"GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH"
ñi keøm vôùi Thoâng Baùo cuûa
Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin
löu yù caùc tín höõu veà nhöõng tö töôûng
cuûa linh muïc Doøng Teân
Anthony de Mello, ngöôøi AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät Ñoaïn Trích töø "GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH" ñi keøm vôùi THOÂNG BAÙO cuûa boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin löu yù caùc tín höõu veà moät soá tö töôûng cuûa Cha Anthony de Mello.

Chuùng ta ñaõ coù dòp theo doõi nguyeân vaên baûn dòch tieáng Vieät cuûa Thoâng Baùo cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin veà moät soá tö töôûng cuûa Cha Antony de Mello, qua ñôøi naêm 1987, nhöng raát ñöôïc bieát ñeán qua caùc taùc phaåm chính Cha ñaõ xuaát baûn, vaø caû qua nhöõng taùc phaåm ñöôïc xuaát baûn maø khoâng coù söï ñoàng yù cuûa Cha. Khi ñoïc Thoâng Baùo cuûa boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, chuùng ta ghi nhaän deã daøng hai yeáu toá cuûa Thoâng Baùo: yeáu toá thöù nhaát (1) nhaéc ñeán nhöõng ñieåm tích cöïc trong nhöõng tö töôûng tu ñöùc cuûa Cha, vaø yeáu toá thöù hai (2) nhaéc ñeán nhöõng ñieåm maäp môø khoâng roõ raøng vaø caû nghòch laïi vôùi ñöùc tin Kitoâ. Vaên Kieän "Thoâng Baùo" cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, ñöôïc ñi keøm vôùi moät vaên kieän boå tuùc, ñöôïc goïi laø "GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH", cuõng do boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin soaïn. Hai vaên kieän naày boå tuùc cho nhau. Vaên kieän "THOÂNG BAÙO" thì ngaén goïn, chæ noùi caùch chung, trong khi ñoù thì Vaên Kieän "GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH" laïi daøi hôn vaø coù trích daãn nhöõng tö töôûng, nhöõng töø vaø nhöõng caùch noùi cuûa Cha Anthony de Mello xem ra coù veõ maäp môø khoâng roõ raøng, vaø caû nghòch laïi noäi dung Ñöùc Tin ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Khi trích laïi lôøi vaên hay töø ngöõ ñöôïc cha Anthony de Mello duøng, thi "GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH", luoân luoân coù trích teân taäp saùch vaø soá trang, ñeå ngöôøi ñoïc coù theå kieåm chöùng. Chuùng ta haõy cuøng ñoïc qua moät trang cuûa vaên kieän "GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH" ñeå coù moät quan nieäm roõ raøng hôn veà vaán ñeà naày:

GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH Nhöõng taùc phaåm cuûa linh muïc Doøng Teân ngöôøi AÁn Ñoä, Cha Anthony de Mello (1931-1987), ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi taïi nhieàu quoác gia treân theá gioái, vaø cho nhieàu ngöôøi thuoäc nhöõng hoaøn caûnh heát söùc khaùc nhau (1). Trong nhöõng taùc phaåm naày, thöôøng ñöôc maëc laáy hình thöùc cuûa nhöõng chuyeän vui ngaén, ñöôïc trình baøy trong moät loaïi vaên deã hieåu deã ñoïc, cha de Mello quy goùp nhöõng yeáu toá cuûa leõ khoân ngoan ñoâng phöông, vaø laø nhöõng yeáu toá coù theå höõu ích ñeå giuùp ñaït ñeán söï töï chuû, ñeå giaûi thoaùt khoûi nhöõng raøng buoäc vaø nhöõng taâm tình laøm cho chuùng ta khoâng soáng ñöôïc töï do, ñeå traùnh ñi söï ích kyû, ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên cuûa cuoäc soáng moät caùch bình thaûn, vaø khoâng ñeå mình bò aûnh höôûng bôûi theá giôùi chung quanh, nhöng vöøa ñoàng thôøi yù thöùc veà söï phong phuù cuûa cuoäc soáng naày. Ñieàu quan troïng laø neâu roõ ra nhöõng ñieåm tích cöïc , coù theå ñöôïc gaëp thaáy trong nhieàu taùc phaåm cuûa Cha Antony de Mello. Moät caùch ñaëc bieät, trong nhöõng taùc phaåm ñöôïc xuaát baûn trong nhöõng naêm ñaàu, khi cha laø vò giaûng phoøng, thì cha de Mello ñaõ cho thaáy aûnh höôûng cuûa nhöõng tö töôûng tu ñöùc cuûa Phaät Giaùo vaø cuûa Laõo Giaùo, nhöng cha coøn ôû trong nhöõng giôùi haïn cuûa neàn tu ñöùc Kitoâ. Cha noùi veà vieäc chôø ñôïi trong im laëng vaø caàu nguyeän ñeå ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï ñeán; Ngaøi laø hoàng aân tinh tuyeàn cuûa Thieân Chuùa Cha (trích taäp saùch "Gaëp gôõ Thieân Chuùa", (Contact with God), nhöõng baøi thuyeát trình dòp caám phoøng, trg 3-7). Cha ñaõ trình baøy raát hay veà lôøi Caàu Nguyeän cuûa Chuùa Kitoâ, vaø veà Lôøi Caàu Nguyeän maø Chuùa Gieâsu daïy chuùng ta, vöøa goïi Thieân Chuùa Cha (x. cuøng nôi, 42-44). Cha cuõng noùi veà Ñöùc Tin, vieäc thoáng hoái ñeàn toäi, vaø vieäc chieâm ngaém nhöõng maàu nhieäm cuûa cuoäc ñôøi Chuùa Kitoâ, döïa theo phöông phaùp cuûa Thaùnh Ignaxioâ Loyola. Trong taùc phaåm SADHANA, coù nghóa laø :Con Ñöôùng ñeán cuøng Thieân Chuùa, ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu naêm 1978, Chuùa Gieâsu coù choã trung taâm; Vaø cha de Mello noùi veà vai troø trung taâm cuûa Chuùa Gieâsu nhaát laø trong phaàn cuoái saùch (khi noùi veà "loøng ñaïo ñöùc" trg 99-134). Cha noùi veà lôøi caàu xin cho mình vaø lôøi khaån caàu nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daïy trong Phuùc AÂm, veà lôøi chuùc tuïng vaø keâu leân danh thaùnh Chuùa Gieâsu. Taäp saùch "Sadhana" ñöôïc daâng kính Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, maãu göông cuûa vieäc chieâm nieäm (Sadhana, trang 4-5).

Nhöng ngay trong taùc phaåm naày, töùc taùc phaåm SADHANA, cha ñaõ khai trieån quan nieäm cuûa cha veà söï chieâm nieäm nhö laø moät söï thöùc tænh (awareness), moät quan nieäm xem ra nhö khoâng thieáu tính caùch maäp môø. Ngay töø caùc trang ñaàu cuûa taäp saùch SADHANA, quan nieäm veà söï maïc khaûi Kitoâ ñöôïc xem gioáng vôùi quan nieäm veà maïc khaûi cuûa Laõo Töû; vaø xem ra nhö Cha de Mello thích quan nieäm cuûa Laõo Töû hôn, khi cha vieát nhö sau: "Im laëng laø maïc khaûi cao caû nhaát", Laõo Töû ñaõ noùi nhö vaäy. Chuùng ta ñaõ quen nghó ñeán Kinh Thaùnh nhö laø söï maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa. Vaø thaät söï laø nhö vaäy. Toâi baây giôø muoán cho anh chò em bieát khaùm phaù söï maïc khaûi maø im laëng mang ñeán." (9, taùc phaåm Sadhana, soá 11). Khi luyeän taäp yù thöùc veà nhöõng caûm xuùc nôi thaân theå chuùng ta, chuùng ta ñaõ saün saøng noùi chuyeän vôùi Chuùa, moät söï giao tieáp ñöôïc giaûi thích nhö theá naày: "Nhieàu nhaø thaàn bí noùi cho chuùng ta bieát raèng, cuøng chung vôùi tinh thaàn vaø con tim, hai khaû naêng maø chuùng ta thöôøng duøng ñeå giao tieáp vôùi Thieân Chuùa, thì taát caû chuùng ta, chuùng ta ñöôïc trao ban cho moät tinh thaàn huyeàn bí vaø moät con tim huyeàn bí, moät khaû naêng laøm cho chuùng ta coù theå bieát Chuùa moät caùch tröïc tieáp, ñeå lónh hoäi vaø caûm giaùc tröïc trieáp Thieân Chuùa trong chính baûn theå Ngaøi, maëc duø moät caùch môø toái.." (Sadhana, trg5). Nhöng tröïc giaùc naày, moät tröïc giaùc veà ñieàu khoâng hình theå, laø tröïc giaùc veà moät caùi gì troáng khoâng: "Nhöng thöû hoûi toâi nhìn veà ñieàu gì, khi toâi im laëng nhìn veà Thieân Chuùa? Toâi nhìn veà moät thöïc theå khoâng hình khoâng aûnh. Moät troáng khoâng!" (SADHANA, trg 26). Ñeå lieân laïc vôùi Ñaáng voâ cuøng, thì caàn phaûi "nhìn vaøo caùi troáng khoâng". Vaø nhö theá ngöôøi ta ñi ñeán "moät keát luaän laï luøng raèng söï chuù yù taäp trung vaøo hôi thôû cuûa baïn hay vaøo caûm giaùc cuûa thaân theå baïn, (söï chuù yù ñoù) laø moät söï chieâm nieäm toát, theo nghóa ñuùng thaät cuûa töø ngöõ naày" (Sadhana, trg 29-30).

Ñoù laø moät trang cuûa vaên kieän Ghi Chuù Giaûi Thích, trong ñoù chuùng ta thaáy boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin môùi trích daãn ñeán hai taäp saùch cuûa Cha laø: Contact with God vaø SADHANA. Chuùng ta cuõng nhìn thaáy hai yeáu toá trong caùc taùc phaåm cuûa cha: tích cöïc vaø tieâu cöïc. Vaø Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin löu yù chuùng ta veà nhöõng ñieåm tieâu cöïc ñaõ xa rôøi hay nghòch laïi Ñöùc Tin Kitoâ. Hy voïng chuùng ta seõ coøn dòp ñoïc tieáp troïn caû GHI CHUÙ GIAÛI THÍCH naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page