Ba Lan, ngaøi raát öa thích caùc caây sinh nhaät; khi ngaøi nhìn ngaém Caây Sinh Nhaät qua cöûa soå cuûa phoøng laøm, thì Caây naøy gôïi leân trong taâm hoàn nhieàu suy tö thieâng lieâng. ÑTC phaøn naøn raèng: tieác thay nhieàu ngöôøi khoâng coi troïng söï soáng vaø taïo döïng nhö moät ôn ban; ngöôøi ta chæ baét ñaàu hieåu daàn daàn raèng: nôi naøo caây coái baét ñaàu khoâ cheát, thì con ngöôøi cuõng cheát ñi. ÑTC vieát theâm: Caây Thoâng ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñöôïc döïng beân caïnh Hang Ñaù huy hoaøng vaø ñöôïc trang trí nhö Caây Sinh Nhaät, laøm cho ngaøi nghó ñeán Thieân Ñaøng traàn gian naøy, nghó ñeán caây cuûa söï soáng vaø caây cuûa söï bieát laønh, bieát döõ. Cuøng vôùi vieäc Con Thieân Chuùa Giaùng Sinh, moät taïo döïng môùi ñöôïc khôûi söï. Adam thöù nhaát ñaõ muoán trôû neân nhö Thieân Chuùa vaø aên traùi cuûa Caây bieát laønh, bieát döõ. Chuùa Gieâsu, Adong môùi, laø Thieân Chuùa, nhöng ñaõ töï haï mình vaø trôû neân gioáng loaøi ngöôøi, gioáng moät noâ leä, töø luùc sinh ra cho tôùi luùc cheát. Töø Caây cuûa Vuôøn Ñòa Ñaøng phaùt xuaát söï cheát, töø Caây Thaùnh Giaù söï soáng ñöôïc taùi sinh. Vì theá Caây ôû beân caïnh Hang Ñaù chính laø ñeå nhaéc laïi Caây Thaùnh Giaù, Caây cuûa söï soáng.

Luùc 17:30 chieàu cuøng ngaøy Thöù Baåy 19/12/98, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ coù leã nghi trao taëng Caây Sinh Nhaät, cao 26 thöôùc, 70 tuoåi. Veà phía Toøa Thaùnh coù Ñöùc Hoàng Y Edmund Casimir Szorka, Chuû Tòch UÛy Ban Giaùo Hoaøng quaûn trò Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican. Phaùi ñoaøn Coäng hoøa Ñöùc do Ñöùc Cha Wolfgang Kirchgaessner, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Freiburg, höôùng daãn, vôùi söï hieän dieän cuûa oâng Guenter Nufer, thò tröôûng Bad Saeckingen, nôi coù röøng Thoâng vaø OÂng Peter Straub, chuû tòch mieàn Baden-Wuerttenberg.


Back to Radio Veritas Asia Home Page